Skoči do osrednje vsebine

Najpogostejša vprašanja in odgovori glede izvajanja odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji 15. aprila 2020 izdala Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin, ki velja od 18. aprila 2020 naprej.

Objavljamo najpogostejša vprašanja in odgovore, posodobljena 29. aprila 2020.

Dokazovanje nujnosti poti

S čim bo državljan pristojnim ob morebitni kontroli dokazoval nujnost oziroma namen poti (obisk lekarne v sosednji občini, pot na delovno mesto in nazaj, oskrba starejšega sorodnika)? Ali bo moral posameznik, ki ga je delodajalec napotil na delo v drugo občino, to dokazovati s potrdilom delodajalca?

Odlok zaenkrat potrdila, ki bi dokazoval nujnost poti, ne zahteva. Svetujemo pa, da ima posameznik ob sebi kar koli, kar dokazuje trditev o nujnosti poti v drugo občino. Tako se olajša delo policistom in skrajša postopek.

Pomembna informacija za tiste, ki boste obiskali svoja zasebna zemljišča ali objekte izven občine vašega prebivališča!

Posameznikom in skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva, je zaradi izvajanja vzdrževalnih del ali sezonskih opravil dovoljen prihod, odhod in zadrževanje na zasebnem zemljišču ali objektu izven občine prebivališča. Pri tem pa mora imeti posameznik pri sebi izpisek iz zemljiške knjige ali drugo listino, s katero dokazuje pravico do uporabe zemljišča ali objekta, in, kot velja le za te primere, tudi lastnoročno podpisano čitljivo izjavo.

Dodatne informacije so na voljo v naslednji rubriki o bivanju na vikendih.

Bivanje na vikendih, obisk avtokampov, dostop do plovil, začasno prebivališče, turistični odhod ob koncu tedna v tujino

Pred 14 dnevi je veliko ljudi zapustilo Ljubljano in druga mesta in odšlo na svoje vikende na deželo ali pa domov k staršem. Te družine imajo stalno prebivališče prijavljeno v npr. Ljubljani, trenutno pa živijo na Štajerskem. Za večino teh družin je bivanje na vikendu ali pri starših bolj varno, saj so se iz mesta, kjer je več ljudi, umaknili na samo. Ali so v tem primeru v prekršku?

Če se ljudje nahajajo na vikendih, kjer niso (stalno ali začasno) prijavljeni, lahko ostanejo na vikendu. Posameznik lahko svoje stalno ali začasno prebivanje v občini dokazuje z dokazilom o pravici do prebivanja na naslovu. Kot dokazilo šteje izjava o njegovem lastništvu oziroma solastništvu, najemna ali podnajemna pogodba, soglasje lastnika, enega solastnika ali stanodajalca. Navedena dokazila so tudi sicer, skladno z Zakonom o prijavi prebivališča, potrebna za izvedbo prijave prebivališča. Posameznik, ki je vložil vlogo na upravno enoto za vpis spremembe naslova, vloga pa še ni rešena, lahko svoje stalno ali začasno prebivanje na naslovu do odločitve upravne enote oziroma do evidentiranja prijave v registru stalnega prebivalstva za namen izvajanja tega odloka dokazuje z dokazilom o oddani vlogi.

Stalno prebivališče imamo v eni občini, podjetje in stanovanje pa imamo v drugi občini, kjer smo že od 12. 3. 2020 v karanteni in kjer smo želeli ostati do konca karantene. Kaj naj naredimo?

Ker začasno živite na drugem naslovu, predlagamo, da tam tudi ostanete. Posameznik lahko svoje stalno ali začasno prebivanje v občini dokazuje z dokazilom o pravici do prebivanja na naslovu. Kot dokazilo šteje izjava o njegovem lastništvu oziroma solastništvu, najemna ali podnajemna pogodba, soglasje lastnika, enega solastnika ali stanodajalca. Navedena dokazila so tudi sicer, skladno z Zakonom o prijavi prebivališča, potrebna za izvedbo prijave prebivališča. Posameznik, ki je že vložil vlogo na upravno enoto za vpis spremembe naslova, vloga pa še ni rešena, lahko svoje stalno ali začasno prebivanje na naslovu do odločitve upravne enote oziroma do evidentiranja prijave v registru stalnega prebivalstva za namen izvajanja tega odloka dokazuje z dokazilom o oddani vlogi.

Ali lahko obiščemo avtokampe?

Glede dostopa do avtokampov je treba upoštevati 4. odstavek 3. člena Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Če Vlada Republike Slovenije sprejme ali odpravi začasno prepoved ponujanja in prodaje blaga in storitev neposredno potrošnikom v Republiki Sloveniji za posamezno blago ali storitev, se šteje, da je dovoljen oziroma ni dovoljen tudi dostop do tega blaga in storitev v skladu z določbami tega odloka.).
Zaenkrat dostop do avtokampov tako še ni mogoč.
Izjemoma pa je dovoljen dostop do lastnine v avtokampu, če je to nujno zaradi nujnih vzdrževalnih del in preprečevanja škode na premoženju, o tem pa se je treba predhodno individualno dogovoriti s ponudnikom storitve (lastnikom kampa) in pridobiti njegovo dovoljenje. Opozarjamo tudi, da to ne pomeni, da je možno v kampu prebivati (prenočiti).

