Skoči do osrednje vsebine

Objava mandata za organizacijo nove izdaje 10 letne EUR referenčne obveznice RS84, dodatno izdajo triletne obveznice RS83 ter možnosti dodatne izdaje RS76

Objava mandata za organizacijo nove izdaje 10 letne EUR referenčne obveznice z zapadlostjo 15. julija 2030 in dodatne izdaje obveznice s kuponsko obrestno mero 0.200% in zapadlostjo 31. marca 2023 ter možnosti dodatne izdaje obveznice s kuponsko obrestno mero 3.125% in zapadlostjo 7. avgusta 2045 (ISIN SI0002103552) v odvisnosti od prejetega povpraševanja.

Napisna tabla Ministrstva za finance | Avtor: Ministrstvo za finance

NI ZA POSREDOVANJE, OBJAVO ALI DISTRIBUCIJO, NEPOSREDNO ALI POSREDNO, V ZDA ALI KATERIKOLI OSEBI, REZIDENTU ZDA, NA PODROČJIH ALI POSESTI ZDA, V KATERIKOLI  ZVEZNI DRŽAVI ZDA ALI  V ZVEZNEM OKROŽJU COLUMBIA (SKUPAJ: »ZDRUŽENE DRŽAVE«) AVSTRALIJI, KANADI ALI NA JAPONSKEM

Republika Slovenija  z bonitetno oceno Baa1 (pozitivni obeti) (Moody’s) / AA- (stabilni obeti) (S&P) / A (stabilni obeti) (Fitch) je bankam Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank in  J.P. Morgan podelila mandat za organizacijo izvedbe več sočasnih izdaj obveznic, ki bo vključevala novo 10 letno EUR referenčno obveznico z zapadlostjo 15. julija 2030 in dodatno izdajo obveznice s kuponsko obrestno mero  0.200% in zapadlostjo 31. marca 2023 (ISINSI0002103974).  V odvisnosti od prejetega povpraševanje bo obravnavana tudi možnost dodatne izdaje  obveznice s kuponsko obrestno mero  3.125% in  zapadlostjo 7. avgusta  2045 (ISIN SI0002103552). Vse izdaje obveznic bodo izvedene skladno izjemam iz Predpisa S (Regulation S) v nematerializirani imenski obliki. Izvedba posla se pričakuje v bližnji prihodnosti, v odvisnosti od razmer na finančnih trgih. Uporabljeni bodo ustrezni predpisi za stabilizacijo. Ciljni trg pripravljavca produkta (MiFID II upravljanje produktov) so primerne nasprotne stranke, profesionalne stranke (vse prodajne poti) in tudi neprofesionalne stranke (vse prodajne poti).

Tega obvestila ali njegovih kopij, v celoti ali delno, ni dovoljeno vnašati ali prenašati, neposredno ali posredno, v ZDA, Avstralijo, Kanado ali na Japonsko ali v katerokoli drugo jurisdikcijo, na območju katere bi bilo takšno ravnanje nezakonito. To obvestilo ni ponudba ali vabilo k prodaji, niti del takšne ponudbe ali vabila, kakor tudi ni ponudba ali nagovarjanje k nakupu ali vpisu vrednostnih papirjev osebam v katerikoli jurisdikciji. Niti to obvestilo, niti kakšen njegov del, niti dejstvo, da je bilo to obvestilo posredovano, ne predstavlja podlage za sklenitev kakšne pogodbe niti se nanj ni dopustno opirati v povezavi s kakšno pogodbo. V določenih jurisdikcijah lahko ponudba in posredovanje tega obvestila ali drugih podatkov v zvezi s ponudbo omejujejo predpisi. Osebe, ki prejmejo takšne listine ali podatke so se dožne seznaniti s takšnimi omejitvami in jih upoštevati. Neupoštevanje takšnih omejitev lahko predstavlja  kršitev predpisov o vrednostnih papirjih katere od takšnih jurisdikcij. To obvestilo ni ponudba za prodajo ali nagovarjanje k nakupu ali vpisu vrednostnih papirjev  v ZDA. Vrednostni papirji niso in ne bodo registrirani skladno Zakonu o vrednostnih papirjih Združenih držav iz leta 1933 s spremembami in teh  vrednostnih papirjev ni dovoljeno ponujati ali prodajati v ZDA, razen če so  registrirani v skladu z Zakonom o vrednostnih papirjih ZDA iz 1933 s spremembami ali če velja izjema od obveznosti takšne registracije.  Izdajatelj ni registriral in ne namerava registrirati nobenih ponujenih vrednostnih papirjev v ZDA, niti ne namerava izvesti nobene takšne ponudbe javnosti v ZDA oziroma to lahko stori samo s ponudbenim dokumentov izdajatelja, ki vsebuje podrobne informacije o Republiki Sloveniji. Karšnakoli investicijska dejavnost (vključno z, vendar ne omejeno na kakršnokoli povabilo, ponudbo ali dogovor o vpisu, nakupu ali drug način pridobitve vrednostnih papirjev) vezana na to sporočilo, bo na razpolago samo osebam in bo uporabljena samo za osebe, ki so ciljni trg pripravljavca produkta. To obvestilo ne vsebuje in ne predstavlja vabila ali nagovarjanja k investiranju. To obvestilo je naslovljeno samo osebam in se posreduje samo osebam, ki so (i) izven Združenega kraljestva, (ii) ki  štejejo za "profesionalne vlagatelje" v skladu s členom 19(5)  Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, s spremembami ('Uredba'') ali (iii) so osebe, ki se v skladu s členom 49(2)(a) do (d) Uredbe štejejo za ''high net worth companies, unincorporated associations etc'' ali (iv) drugim osebam, na katere je dopustno nasloviti povabilo ali nagovarjanje k investicijski dejavnosti (kot opredljeno z Financial Services and Markets Act 2000) v zvezi z izdajo ali prodajo vrednostnih papirjev, s katerimi je po predpisih dovoljeno neposredno ali posredno komunicirati (osebe,omenjene v (i), (ii), (iii) in (iv) skupaj v nadaljevanju ''relevantne osebe''). To obvestilo je namenjeno samo »relevantnim osebam«. Kdor ni »relevantna oseba« naj ne stori ničesar na podlagi tega obvestila in naj se ne zanaša na vsebino tega obvestila. Kakršnakoli investicija ali investicijska dejavnost na katero se nanaša to obvestilo je namenjena samo »relevantnim osebam« in se bo izvajala samo z »relevantnimi osebami«.

Kreditna ocena vrednostnih papirjev ne predstavlja priporočila, naj se vrednostne papirje kupi, proda ali obdrži in jo lahko bonitetna organizacija, ki je oceno podelila, lahko kadarkoli spremeni, začasno prekliče ali umakne. Podobne ocene za različne vrste vrednostnih papirjev  ali za različne vrste izdajateljev nimajo nujno enakega pomena. Pomen posamezne kreditne ocene je potrebno proučiti neodvisno od katerekoli druge kreditne ocene.