Skoči do osrednje vsebine

Vlada sprejela Končno poročilo o izvajanju Programa Vlade Republike Slovenije za krepitev integritete in transparentnosti 2017–2019

Končno poročilo o izvajanju Programa Vlade Republike Slovenije za krepitev integritete in transparentnosti 2017–2019 obsega navedbo aktivnosti nosilcev ukrepov iz programa za obdobje od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2019 ter končno stanje glede izvedbe ukrepov iz programa po zaključku dvoletnega obdobja.

Programe za krepitev integritete in transparentnosti v javnem sektorju so vsakokratne vlade sprejemale od leta 2015. Vsi dosedanji programi so izkazali kontinuirano prizadevanje vladnih resorjev in drugih deležnikov (tudi nevladnih organizacij in Komisije za preprečevanje korupcije), pri čemer so bili v programih določeni tako nosilci izvedbe ukrepov, način izvedbe in kazalniki izvedbe ukrepov, kot tudi roki za izvedbo posameznega ukrepa. Prav tako so programi vlade na predmetnih področjih vzbudili izredno pozitiven odziv pri Evropski Komisiji, OECD in GRECO.

Po izteku dvoletnega obdobja od 2017 do 2019 je bilo od skupno 25 ukrepov v celoti uresničenih 18 ukrepov, delno izvedeni so še 4 ukrepi (so pa že izvedene obsežne aktivnosti), neizvedeni so ostali 3 ukrepi (aktivnosti v teku).

Izvedeni ukrepi

 • Usposabljanje za javne uslužbence in funkcionarje v državnih organih, upravah lokalnih skupnosti in drugih osebah javnega prava (Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za notranje zadeve in Komisija za preprečevanje korupcije).
 • Ozaveščanje pravosodnih organov in pravosodnih poklicev v širšem smislu na področju zagotavljanja etike in integritete (Ministrstvo za pravosodje).
 • Ozaveščanje za večjo integriteto in transparentno delovanje predstavnikov države v nadzornih organih poslovnih subjektov, v katerih ima država večinski delež ali prevladujoč vpliv (Ministrstvo za finance).
 • Pristojnost Računskega sodišča za delni nadzor nad delom Banke Slovenije (Ministrstvo za finance, Banka Slovenije, Računsko sodišče, Komisija za preprečevanje korupcije).
 • Prenovitev ureditve glede podeljevanja koncesij (Ministrstvo za finance, Ministrstvo za okolje in prostor).
 • Vzpostavitev registra dejanskih lastnikov podjetij na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja (Ministrstvo za finance, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ajpes).
 • Povečanje transparentnosti in krepitev integritete poslovnega okolja (Ministrstvo za pravosodje).
 • Kohezijski skladi – omejevanje korupcijskih tveganj pri porabi sredstev EU (Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko).
 • Krepitev integritete in transparentnosti pri postopkih javnega naročanja (Ministrstvo za javno upravo).
 • Zdravstvo – odprava tveganj kršitve integritete in pojava korupcije prek skupnih javnih naročil (Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za javno upravo).
 • Krepitev integritete in odgovornega dela sodnih izvedencev, cenilcev in tolmačev (Ministrstvo za pravosodje).
 • Zagotavljanje pravice do javnosti sojenja – priprava zakona (Ministrstvo za pravosodje).
 • MSP test – orodje za izvajanje ocene učinkov predpisov na gospodarstvo, v okviru e-Demokracije, na voljo tudi javnosti (Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo).
 • Zakonodajna sled pri pripravi občinskih predpisov (Ministrstvo za javno upravo).
 • Zagotoviti javnosti možnost spremljanja reševanja upravnih postopkov pri državnih organih (Ministrstvo za javno upravo).
 • Večja transparentnost in učinkovitost v zvezi s postopki za pridobitev gradbenih dovoljenj (Ministrstvo za okolje in prostor).
 • Optimizacija financiranja nevladnih organizacij (Ministrstvo za javno upravo).

