Skoči do osrednje vsebine

Vodenje postopkov inšpekcijskega nadzora in ukrepi za obvladovanje širjenja COVID-19

V upravnih in prekrškovnih postopkih, ki jih vodi Urad RS za preprečevanje pranja denarja od 29.3.2020 dalje določeni roki ne tečejo.

Skladno z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-Cov-2 (COVID-19) (Ur. list RS, št.36/2020, v nadaljevanju: ZZUSUDJZ), ki velja tudi za upravne in prekrškovne postopke, ki jih vodi Urad RS za preprečevanje pranja denarja, od 29.3.2020 ne tečejo roki:

  • za opravljanje procesnih dejanj strank,
  • za izpolnitev materialnih obveznosti strank (npr. po odločbi izdani v inšpekcijskem nadzoru),
  • za opravljanje procesnih dejanj Urada, 
  • v prekrškovnih zadevah, razen v nujnih zadevah.

Skladno z določbo drugega odstavka 6. člena ZZUSUDJZ se roki za uveljavitev materialnih pravic v upravnih zadevah, ki se iztečejo v času izvajanja ukrepov po tem zakonu, podaljšajo tako, da se iztečejo 8. dan od dneva prenehanja ukrepov.

Osebno vročanje dokumentov v upravnih zadevah na podlagi 87. člena Zakona o splošnem upravnem postopku se ne opravlja, razen v nujnih zadevah, če pa je osebna vročitev opravljena po uveljavitvi tega zakona in ne gre za nujne zadeve, roki začnejo teči naslednji dan po objavi sklepa iz 2. člena tega zakona oziroma najkasneje 2. julija 2020.

Vročanje odločb, sklepov ali drugih dokumentov, ki jih je na podlagi 87. člena Zakona o splošnem upravnem postopku treba vročiti osebno, se v upravnih zadevah, ki niso nujne, opravi z vložitvijo v hišni predalčnik, poštni predal ali v elektronski predal naslovnika. Vročitev velja za opravljeno šesti delovni dan od dneva odpreme, če se vroča v tujino v fizični obliki pa dvajseti delovni dan od dneva odpreme, razen če naslovnik odločbe, sklepa ali drugega dokumenta ni prejel ali ga je prejel kasneje. V primeru dvoma o tem, ali je naslovnik odločbo, sklep ali drug dokument prejel, prejem in dan prejema dokazuje organ. Organ lahko po telefonu, po elektronski poti ali na drug način preveri, ali je naslovnik odločbo, sklep ali drug dokument prejel in kdaj ga je prejel.

Ukrepi iz ZZUSUDJZ ter iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi, veljajo do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, vendar najdlje do 1. julija 2020.