Ali je z novim odlokom možen dostop lastnikom plovil do svojih plovil, ki so zasidrana v marini, ki je privatna lastnina?
Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin v prvem odstavku 3. člena dovoljuje opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti in dostop do storitev za nujne primere tudi izven občine prebivanja. Vzdrževanje plovila posameznika ne sodi med dejavnosti, ki bi bile z navedenim odlokom dovoljene (ne gre za gospodarsko dejavnost), razen če bi šlo za odpravljanje neposredne nevarnosti oz. škode za premoženje.

Fant se je pred dvema tednoma preselil k meni, začasnega prebivališča pa nima urejenega. Ker se lahko gibljemo samo v svoji občini, je najbrž v prekršku, na delo se vozi v drugo občino. Kaj bi lahko naredili?

Predlagamo, da fant ostane pri vas. Posameznik lahko svoje stalno ali začasno prebivanje v občini dokazuje z dokazilom o pravici do prebivanja na naslovu. Kot dokazilo šteje izjava o njegovem lastništvu oziroma solastništvu, najemna ali podnajemna pogodba, soglasje lastnika, enega solastnika ali stanodajalca. Navedena dokazila so tudi sicer, skladno z Zakonom o prijavi prebivališča, potrebna za izvedbo prijave prebivališča.
Posameznik, ki je vložil vlogo na upravno enoto za vpis spremembe naslova, vloga pa še ni rešena, lahko svoje stalno ali začasno prebivanje na naslovu do odločitve upravne enote oziroma do evidentiranja prijave v registru stalnega prebivalstva za namen izvajanja tega odloka dokazuje z dokazilom o oddani vlogi.

Ali bom z odhodom v BiH čez vikend kršil odlok o omejitvi gibanja?

Da, gre za kršitev odloka. Vsi slovenski in tuji državljani morajo spoštovati odlok, turistični obiski (v tuje, matične države) niso dovoljeni.

Ali lahko grem z družino na vikend?

Posameznikom in skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva (prva alinea 5. člena), je zaradi izvajanja vzdrževalnih del ali sezonskih opravil dovoljen prihod, odhod in zadrževanje na zasebnem zemljišču ali objektu izven občine prebivališča. Dostop na zasebno zemljišče ali objekt v občino izven občine prebivališča je dovoljen le po najbližji javni cesti ali javni poti.

Pri tem gibanju in zadrževanju v občini zadrževanja ni dovoljen dostop do storitev iz drugega odstavka 3. člena tega odloka, razen če te storitve niso zagotovljene v občini bivališča.

V času zadrževanja na zasebnem zemljišču ali bivanja v objektu se mora posameznik izogibati stikom z drugimi posamezniki ali skupinami oseb, razen z osebami iz prve alineje prejšnjega člena.

Pri gibanju in zadrževanju iz prvega odstavka tega člena mora imeti posameznik pri sebi izpisek iz zemljiške knjige ali drugo listino, s katero dokazuje pravico do uporabe zemljišča ali objekta iz prvega odstavka tega člena, in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo, ki vsebuje naslednje podatke: ime in priimek, naslov bivališča, naslov oziroma kraj cilja potovanja, navedbo razloga, ki upravičuje gibanje in zadrževanje, navedbo morebitnih ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva, ki se gibljejo in zadržujejo z njim, navedbo, da njemu ali ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva, ki se gibljejo in zadržujejo z njim, ni bila odrejena osamitev (izolacija) ali karantena, navedbo, da se zaveda kazenske ali odškodninske odgovornosti zaradi neupoštevanja predpisov, odredb ali ukrepov za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh, navedbo, da se zaveda omejitev iz tega odloka in da jih bo spoštoval.

Ali je lahko izjava, ki jo potrebujemo za prehod v drugo občino, kjer imamo vikend, napisana na roke?

Velja izjava, ki je napisana na roke (čitljivo). Vsebovati mora vse te podatke, ki jih predpisuje odlok, in sicer ime in priimek, naslov bivališča, naslov oziroma kraj cilja potovanja, navedbo razloga, ki upravičuje gibanje in zadrževanje, navedbo morebitnih ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva, ki se gibljejo in zadržujejo z njim, navedbo, da njemu ali ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva, ki se gibljejo in zadržujejo z njim, ni bila odrejena osamitev (izolacija) ali karantena, navedbo, da se zaveda kazenske ali odškodninske odgovornosti zaradi neupoštevanja predpisov, odredb ali ukrepov za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh, navedbo, da se zaveda omejitev iz tega odloka in da jih bo spoštoval.