Delno izvedeni ukrepi

 • Priprava treh spletnih brošur na temo vsakdanjega prizadevanja za osebno integriteto, odgovornega ravnanja pri oddaji javnih naročil ter ravnanja zunanjih strokovnjakov, ki sodelujejo z javnim sektorjem. 

Ministrstvo za javno upravo je ukrep izvedlo delno s pripravo brošure na temo odgovornega ravnanja pri oddaji javnih naročil, ki je bila široko distribuirana in se uspešno uporablja pri usposabljanjih na to temo. Priprava besedila brošure na temo osebne integritete javnih uslužbencev je v zaključni fazi, podobno velja za tretjo brošuro.

 • Sprejetje, uveljavitev in izvajanje Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. 

 Vlada Republike Slovenije je predlog zakona potrdila julija leta 2019 in poslala v zakonodajni postopek. 

 • Zagotovitev učinkovitega gospodarjenja z državnimi nepremičninami. 

Orodje IS Gospodar bo vzpostavljeno predvidoma do decembra leta 2021. S tem orodjem bo izveden prenos podatkov iz programa CEN2 in zagotovljeno orodje za pripravo načrtov ravnanj s stvarnim premoženjem.

 • Modularno ogrodje za pripravo elektronskih dokumentov – aplikacija MOPED. 

V drugi polovici leta 2019 je v sistemu MOPED potekala prenova uporabniškega vmesnika. Služba vlade za zakonodajo je 27. decembra 2019 prevzela rešitev, ki je bila oblikovana v tem času, kar vključuje prototip žičnega modela, novo oblikovno zasnovo in predlog prilagoditve izvorne kode sistema MOPED. Sledi uvedba rešitve.

Neizvedeni ukrepi

 • Priprava diplomatskega etičnega kodeksa.

Ministrstvo za zunanje zadeve je pripravilo osnutek kodeksa slovenske diplomacije in ga že dlje časa usklajuje s Sindikatom slovenskih diplomatov, za uskladitev oziroma sprejetje kodeksa pa si bo prizadevalo še naprej.

 • Krepitev integritete na področju znanosti in šolstva.

Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti v letu 2019 ni bil poslan v postopek potrditve v Državni zbor predvsem zaradi dodatnega usklajevanja z različnimi deležniki (univerzami, raziskovalnimi zavodi itd.). 6. januarja 2020 ga je obravnaval Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije, ki je na predloženo besedilo oblikoval priporočila. Pričakujemo, da bo predlog zakona v kratkem poslan v medresorsko obravnavo. Načrt ukrepov za odpravo tveganj v šolstvu do konca leta 2019 še ni bil pripravljen. Glede načrta aktivnosti se Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) še usklajuje s Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK). Nekatere aktivnosti za krepitev integritete in transparentnosti na področju šolstva so se na MIZŠ v obdobju 2017–2019 že izvajale, med njimi predstavitve KPK na srečanjih ravnateljev vrtcev, osnovnih šol in srednjih šol. MIZŠ ima imenovana dva predstavnika v strokovnem svetu ETINED pri Svetu Evrope za področje etike, transparentnosti in integritete v izobraževanju z namenom prenosa dobrih praks v naše okolje.

 • Sistemska ureditev oziroma dopolnitev ureditve delovanja in financiranja invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij z namenom odprave tveganj za korupcijo in neracionalno porabo finančnih sredstev.

Veliko deležnikov in različnih stališč je razlog, da določbe novega zakona v predvidenem času niso bile vložene v zakonodajni postopek. Aktivnosti FIHO in FŠO pri pripravi zakona sicer potekajo.

Tako kontinuirano in uspešno potekajo aktivnosti v zvezi z utrjevanjem in dvigom ozaveščenosti javnih uslužbencev in funkcionarjev v okviru vseh treh vej oblasti na področju integritete in transparentnosti, kot so bila uspešno izvedena tudi usposabljanja za člane uprav in nadzornih svetov družb v državni lasti. Enako je tudi pri ostalih ukrepih, ki so v programu navedeni kot trajni, med katerimi bi posebej omenili aktivnosti na področju  krepitve integritete pri javnem naročanju ter še posebej pri javnem naročanju v zdravstvu.