Skoči do osrednje vsebine

Odločitve Vlade RS z 31. dopisne seje s področja MKGP

Vlada je na 31. dopisni seji obravnavala in sprejela šest točk s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020

Vlada RS je določila besedilo Uredbe o spremembah Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020 in jo objavi v Uradnem listu RS.

Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020 se spreminja zaradi:

 • določitve novega roka za oddajo zbirne vloge, kar zaradi epidemije covid-19 omogoča odstop od Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69), z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 2020/501 z dne 6. aprila 2020 o odstopanju od Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 glede končnega roka za predložitev zbirne vloge, vlog za pomoč ali zahtevkov za plačilo, končnega roka za sporočanje sprememb zbirne vloge ali zahtevka za plačilo ter končnega roka za vloge za dodelitev plačilnih pravic ali povečanje vrednosti plačilnih pravic v okviru sheme osnovnega plačila v letu 2020 (UL L št. 109 z dne 7. 4. 2020, str. 8).
 • Nov rok za oddajo zbirne vloge za upravičence je najpozneje do 15. junija in ne do 6. maja 2020, kot določa veljavna Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020 (Uradni list RS, št. 10/20).
 • Posledično se spreminja tudi rok za izstop iz Sheme za male kmete in sicer se podaljša do 15. Junija 2020.
 • Podaljšuje se tudi rok za registracijo v informacijski sistem Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja v primeru, ko zbirno vlogo za upravičenca vlaga pooblaščenec. Rok poteče 30. aprila 2020, zato ga predlog spremembe podaljšuje na 30. junij 2020.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz PRP 2014–2020

Vlada RS je določila besedilo Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz PRP 2014–2020 ter jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Uredba o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (KOPOP) iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 se spreminja in dopolnjuje zaradi:

 • spremembe sklicev na predpise EU, ki urejajo odstopanja od obstoječih pravil obravnave zahtevkov za plačila za ukrepe kmetijske politike zaradi izrednih razmer, povezanih z epidemijo Covid-19;
 • določitve, da morajo upravičenci, ki se nameravajo vključiti v ukrep KOPOP v letu 2020, opraviti šesturni program predhodnega usposabljanja do 11. junija 2020, in ne do 5. maja 2020, kot določa veljavna uredba.

Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v prireji govejega mesa zaradi epidemije COVID-19

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v prireji govejega mesa zaradi epidemije Covid-19 ter ga objavi v Uradnem listu RS. Sredstva za izvajanje Odloka se zagotovijo iz splošne proračunske rezervacije.

Predpis je podlaga za izplačilo nadomestila upravičencem v sektorju pridelave govejega mesa, ki so utrpeli izpad dohodka zaradi epidemije Covid-19. Nadomestilo za izpad dohodka v prireji govejega mesa se dodeli, ker je sektor utrpel najmanj 20 % izpad dohodka, ki je zlasti posledica nezmožnosti prodaje zalog, zmanjšanja obsega pridelave, predelave oziroma prodaje zaradi pojava epidemije Covid-19. Prav tako govejega mesa ne kupujejo gostinski obrati, ki so v času epidemije zaprti, zmanjšal pa se je tudi nakup mesa preko javnih zavodov.

Ocena okvirne pomoči je bila pripravljena s pomočjo Kmetijskega inštituta Slovenije in je določena kot posledica porasta stroškov in ne posledica padca cen. V izračunu je upoštevano "zamrtje" trgovanja / odkupa goveje živine, zaradi česar so rejci bikov primorani prodati bike mesec ali več kasneje, kar pomeni, da so se jim povečali stroški krmljena. Izračun je pokazal, da v primeru reje do enega meseca dlje to kmetom v povprečju predstavlja 100 evrov dodatnih stroškov na govedo.

Upravičeni so tisti nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so v obdobju od 13. marca 2020 do zaključka epidemije dali v zakol govedo starosti nad 1 leto in so oddali tudi zbirno vlogo za leto 2019.

Za ukrep potem odloku je potrebno predvideti 3,3 mio evrov sredstev.

Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi epidemije Covid-19

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi epidemije Covid-19 in ga objavi v Uradnem listu RS. Sredstva za izvajanje Odloka se zagotovijo iz splošne proračunske rezervacije.

Zaradi epidemije Covid-19 prihaja do velikih težav s prodajo ter do velike gospodarske škode predvsem pri turizmu na kmetijah, ki so morala zapreti svoja vrata v smislu ponujanja nastanitev ter gostinske dejavnosti, kot tudi pri nekaterih drugih dopolnilnih dejavnostih na kmetiji. Kmetije sedaj samevajo in so praktično čez noč izgubile dohodek.

V kolikor imajo priglašeno še ustrezno drugo dejavnost, lahko še naprej prodajajo svoje izdelke, vendar v skladu s Zakonom o varstvu potrošnikov, ter z upoštevanjem navodil v skladu z NIJZ, pri čemer pa ni mogoče nadomestiti izpada iz naslova turističnih dejavnosti.

Odlok določa vlagatelje, upravičence, pogoje in postopke dodelitve finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, dejavnosti na kmetiji, ki je zlasti posledica prepovedi opravljanja naslednjih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih in s tem posledično izgube dohodka:

 • turistična kmetija z nastanitvijo (SKD 55.202 Turistične kmetije s sobami);
 • izletniška kmetija (SKD 56.105 Turistične kmetije brez sob);
 • vinotoč (SKD 56.105 Turistične kmetije brez sob);
 • osmica (SKD 56.105 Turistične kmetije brez sob);
 • prevoz potnikov z vprežnimi vozili in traktorji (SKD 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet),
 • muzeji in tematske zbirke (SKD 91.020 Dejavnost muzejev);
 • tematski parki (SKD 93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov);
 • apiturizem (SKD 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin);
 • nega telesa in sproščanje s panjskim zrakom (SKD 96.040 Dejavnosti za nego telesa);
 • organiziranje delavnic ali tečajev (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje),
 • usposabljanje na kmetiji (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje);
 • prikaz del iz kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.

Do finančnega nadomestila so upravičeni nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki opravljajo dejavnost v skladu z Uredbo o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji ter so utrpeli izpad dohodka zaradi  prepovedi opravljanja dejavnosti.

Finančno nadomestilo se dodeli v obliki pavšalnega nadomestila, glede na povprečje dohodkov zadnjega leta.

Vlagatelj, ki uveljavlja izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka iz 1.3. poglavja Zakona Covid-19, ni upravičen do finančnega nadomestila po 74. členu Zakona Covid-19.

Obdobje prepovedi izvajanja dejavnosti velja od 16. 3. 2020 dalje, kar predstavlja 21 % dni v letu, za kar je ocenjeni izpad dohodka v sorazmernem deležu cca. 2.2 mio evrov. Ob upoštevanju, da to obdobje vključuje čas, ko se v Sloveniji sicer bolj množično začne s turistično dejavnostjo (velikonočni ter prvomajski prazniki), je delež izpadlega letnega dohodka višji, kot je delež dni prepovedi v primerjavi z vsemi dnevi v letu, kar pomeni, da bi celoten izpad dohodka znašal tudi 3.270.136 evrov ob upoštevanju 30 % povprečnega izpada dohodka.

 

Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v gozdarskem sektorju zaradi epidemije Covid-19

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v gozdarskem sektorju zaradi epidemije Covid-19 in ga objavi v Uradnem listu RS. Sredstva za izvajanje Odloka se zagotovijo iz splošne proračunske rezervacije.

Odlok določa način ugotavljanja izpada dohodka v gozdarskem sektorju, upravičence, pogoje, vstopni prag, višino ter postopek dodelitve finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka v gozdarskem sektorju, ki je zlasti posledica nezmožnosti prodaje zalog, zmanjšanja obsega predelave oziroma prodaje.