Vzorec izjave za dokazovanje upravičenosti gibanja in zadrževanja na zasebnem zemljišču ali objektu izven občine prebivališča

Obiskovanje partnerjev

Ali se partnerja, ki nimata skupnega gospodinjstva, lahko obiskujeta?

Partnerja, ki nista v skupnem gospodinjstvu, se ne smeta obiskovati.

Zanima me, če lahko potujem med občinama Jesenice in Slovenj Gradec. S fantom sva en teden pri mojih starših, drug teden pa pri njegovih. Je to dovoljeni ali morava zdaj ostati, kjer sva?

Prvi člen odloka določa, da je posameznik lahko nastanjen samo na enem naslovu prebivanja (začasnem ali stalnem) in ga v času razglašene epidemije ne sme spreminjati oziroma se seliti med obema prebivališčema.

Skrb za svojce, pomoč svojcem pri vsakodnevnih opravilih, prevozih v službo

Moja partnerka, s katero živiva v skupnem gospodinjstvu, dela v drugi občini v Domu za starejše občane. Glede na to, da nima vozniškega dovoljenja in tudi nima organiziranega prevoza, sem jo doslej sam vozil od prepovedi javnega prevoza dalje in jo prišel tudi iskati ob koncu delovnega dne. Glede na navedeno me zanima, ali jo lahko še vedno vozim kot zgoraj opisano, oziroma če ne morem, kakšne so morebitne rešitve glede na to, da tovrstnega kadra ni dovolj.

Partnerko lahko še naprej vozite v službo.

Ali lahko iz ene občine obiščem starša, ki živita v drugi občini, da jima pomagam pri vsakodnevnih opravilih?

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb za posameznike dovoljeno za varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov. To velja tudi če starša prebivata v drugi občini.

Živim na Blokah, teta pa živi v Idriji. Živi sama, jaz pa ji pomagam, tudi pri spravilu drv, in skrbim zanjo.

Odlok dovoljuje nekaj izjem. Tako je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih za posameznika dovoljeno opravljanje kmetijskih in gozdarskih dejavnosti ter varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, četudi so te v drugi občini.

Stiki ločenih staršev z otroki

Odlok v 3. členu dopušča izjemo, ki se nanaša na oskrbo in nego družinskih članov. Ta izjema velja tudi za primere, ko sta starša ločena in ima vsak od staršev, upoštevaje sodno odločbo, pravico do stika z otrokom, prebivata pa v različnih občinah.

Imam vprašanje glede stikov z hčerko, ki živi v Avstriji (je slovenska državljanka). Se lahko vidiva?

Odlok v 3. členu dopušča izjemo, ki se nanaša na oskrbo in nego družinskih članov. Ta izjema velja tudi za primere, ko sta starša ločena in ima vsak od staršev, upoštevaje sodno odločbo, pravico do stika z otrokom, prebivata pa v različnih občinah. To velja tudi za vaš primer.

Opozarjamo na protokol ob vstopu v državo. Navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje so objavljena na vladni spletni strani.

Spomladanske čistilne akcije, kresovi

Menimo, da so čistilne akcije ob povečanem obisku narave v zadnjem času nujne in smiselne. Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin med drugim dopušča dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin ter izvajanje nekaterih športnorekreacijskih dejavnosti na prostem oziroma odprtih javnih krajih v občini prebivališča.

Te dejavnosti so dovoljene posameznikom in skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva in če je mogoče ob gibanju zagotoviti varno razdaljo do podobnih skupin ali posameznikov. V sklopu aktivnosti na prostem ljudje lahko vsekakor čistijo smeti in jih oddajo na označena zbirališča ob upoštevanju vseh navodil zdravstvene stroke in Nacionalnega inštituta za javno zdravje o socialni distanci in drugih zaščitnih ukrepih za preprečevanje okužbe. To pomeni, da pri čistilni akciji ne sme priti do skupinskega zbiranja in da naj vsak posameznik oziroma vsaka skupina oseb iz istega gospodinjstva čisti in odnaša smeti iz narave individualno.

Poleg tega je treba upoštevati, da so navedene aktivnosti dovoljene le v občini bivališča. Prehajanje občinskih mej zaradi čistilnih akcij zaenkrat ni dovoljeno.

Kresovi

Kurjenje kresov ni dovoljeno, ker to ni nujno opravilo, predstavlja pa nevarnost za širjenje epidemije. Ob kresu se ljudje zbirajo, pogosto takšno zbiranje predstavlja javne prireditve, ki so še vedno prepovedane in jih ni mogoče organizirati (npr. kres na Rožniku). Posamičen kres pa je problematičen zaradi požarne ogroženosti.

Kresovanj v letošnjem letu za prvi maj zaradi koronavirusa in s tem povezanih omejitev gibanja in samozaščitnih ukrepov žal ne bo. Naredimo vse, da bomo kresove lahko prižgali za dan državnosti.

Delo na vrtu, njivi v drugi občini

Ali lahko gremo na vrt (na vikend) v drugi občini?

