Skoči do osrednje vsebine

Plačilni roki za proračunske uporabnike po zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije in omilitev njenih posledic

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) v 64. členu določa plačilne roke za proračunske uporabnike zasebnim podjetjem, in sicer osem dni. Navodilo je pripravljeno za proračunske uporabnike državnega proračuna, analogno pa se uporablja tudi za proračunske uporabnike občinskih proračunov.

1. Plačilni rok osem dni velja za račune, ki so prejeti od 11. aprila 2020 dalje (pomeni z dnem, ko zakon začne veljati oziroma naslednji dan po objavi zakona v Uradnem listu). Navedena ureditev se uporablja do 31. maja 2020, razen, če bodo ukrepi, skladno z 20. členom ZIUZEOP, podaljšani za 30 dni.

Glede na zgoraj navedeno se pri izdanih računih upošteva 60 dnevni plačilni rok za račune izdane od 11. aprila 2020 dalje do enega leta po razglasitvi konca epidemije.

2. Zasebni subjekti so opredeljeni glede na šifro institucionalnega sektorja, in sicer:

S.11002 Nacionalne zasebne nefinančne družbe

S.11003 Nefinančne družbe pod tujim nadzorom

S.12202 Nacionalne zasebne družbe, ki sprejemajo vloge, razen centralne banke

S.12203 Družbe pod tujim nadzorom, ki sprejemajo vloge, razen centralne banke

S.12302 Nacionalni zasebni skladi denarnega trga (MMF)

S.12303 Skladi denarnega trga (MMF) pod tujim nadzorom

S.12402 Nacionalni zasebni investicijski skladi, razen MMF

S.12403 Investicijski skladi pod tujim nadzorom, razen MMF

S.12502 Nacionalni zasebni drugi finančni posredniki, razen zavarovalnih družb in pokojninskih skladov

S.12503 Drugi finančni posredniki pod tujim nadzorom, razen zavarovalnih družb in pokojninskih skladov

S.12602 Nacionalni zasebni izvajalci pomožnih finančnih dejavnosti

S.12603 Izvajalci pomožnih finančnih dejavnosti pod tujim nadzorom

S.12702 Nacionalne zasebne lastne finančne institucije in posojilodajalci

S.12703 Lastne finančne institucije in posojilodajalci pod tujim nadzorom

S.12802 Nacionalne zasebne zavarovalne družbe (IC)

S.12803 Zavarovalne družbe (IC) pod tujim nadzorom

S.12902 Nacionalni zasebni pokojninski skladi (PF)

S.12903 Pokojninski skladi (PF) pod tujim nadzorom

S.14 Gospodinjstva

S.15 Nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva

V aplikaciji MFERAC se bo naredila nastavitev, ki bo za poslovne partnerje, ki imajo enega izmed SKIS, ki so navedeni zgoraj, na odredbi zahtevala osem dnevni plačilni rok. V kolikor je osmi dan nedelovni dan, se valuta odredbodajalca izbere naslednji oziroma prvi delovni dan. Glede na to, da zaradi utemeljenih različnih razlogov lahko prihaja do zamika plačila bo na novo vzpostavljena kontrola le kot opozorilo.

3. Proračunskim uporabnikom ni potrebno sklepati aneksov k pogodbam, saj ta ukrep velja le začasno in upoštevanje osemdnevnega plačilnega roka zahteva zakon.

4. Neposredni proračunski uporabniki morajo dokumentacijo za izplačilo svoji računovodski službi predložiti najkasneje dva delovna dneva pred izplačilom.

To pojasnilo bo objavljeno tudi v temi Javno računovodstvo, v rubriki Navodila, gradiva.