Skoči do osrednje vsebine

Tretja seja Sveta za kmetijstvo in podeželje RS

Ministrica dr. Aleksandra Pivec se je včeraj, 23. 4. 2020, udeležila tretje seje Sveta za kmetijstvo in podeželje RS. Osrednja tema je bila obravnava odlokov o nadomestilih zaradi izpada dohodkov v proizvodnji vina, pri prireji govejega mesa, v gozdarskem sektorju in pri dopolnilnih dejavnostih na kmetijah zaradi epidemije covid-19.

3. seja Sveta za kmetijstvo in podeželje RS

Uvodoma je ministrica seznanila člane Sveta z aktivnostmi ministrstva v času epidemije covid-19 ter z določbami t.i. zakonov PKP1 in PKP2, ki se nanašajo na kmetijstvo, kot tudi s pripravo tretjega zakona PKP.

Člani Sveta so se nadalje seznanili s predlogom Odloka o nadomestilu za izpad dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi epidemije covid-19.   Vlagatelj je nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki je imel na dan 15. marca 2020 dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ima registrirano eno od naslednjih dopolnilnih dejavnosti: turistična kmetija z nastanitvijo, izletniška kmetija, vinotoč, osmica, prevoz potnikov z vprežnimi vozili in traktorji, tematski parki, apiturizem, nega telesa in sproščanje s panjskim zrakom, organiziranje delavnic ali tečajev, usposabljanje na kmetiji prikaz del iz kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti. Te dopolnilne dejavnosti se niso mogle izvajati na podlagi odloka o ukrepih, za omejitev širjenja bolezni covid-19. Finančno nadomestilo se dodeli v obliki pavšala finančne pomoči zaradi izpada dohodka, ki se ga določi glede na vsoto izstavljenih računov v obdobju od 16. 3. 2019 do 31. 5. 2019 v okviru izvajanja prizadetih dopolnilnih dejavnost.

Nadalje so se člani Sveta seznanili s predlogom Odloka o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi epidemije covid-19. Do finančnega nadomestila so upravičeni nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina in so v letu 2019 proizvedli vsaj 3700 litrov vina (prihodek od prodaje te količine vina ustreza minimalni plači v RS). Finančno nadomestilo se dodeli v obliki pavšalnega nadomestila na hektar vinogradov zadevnega KMG. Kmetijska gospodarstva so upravičena do nadomestila le za izpad dohodka in dodatno skladiščenja tistega vina, ki je bilo pridelano iz lastnega grozdja, oz. za del, ki je bil oddan zadrugi. Najvišja višina pomoči je 20.000 eurov.

 

Sledila je seznanitev s predlogom Odloka o nadomestilu za izpad dohodka v prireji govejega mesa zaradi epidemije covid-19, ki določa ukrep, vlagatelje, upravičence, pogoje in postopek dodelitve finančnega nadomestila za izpad dohodka v prireji govejega mesa, ki je zlasti posledica zmanjšanega odkupa goveda in povečanja stroškov krmljenja na kmetijskih gospodarstvih zaradi epidemije covid-19. Finančno nadomestilo se dodeli v skladu s sporočilom Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu epidemije covid-19. Upravičeni so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so v obdobju od 13. marca 2020 do 31. maja 2020 oddali v zakol govedo starejše od 1 leta ter so oddali tudi zbirno vlogo za leto 2019. Finančno nadomestilo se dodeli na GVŽ goveda.

Člani Sveta so na vse tri predlagane odloke predlagali pripombe, tako konceptualne, kot do neustreznih višin nadomestil, do zajetja prekratkega obdobja.

Člani Sveta so se nadalje seznanili tudi z Odlokom o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v gozdarskem sektorju zaradi epidemije covid-19. Vlagatelj je fizična oseba, ki je lastnik gozda in mu je bila izdana odločba Zavoda za gozdove Slovenije o sanitarni sečnji ter je v mesecu, za katerega v zahtevku uveljavlja pravico do finančnega nadomestila, na posameznih gozdnih parcelah izvajal dela na podlagi pravnomočne odločbe o sanitarni sečnji. Vstopni prag: skupni posek iz odločb o sanitarni sečnji, na podlagi katerih je vlagatelj izvajal dela v obdobju, za katerega vlaga zahtevek, mora presegati 5 m3 bruto na ha. Dela iz odločbe o sanitarni sečnji pa morajo biti izvedena v rokih, na način in v obsegu iz odločbe. Finančno nadomestilo se upravičencem določi na ha iz odločbe o sanitarni sečnji in sicer najmanj 113 EUR/ha (sanitarni posek 5-9,9m3/ha, pa do 1200 EUR/ha (sanitarni  posek nad 70m3/ha). Najvišja skupno višina finančnega nadomestila na upravičenca, izplačana po tem odloku, ne sme presegati 15.000 evrov bruto. Vlagatelji vložijo zahtevek za dodelitev finančnega nadomestila za mesec, v katerem je bil ugotovljen izpad dohodka v gozdarskem sektorju v višini najmanj 20 %, najpozneje do 15. dne v mesecu, ko je bil objavljen podatek o izpadu dohodka za ta mesec. Izpad dohodka izračuna na podlagi metodologije Gozdarski inštitut Slovenije.

Na Svetu je bila podana tudi informacija o izvedbi promocijske kampanje za leto 2020, ki je bila zaradi pojava covid-19 prekinjena, ponovno pa bi jo poskusno začeli 28. Aprila. Kampanja naj bi bila zaključena do 15. junija.

Beseda je tekla tudi o 8. spremembi Programa razvoja podeželja, kot tudi o predlogih za spremembo prej navedenih t.i. zakonov PKP1 ter PKP3.

Svet za kmetijstvo in podeželje je posvetovalno telo ministrice  za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ustanovljen na podlagi Zakona o kmetijstvu. Člani sveta so: dr. Andrej Simončič (predsednik, Kmetijski inštitut Slovenije) dr. Emil Erjavec (Biotehniška fakulteta v Ljubljani), Cvetko Zupančič in Franc Režonja (KGZS), Peter Vrisk (Zadružna zveza Slovenije), Boštjan Noč (Čebelarska zveza Slovenije), dr. Tatjana Zagorc (GZS), Marjan Vindiš (Sindikat delavcev v kmetijstvu), Anton Medved (Sindikat kmetov Slovenije), prof. dr. Branko Kramberger (Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor), Tone Hrovat (Konzorcij biotehniških šol Slovenije), Irena Ule (Zveza kmetic Slovenije) in Doris Letina (Zveza slovenske podeželske mladine).