Odlok dovoljuje izjemo, in sicer je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih za posameznika dovoljeno opravljanje kmetijskih dejavnosti, tudi v drugi občini.

Obdelovanje njive v drugi občini

Odlok dopušča izjemo, da je za posameznike ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb dovoljeno opravljanje kmetijskih dejavnosti.

Skrb za živali v drugi občini

Tudi v prihodnje boste lahko skrbeli za svojo žival, tudi če jo imate nastanjeno v drugi občini, saj gre za nujno oskrbo živali, kar odlok dovoljuje.

Kot ljubiteljski čebelar sem se še pred izbruhom virusa dogovoril za nabavo čebeljih družin v drugi občini. Zanima me ali lahko grem po čebele (ob upoštevanju uporabe maske in drugih ukrepov za preprečevanje stikov), saj bi panje le naložil in odpeljal?

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje za posameznika dovoljeno za opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti.

Gospa ima registrirano psarno in se ukvarja z vzrejo psov. Psarno ima registrirano na svojem prejšnjem naslovu, v začetku leta pa se je preselila v drugo občino. Ali lahko gre po?

Gospa lahko gre po svoje pse, tudi če so nastanjeni v drugi občini, saj gre za nujno oskrbo živali, kar odlok dovoljuje.

Nakupovanje v drugi občini

Živim natanko na meji med dvema občinama, storitve kot so banka, lekarna, trgovina, uporabljam skoraj izključno v sosednji občini, saj je kot prvo bližje, predvsem pa je na poti v/iz službe. Delam namreč v tretji občini. Lekarna se v moji občini zapre ob 16. uri, sama pridem z dela kasneje. Ali res ne smem obiskati lekarne v sosednji občini ali pa občini v kateri delam, saj pričakujem recept in ker kot rečeno se lekarna zapre prej.

Nakup v trgovini oziroma v lekarni lahko opravite tudi tam, kjer delate, pri tem pa uporabite zaščitna sredstva in upoštevajte preventivne ukrepe.

Ali lahko nakup v trgovini opravim tudi v občini, kjer sem zaposlen, ali moram iti v trgovino v svojem domačem kraju?

Lahko, pri tem pa uporabite zaščitna sredstva in upoštevajte preventivne ukrepe.

Kako je z nakupom hrane za alergike, ki je v občini ni moč dobiti?

Nakup je v tem primeru mogoč v naslednji najbližji občini. 

Nakupovanje v trgovini izven občine bivanja

Tretji odstavek 3. člena dopušča tudi izjemo, ki se nanaša na dostop do trgovin, če te storitve niso zagotovljene v občini prebivališča. Če te storitve niso zagotovljene v občini prebivališča oziroma je dostop do teh storitev omejen, je dovoljen dostop v drugo občino, vendar le do najbližje tovrstne trgovine po javni cesti ali poti.

Kako je z nakupom sadik, pa ne v sosednji občini, ampak tretji ali četrti od mene?

Tretji odstavek 3. člena odloka dopušča tudi izjemo, ki se nanaša na dostop do trgovin, če te storitve niso zagotovljene v občini prebivališča. Če te storitve niso zagotovljene v občini prebivališča oziroma je dostop do teh storitev omejen, je dovoljen dostop v drugo občino, vendar le do najbližje tovrstne trgovine po javni cesti ali poti. Opozarjamo na obvezno uporabo zaščitnih sredstev (mask) in razkuževanje rok.

Imam registrirano kmetijo na KGS in stranke z območja cele Slovenije. Prodajam domača jajca in živali. Ali lahko ljudje prihajajo k meni na kmetijo v nabavo pridelkov? Potrebujejo kakšno potrdilo?

Lahko, veliko prebivalcev že uporablja predhodna naročila živil tudi po elektronski pošti, prodajalec pa potrdi, kdaj je blago pripravljeno za prevzem. Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb za posameznike dovoljeno za dostop do trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje.

Pred virusom sem se s kmetom zmenila za  domače govejo meso. Sedaj mi je sporočil, da lahko pridem po meso. Ali ga grem lahko iskat iz Kranja na Bled?

Lahko, veliko prebivalcev že uporablja predhodna naročila živil tudi po elektronski pošti, prodajalec pa potrdi kdaj je blago pripravljeno za prevzem. Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb za posameznike dovoljeno za dostop do trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje.

Ali se lahko peljem na drugi konec Slovenije, da bi kupil, se dogovoril za nakup vozila v prodajalni avtomobilov, ker je pri določenem ponudniku najbolj ugodna cena? 
Dostop do trgovine izven občine je mogoč le, če želene storitve (nakupa) ne moremo opraviti v občini prebivanja, ker ta storitev v občini prebivanja ni zagotovljena, vendar le do najbližje tovrstne trgovine po javni cesti ali poti. Opozarjamo na obvezno uporabo zaščitnih sredstev (mask) in razkuževanje rok.

