Skoči do osrednje vsebine

Drča v Ločici urejena

Obnova drče v Ločici, ki se je pričela februarja, je danes zaključena. Dela so vključevala sanacijo in utrditev temelja vtočnega pragu in brežin, rekonstrukcijo celotne površine drče in izvedbo zaključnega praga. Slednji je bil usklajen z lokalno ribiško družino in tako je zdaj primeren za prehod živih organizmov. DRSV je izvedla tudi čiščenje prodišča na levi brežini nad drčo in odstranila zarast in naplavine, saj se je nad drčo ustvarilo obsežno prodišče, ki se je močno zaraslo, zarast pa je posegala v pretočni profil vodotoka.

Kamnita drča v Ločici se nahaja dolvodno od križanja Savinje z avtocesto. Zgrajena je bila v 80. letih prejšnjega stoletja. Namenjena je stabiliziranju dna Savinje. Drča je bila izvedena kot prečni objekt, ki so ga visoke vode v letih 2007, 2012, 2014 in 2017 precej poškodovale, zato je bilo potrebno izvesti obnovo. Nad drčo se je ustvarilo obsežno prodišče, ki se je močno zarastlo, zarast je posegala v pretočni profil vodotoka, zato je bilo potrebno izvesti odstranitev odvečne zarasti in naplavin.

Investitor del je bila RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, izvajalec del je bil koncesionar Nivo eko d.o.o. Vrednost sanacije drče je 460.000 € z DDV, vrednost čiščenja prodišča pa 86.000 € z DDV.