Trenutne razmere na trgu gozdnih lesnih sortimentov so zelo neugodne. Menimo, da bodo lastniki gozdov, ki bodo v tem obdobju prejeli odločbe Zavoda za gozdove Slovenije za sanitarni posek in bodo v času epidemije primorani sekati, utrpeli največji izpad dohodka.

Predvidevamo, da bo obseg sanitarnih sečenj v času epidemije Covid-19 podoben kot v primerljivem obdobju leta 2019. V obdobju marec-maj 2019 je sanitarni posek v zasebnih gozdovih znašal skoraj 102.000 m3. Če bo v teh mesecih izpad dohodka v sektorju gozdarstva večji kot 20 %, bodo lastniki, ki bodo izvajali sanitarno sečnjo v skladu z odločbami Zavoda za gozdove Slovenije o sanitarni sečnji, in sicer v rokih, na način in v obsegu iz odločb, upravičeni do nadomestila. Nadomestilo je predvideno po ha in po velikostnih razredih poseka.

Za oceno finančnih posledic je uporabljena povprečna vrednost na m3, kar je 15 evrov/m3 sanitarne sečnje. Po podatkih Gozdarskega inštituta Slovenije ter Zveze lastnikov gozdov Slovenije je bilo stanje na trgu gozdnih lesnih sortimentov alarmantno že ob koncu marca, ko so se zaprli vsi večji obrati primarne predelave lesa tako v Avstriji kot tudi v Italiji, pa tudi nekateri v Sloveniji. Posledično se je odkup lesa znižal za več kot 60 %, cene so padle. Cene v marcu naj bi se znižale za od okrog 10 evrov. Pri tem pa ne gre zgolj za znižanje cen na trgu, temveč tudi za problem dodatnega skladiščenja in izgube kakovosti zaradi tega. Ker je les težje prodati, so lastniki primorani hlodovino odpeljati na začasna skladišča, kar predstavlja dodaten strošek (v povprečju okrog 5 evrov/m3), poleg tega pa na skladišču les hitro izgublja vrednost in je tako uporaben samo v energetske namene ali za celulozo in plošče.

Na navedenih podlagah so skupne finančne posledice ocenjene na 1.400.000 evrov.

Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi epidemije Covid-19

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi epidemije Covid-19 in ga objavi v Uradnem listu. Sredstva za izvajanje Odloka se zagotovijo iz splošne proračunske rezervacije.

Posledice epidemije Covid-19 in ustavitev javnega življenja občutijo tudi kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s proizvodnjo vina. Do velikih težav s prodajo in do velike gospodarske škode prihaja v delu prodaje, ki je namenjena gostinstvu in turizmu, sektorjih, ki so morali s 16. marcem popolnoma prenehati s ponujanjem storitev in blaga zaradi sprejema Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS. Kmetijska gospodarstva so tako praktično čez noč izgubila dohodek od prodaje vina temu segmentu, ki vrednostno predstavlja 50 % prodaje, hkrati pa se je občutno zmanjšala tudi prodaja vina končnim potrošnikom. 

Odlok določa vlagatelje, upravičence, pogoje in postopke dodelitve nadomestila za izpad dohodka v proizvodnji vina, ki je zlasti posledica nezmožnosti prodaje zalog in zmanjšanja obsega prodaje.

Nadomestila se dodelijo po pravilih Sporočila Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu Covid-19.

Do finančnega nadomestila so upravičeni nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so v skladu z Zakonom o vinu vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina za dejavnost pridelave mošta in vina ter so v letu 2019 proizvedli vsaj 3700 litrov vina (prihodek v višini minimalne plače).

Finančno nadomestilo se dodeli v obliki pavšalnega nadomestila na hektar vinogradov kmetijskega gospodarstva, na katerih se prideluje grozdje za proizvodnjo vina. 

Vlagatelj, ki uveljavlja izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka iz 1.3. poglavja Zakona Covid-19, ni upravičen do finančnega nadomestila po 74. členu Zakona Covid-19.

Za namen nadomestila za izpad dohodka v proizvodnji vina je potrebno zagotoviti finančna sredstva v višini 5,07 mio evrov.