Izjema so le tisti primeri, ko je bilo neko blago (ali storitev) že plačano in ga je torej treba prevzeti v točno določeni trgovini. Sicer prehajanje med občinami s tem namenom ni dovoljeno. 

Ali smem v drugo občino pogledat/kupit motor z avtoneta za osebno rabo? Ali lahko prevzamem rabljen avto ali motor, ki sem ga kupil na spletu od fizične osebe?

V teh primerih ne gre za trgovinsko storitev zato prehod v drugo občino s tem razlogom ni možen.

Ali gre lahko nekdo v drugo občino v McDonalds?

Če storitve iz prejšnjega odstavka niso zagotovljene v občini prebivališča, je dostop dovoljen v drugo občino, vendar le do najbližje dostopne storitve po javni cesti ali javni poti. Ocenjujemo, da odhod v drugo občino izključno zaradi obiska Mcdonaldsa ne sodi med izjeme, če je takšna ali podobna storitev zagotovljena v občini prebivaliča. Pri tolmačenju izjem je treba izhajati iz osnovnega namena Odloka, ki je omejevanje gibanja z namenom zajezitve oziroma obvladovanja epidemije Covid-19.

Ali lahko obiščem frizerja, ki ga obiskujem že leta, če je ta v drugi občini, ko bo ta storitev na voljo?

V tem primeru bo obisk frizerja v drugi občini dovoljen.

Prevzem literature za študij, razgovor za službo

Sem študentka s Primorske. Med študijem bivam na zasebnem naslovu v Ljubljani. Zdaj sem doma in pri sebi nimam vse literature za študij. Se zato lahko odpeljem v Ljubljano?

Odlok dopušča pot oz. gibanje v nujnih primerih, v kar je vključeno tudi prestopanje občin, če nujne storitve ni mogoče opraviti v občini prebivališča.

Če bi bil prevzem literature nujen za izvajanje študija in ta dejansko ni mogoč brez fizičnega prevzema gradiva (npr. literature dejansko ni mogoče pridobiti po e-poti), bi bilo izjemoma mogoče tak prevzem šteti kot nujno zadevo. Presojati pa je treba vsak posamezen primer posebej.

Dodatno opozarjamo, da odlok zelo jasno določa, da je treba takšno nujno pot opraviti le po najbližji javni cesti, dosledno pa je treba spoštovati tudi vse ostale ukrepe.

Zanima me, če se lahko prehaja med občinami zaradi razgovora za delo v drugi občini, ter da te morebitno nekdo pride iskat, ker sam nimaš izpita kategorije B ter če se da za to dobiti potrdilo.

Lahko se udeležite razgovora za delo, prav tako vas lahko nekdo odpelje. Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin ne predvideva potrdila za gibanje med občinami. Vašo pot lahko upravičite z vabilom na razgovor.

Rekreacija, ribolov, plovba z jadrnico

Kaj pomeni dostop do parkovnih površin? Ali se lahko sprehajam, tečem in kolesarim po mestu?
Dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin je dovoljen le v občini prebivališča.

Ne glede na določbe 1. člena tega odloka lahko posameznik, ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb, na prostem oziroma odprtih javnih krajih v občini prebivališča, izvaja športno-rekreacijsko dejavnost individualnega značaja (npr. tek, kolesarjenje, golf, joga) ali izvaja takšno športno-rekreacijsko dejavnost, pri kateri ob običajnem izvajanju ni mogoč stik z drugimi posamezniki (npr. tenis, badminton, balinanje).

Ali lahko lovimo ribe v rekah v svoji občini?
V drugo občino ni mogoče iti na ribolov. Lahko pa v občini bivanja ribari, ker se to šteje kot dostop do rekreativnih površin, seveda ob upoštevanju varnostnih priporočil.

Živim v Občini Koper. Ker v občini Koper nimam možnosti priveza svojega, imam svoje plovilo vezano v Marini Izola. Za to plovilo tudi plačujem letno pavšalno turistično takso, saj mi je bilo razloženo, da se smatra kot "vikend". Barko uporabljamo med letom predvsem za ribolov za lastne potrebe. Je to še dovoljeno?

Na MNZ štejemo ribolov posameznika kot rekreativno dejavnost, ki jo lahko izvajate v lastni občini. Odlok zaradi rekreativnih aktivnosti (vanj šteje tudi ribolov) ne dovoljuje prehajanja občinskih meja. V vašem primeru torej pomeni odhod po čoln v drugo občino, kar je v nasprotju z odlokom.

Zanima me, ali je plovba z jadrnico v času koronavirusa dovoljena?

Na podlagi odloka je dovoljen dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin le v občini stalnega ali začasnega prebivališča, mednje pa morje ne šteje.

Kako je s plavanjem? 

Posameznik lahko ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb na prostem oziroma odprtih javnih krajih v občini prebivališča izvaja športno-rekreacijsko dejavnost individualnega značaja, tudi plavanje.

Ali lahko igramo tenis v drugi občini? Najbrž igra dvojic ni vključena med izjeme?

