Skoči do osrednje vsebine

Uveljavitev zamika javnega izkazovanja podatkov evidence vrednotenja, pošiljanja zbirnih potrdil in začetka vlaganja zahtevkov za posebne okoliščine

Glede na dejstvo, da so bila finančna sredstva, namenjena pošiljanju potrdil in vzpostavitvi podpornih storitev za začetek izvajanja postopka ugotavljanja posebnih okoliščin zaradi izrednih razmer začasno prerazporejena za pokrivanje izdatkov nujnih ukrepov države je Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49, z dne 10.4.2020 v nadaljevanju ZIUZEOP), ki stopi v veljavo 11.4.2020 v 41. členu določil zamik javnega izkazovanja podatkov evidence vrednotenja (to je novih vrednostih nepremičnin) na dan 1. 1. 2021, zamik pošiljanja zbirnih potrdil o novih vrednostih v čas po 1. 1. 2021 in sicer se zbirna potrdila vsem lastnikom nepremičnin pošljejo v osmih dneh po začetku javnega izkazovanja vrednosti ter zamik začetka uveljavljanja posebnih okoliščin na dan 1. 1. 2021.

Ker gre pri novem množičnemu vrednotenju nepremičnih za izjemno obsežno in kompleksno vsebino, s katero se lastniki nepremičnin zaradi izrednih razmer ne morejo pravočasno in ustrezno seznaniti, je posledično omejena njihova učinkovitost varovanja pravic. Neposredna uporaba novih vrednosti nepremičnin, ne da bi se imeli lastniki nepremičnin možnost seznaniti s podatki in v tem času sprožiti postopek ugotavljanja posebne okoliščine pri novo ugotovljeni vrednosti njihove nepremičnine, bi lahko pomenilo, da lastnikom nepremičnin ni zagotovljena pravna varnost.

V skladu z Zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 77/17, 33/19 in 66/19; v nadaljnjem besedilu ZMVN-1), ki ureja pravila, postopke in merila za množično ocenjevanje vrednosti nepremičnin v Republiki Sloveniji, sprejeto Uredbo o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin (Uradni list RS št.22/20) in Pravilnikom o posebnih enotah vrednotenja (Uradni list RS, št.19/20 je Geodetska uprava Republike Slovenije, kot organ, pristojen za izvajanje množičnega vrednotenja, s 1. aprilom 2020 izvedla le izračun in pripis posplošene vrednosti vsem nepremičninam v Republiki Sloveniji. Izvedba ostalih aktivnosti v povezavi z množičnim vrednotenjem nepremičnin pa bo zamaknjena skladno z določili ZIUZEOP.

Na ta način v času epidemije COVID-19 lastnikov nepremičnin ne izpostavljamo nepotrebnim medsebojnim stikom zaradi prejema zbirnih potrdil ali vlaganja zahtevkov po uveljavljanju posebnih okoliščin, zagotovimo usklajeno javno izkazovanje posplošene vrednosti in obveščenost lastnikov nepremičnin, ter omogočimo pravno varnost lastnikom nepremičnin preko postopka ugotavljanja posebne okoliščine takoj, ko se vrednosti javno prikažejo in se pošljejo zbirna potrdila vsem lastnikom.