Novi Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin, ki velja od 18. aprila 2020, dopušča nekatere športne aktivnosti posameznikov v svoji občini. Poudarjamo, da se dejavnost lahko izvaja le v občini prebivanja, zato prehajanje v drugo občino s tem namenom (npr. za igranje tenisa) ni dovoljeno.

V skladu s tretjim odstavkom 4. člena tega odloka bo posameznik ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb lahko na prostem oziroma odprtih javnih krajih v občini prebivališča izvajal športno-rekreacijsko dejavnost individualnega značaja (npr. tek, kolesarjenje, golf, joga) ali športno-rekreacijsko dejavnost, pri kateri ob običajnem izvajanju ni mogoč stik z drugimi posamezniki (npr. tenis, badminton, balinanje). Predpis jasno določa, da se je možno ukvarjati s tistimi športi, kjer je možno ohranjati varno razdaljo. Pri igri tenisa v dvojicah te razdalje ni mogoče ohranjati, zato ocenjujemo, da takšna športna dejavnost ne sodi med izjeme v tem odloku.

Ali je v skladu z odlokom o začasni omejitvi gibanja prepovedano treniranje na individualni ravni na privatnih igriščih? Primer: odbojkar na mivki trenira s svojim trenerjem na igriščih, ki niso javna, seveda s priporočili o distanci in ne stiku itd. 

Nov Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin, ki velja od 18. aprila 2020, dopušča nekatere športne aktivnosti posameznikov v svoji občini. V skladu z tretjim odstavkom 4. člena tega odloka, bo posameznik, ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb, lahko na prostem oziroma odprtih javnih krajih v občini prebivališča, izvajal športno-rekreacijsko dejavnost individualnega značaja (npr. tek, kolesarjenje, golf, joga) ali športno-rekreacijsko dejavnost, pri kateri ob običajnem izvajanju ni mogoč stik z drugimi posamezniki (npr. tenis, badminton, balinanje). Posebej pa opozarjamo, da bo lahko posameznik te dejavnosti izvajal le na območju občine svojega prebivališča.

Lahko igramo košarko?

V skladu s tretjim odstavkom 4. člena tega odloka bo posameznik ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb lahko na prostem oziroma odprtih javnih krajih v občini prebivališča izvajal športno-rekreacijsko dejavnost individualnega značaja (npr. tek, kolesarjenje, golf, joga) ali športno-rekreacijsko dejavnost, pri kateri ob običajnem izvajanju ni mogoč stik z drugimi posamezniki (npr. tenis, badminton, balinanje). Predpis jasno določa, da se je možno ukvarjati s tistimi športi, kjer je možno ohranjati varno razdaljo. Pri igranju košarke te razdalje ni mogoče ohranjati, zato ocenjujemo, da takšna športna dejavnost ne sodi med izjeme v tem odloku.

Balinanje

V skladu s tretjim odstavkom 4. člena tega odloka bo posameznik ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb lahko na prostem oziroma odprtih javnih krajih v občini prebivališča izvajal športno-rekreacijsko dejavnost individualnega značaja (npr. tek, kolesarjenje, golf, joga) ali športno-rekreacijsko dejavnost, pri kateri ob običajnem izvajanju ni mogoč stik z drugimi posamezniki (npr. tenis, badminton, balinanje). Predpis jasno določa, da se je možno ukvarjati s tistimi športi, kjer je možno ohranjati varno razdaljo. Ocenjujemo, da je pri balinanju mogoče ohranjati varno razdaljo.

Na privezu ob naši obali imam čoln. Glede na veljavne ukrepe do njega ne  morem (sem iz notranjosti RS). Čoln in motor je treba vzdrževati, saj je od zadnjega zagona motorja minilo precej časa. Na čoln se lahko pomaknem z bližnjega parkirišča, brez zadrževanja na javnih površinah. Ali je takšna situacija predvidena v novih ukrepih oziroma kaj lahko storim?

Odlok dovoljuje opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti in dostop do storitev za nujne primere tudi izven občine prebivanja. Na podlagi 4. člena odloka je dovoljen tudi dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin, ampak le v občini stalnega ali začasnega prebivališča. Vzdrževanje plovila posameznika ne sodi med dejavnosti, ki bi bile z navedenim odlokom dovoljene (ne gre za gospodarsko dejavnost), razen če bi šlo za odpravljanje neposredne nevarnosti oz. škode za premoženje.

Ali lahko potujemo v drugo občino iz Gornje Radgone v Mursko Soboto s kolesom? 

Odlok dopušča nekatere športne aktivnosti posameznikov v svoji občini. Ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb, na prostem oziroma odprtih javnih krajih v občini prebivališča, izvaja športno-rekreacijsko dejavnost individualnega značaja (npr. tek, kolesarjenje, golf, joga) ali izvaja takšno športno-rekreacijsko dejavnost, pri kateri ob običajnem izvajanju ni mogoč stik z drugimi posamezniki (npr. tenis, badminton, balinanje).

Kaj pomeni dostop do parkovnih površin? Ali se lahko sprehajam, tečem in kolesarim po mestu?
Dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin je dovoljen le v občini prebivališča.

Ne glede na določbe 1. člena tega odloka lahko posameznik ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb na prostem oziroma odprtih javnih krajih v občini prebivališča izvaja športno-rekreacijsko dejavnost individualnega značaja (npr. tek, kolesarjenje, golf, joga) ali izvaja takšno športno-rekreacijsko dejavnost, pri kateri ob običajnem izvajanju ni mogoč stik z drugimi posamezniki (npr. tenis, badminton, balinanje).

Selitev

Ali se je dopustno - upoštevajoč vse veljavne trenutne omejitve – preseliti iz stanovanja v stanovanje? Npr. znotraj Ljubljane.

Če gre za selitev iz enega stanovanja v drugega v isti občini, potem je to dovoljeno. V nujnih primerih, v primeru višje sile, je selitev iz enega stanovanja v eni občini v drugo stanovanje v drugi občini izjemoma dovoljena. Seveda je pri selitvah treba upoštevati varno razdaljo do drugih oseb, pri selitvi pa lahko pomagajo le ožji družinski člani ali člani istega gospodinjstva.

Naše podjetje ima eno stanovanje na Primorskem, ki bi ga oddali zdravnici iz Ljubljane, ki dela v SB Izola. Ali je to dopustno?

Prvi člen Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin določa, da je posameznik lahko nastanjen samo na enem naslovu prebivanja (začasnem ali stalnem) in ga v času razglašene epidemije ne sme spreminjati oziroma se seliti med obema prebivališčema. Vaš primer je specifičen (zdravnica, ki opravlja nujne medicinske storitve v bolnici) in glede na opisano je podan element nujnosti. Zato ocenjujemo, da je preselitev zdravnice v vaše stanovanje dopustna, pod pogojem, da bo dejansko v tem stanovanju prebivala ves čas epidemije. Torej, da se ne bo selila iz ene občine v drugo. Posameznik lahko svoje stalno ali začasno prebivanje v občini dokazuje z dokazilom o pravici do prebivanja na naslovu. Kot dokazilo šteje izjava o njegovem lastništvu oziroma solastništvu, najemna ali podnajemna pogodba, soglasje lastnika, enega solastnika ali stanodajalca. 

Udeležba na pogrebu staršev v drugi občini, obisk grobov v drugi občini

Upoštevaje 3. člen Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin se udeležba na pogrebu šteje kot dostop do storitev za nujne primere in je zato dovoljena, vendar zgolj ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva.

Posebej pa opozarjamo, da je treba ob tem spoštovati tudi določila 6. člena odloka in v zaprtem javnem kraju nositi zaščitno masko ali drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ipd.), ki prekrije nos in usta, razkuževanje rok, ob tem pa ohranjati tudi varno razdaljo do drugih oseb.

Ali lahko obiščem grob pokojnih svojcev v drugi občini?

Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin obiskovanja grobov v drugi občini ne uvršča med izjeme.

Obisk cerkva

Ali je samostojna molitev v cerkvi dovoljena? Ne gre za obrede, ampak za samostojen obisk cerkva. Ali je prepovedana ali odsvetovana, sem v prekršku? Kako je z dostopom do verskega objekta izven naše občine, če ga pri nas ni? Kakšen je državni zakon o tem, zaenkrat najdem samo navodila cerkve (kot institucije)?

Glede vstopa in molitve v cerkvi se morate ravnati po navodilih, ki jih je izdala cerkev. Če te storitve niso zagotovljene v občini prebivališča oziroma je dostop do teh storitev omejen, je dovoljen dostop v drugo občino, vendar le do najbližje tovrstne storitve po javni cesti ali poti.

Gradnja hiše

Izven občine stalnega prebivališča gradim hišo, ki je zaenkrat še nevseljena novogradnja. Zanima me, ali grem lahko glede na novo prepoved z avtom do hiše in tam delam (sama, brez stika z drugimi) oz. ali grem lahko prevzet nekaj preko pošte naročenih predmetov višje vrednosti, ki bi sicer ostali na dvorišču in bi tvegala premoženjsko škodo, če jih zmoči dež ali jih kdo ukrade.

Glede na spremembe in dopolnitve Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki so začele veljati 3. 4. 2020, je samogradnja dovoljena, pri čemer upoštevajte vsa priporočila glede preprečevanja širjenja bolezni. 

Gradiva hišo, ki je v zaključni fazi (svetila, finomehanična dela ...), imava pa težavo, saj je hiša izven občine, kjer je najino trenutno stalno prebivališče, kar pomeni, da nobenega dela, ki bi ga opravila sama, ne moreva opraviti, ker bi kršila odlok.

Glede na spremembe in dopolnitve Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki je začela veljati 3. 4. 2020, je samogradnja dovoljena, pri čemer upoštevajte vsa priporočila glede preprečevanja širjenja bolezni.  

Dostop do avtomobilskih servisov, servisov za kolesa v drugi občini, vzdrževanje plovil

Edino prevozno sredstvo, ki ga imam, je moje motorno kolo znamke Suzuki. Uporabljam ga vsak dan za v službo. Problem se je pojavil, ker imam prvi redni servis. Zanima me, ali lahko zapustim svojo domačo občino, da peljem motor v drugo občino na pooblaščen servis, saj je od tega odvisna tudi garancija mojega motornega kolesa?

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb za posameznike dovoljeno za dostop do avtomobilskih servisov. Če te zgornje storitve niso zagotovljene v občini prebivališča, je dostop dovoljen v drugo občino, vendar le do najbližje dostopne storitve po javni cesti ali javni poti.

Imela sem prometno nesrečo, avto je poškodovan in tak kot je, ni vozen. Rezervne dele za moj model avta imajo samo v drugi občini. Zanima me, če se lahko peljem po rezervne dele. Brez avta na žalost ne morem, ker se vsak dan vozim v službo.

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb za posameznike dovoljeno za dostop do avtomobilskih servisov. Če te zgornje storitve niso zagotovljene v občini prebivališča, je dostop dovoljen v drugo občino, vendar le do najbližje dostopne storitve po javni cesti ali javni poti.

Lahko odpeljem kolo na servis v drugo občino? Kolo bom samo dostavil in se takoj vrnil domov.

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb za posameznike dovoljeno za dostop do avtomobilskih servisov. Če te zgornje storitve niso zagotovljene v občini prebivališča, je dostop dovoljen v drugo občino, vendar le do najbližje dostopne storitve po javni cesti ali javni poti. Če gre za nujno storitev, potem to velja tudi za kolesarski servis.

Ali je Marina v Izola javna površina? Ali lahko fizična oseba, ki ni zaposlena v marini, opravlja vzdrževalna dela na svojem plovilu, ki ga marina (kot svojo dejavnost) dvigne na kopenski vez?

Izhajajoč iz določb Zakona o varstvu javnega reda in miru šteje za javni kraj vsak prostor, ki je brezpogojno ali pod določenimi pogoji dostopen vsakomur, zasebni prostor pa prostor, ki je v zasebni lasti ali posesti in je dostop vanj dovoljen le s soglasjem lastnika posestnika ali druge upravičene osebe.

Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin v prvem odstavku 3. člena dovoljuje opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti in dostop do storitev za nujne primere tudi izven občine prebivanja. Na podlagi 4. člena odloka je dovoljen tudi dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin, ampak le v občini stalnega ali začasnega prebivališča. Vzdrževanje plovila posameznika nikakor ne sodi med dejavnosti, ki bi bile z navedenim odlokom dovoljene (ne gre za gospodarsko dejavnost), razen če bi šlo za odpravljanje neposredne nevarnosti oz. škode za premoženje.

Uporaba zaščitnih sredstev

Kje naj dobimo zaščitne rokavice, ki jih že nekaj časa ne prodajajo v lekarnah?

Pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju, kjer se izvajajo storitve iz 3. člena odloka, je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobna oblika zaščite, ki prekrije nos in usta) ter obvezno razkuževanje rok. Razkužila je dolžan zagotoviti ponudnik storitev.

Kako lahko vlada zahteva nekaj, česar ne more zagotoviti? Kje naj dobimo maske in rokavice?

Za zaščito čez usta lahko poleg maske uporabite tudi ruto ali šal. Pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju, kjer se izvajajo storitve iz 3. člena odloka, je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobna oblika zaščite, ki prekrije nos in usta) ter obvezno razkuževanje rok. Razkužila je dolžan zagotoviti ponudnik storitev.

Nadzor nad izvajanjem ukrepov

Kot zaskrbljeni državljan, ki sodi med bolj ogrožene, vas sprašujem, kdo kontrolira, da se ljudje držijo ukrepov?

Za izvajanje nadzora Zakona o nalezljivih boleznih je pristojen Zdravstveni inšpektorat, ki je istočasno tudi prekrškovni organ. Kljub temu pa policisti prioritetno izvajajo ukrepe za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni s skupnimi poostrenimi nadzori z Zdravstvenim inšpektoratom in samostojno. V primeru, da pri izvajanju policijskih nalog naletijo na skupino ali posameznika, ki krši kateri koli Odlok vlade RS, ki je bil izdan na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, izvedejo postopek, ugotovijo okoliščine in če pri tem ugotovijo elemente prekrška, jih dokumentirajo in odstopijo ugotovitve prekrškovnemu organu. Na upoštevanje ukrepov za preprečevanje nalezljive bolezni, opredeljene v odlokih vlade, skladno z 38. oziroma 39. členom Zakona o nalogah in pooblastilih policije kršitelje opozorijo oziroma jim ukažejo, na primer naj se razmaknejo oziroma naj s kršitvijo prenehajo. Če oseba ne upošteva odredbe policista, stori prekršek iz 22. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru in policist izvede prekrškovni postopek.