Skoči do osrednje vsebine

Evropska komisija izdala sklep za začasne oprostitve carin in DDV pri uvozu zaščitnih sredstev namenjenih spopadanju s posledicami izbruha COVID-19

Evropska komisija je v petek, 3. aprila 2020, v okviru ukrepov za obvladovanje posledic pandemije COVID-19, izdala sklep s katerim je začasno oprostila uvoznih dajatev in davka na dodano vrednost uvoz zaščitne opreme, medicinskih pripomočkov in drugega blaga, ki je nujno potrebno za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2020. Ukrep bo veljal 6 mesecev, in sicer od 30. januarja do 31. julija 2020, z možnostjo podaljšanja.

Zastave EU na drogovih | Avtor Ministry of Finance

Carinska zakonodaja (Uredba Sveta (ES) št. 1186/2009 z dne 16. novembra 2009 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti) in DDV predpisi (Direktiva Sveta 2009/132/ES z dne 19. oktobra 2009 o določitvi področja uporabe 143(b) in (c) Direktive 2006/112/ES glede oprostitve davka na dodano vrednost na končni uvoz določenega blaga ter Zakon o davku na dodano vrednost) omogočajo, da se pri uvozu blaga v primeru elementarnih nesreč ob določenih pogojih odobri oprostitev uvoznih dajatev in davka na dodano vrednost. Oprostitve so možne na podlagi sklepa Evropske komisije, ki na zahtevo države članice ali držav članic ukrepa po izrednem postopku, ki zahteva posvet z drugimi državami članicami. Sklep po potrebi določi obseg uporabe oprostitve in pogoje zanjo. Evropska komisija lahko torej izda sklep, s katerim odobri državam članicam, ki jih je prizadela elementarna nesreča, da omogočijo državnim organizacijam ter dobrodelnim in človekoljubnim organizacijam uvoz nujno potrebnega blaga za obvladovanje posledic elementarne nesreče brez uvoznih dajatev in davka na dodano vrednost. Pogoj za odobritev oprostitve je, da je uvoženo blago za obvladovanje posledic elementarne nesreče namenjena za brezplačno razdeljevanje žrtvam elementarnih nesreč oziroma za brezplačno uporabo žrtev elementarnih nesreč, pri tem pa blago ostane v lasti organov in organizacij, ki blago uvažajo. Oprostitev se lahko prizna tudi za blago, ki ga za dajanje v prosti promet uvozijo agencije za pomoč pri elementarnih nesrečah, da bi zadovoljile svoje potrebe med opravljanjem dejavnosti.

Zahtevo za izdajo tovrstnega sklepa je na Evropsko komisijo najprej naslovila Italija, Evropska komisija pa je vse ostale države članice pozvala, da tiste, ki so v podobni situaciji in bi želele biti vključene v prvi tovrstni sklep, Evropsko komisijo o tem obvestijo. V zvezi z navedenim je Slovenija 24. marca 2020 v okviru ukrepov za obvladovanje posledic epidemije naslovila na Evropsko komisijo zahtevo za odobritev možnosti oprostitve uvoznih dajatev in davka na dodano vrednost za uvoz zaščitnih sredstev, medicinskih pripomočkov in drugega blaga, ki je nujno potrebno za preprečevanje širjenja in obvladovanje posledic epidemije COVID-19 v Sloveniji. Podobno so naredile tudi druge države članice in Združeno kraljestvo. Na osnovi prejetih zahtev vseh držav članic in Združenega kraljestva je Evropska komisija v petek, 3. aprila 2020, izdala sklep.

Omenjeni Sklep Komisije (EU) 2020/491 z dne 3. aprila 2020 o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila DDV za uvoz za blago, potrebno za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2020 velja od 30. januarja 2020 do 31. julija 2020 in dovoljuje uvoz brez uvoznih dajatev in davka na dodano vrednost za:

- državne organizacije, vključno z državnimi organi, javnimi organi in drugimi osebami javnega prava in

- organizacije, ki so jih odobrili pristojni organi v državah članicah, 

če je blago namenjeno za brezplačno razdeljevanje osebam, ki jih je prizadel izbruh COVID-19, ki so temu izbruhu izpostavljene ali se z njim spopadajo, ali za brezplačno uporabo za osebe, ki jih je prizadel izbruh COVID-19, ki so temu izbruhu izpostavljene ali se z njim spopadajo, pri čemer ostane v lasti zgoraj omenjenih organov in organizacij. Blago mora izpolnjevati zahteve iz carinske zakonodaje in DDV predpisov. Blago je brez uvoznih dajatev in davka na dodano vrednost tudi v primeru, če so ga za dajanje v prosti promet uvozile agencije za pomoč pri elementarnih nesrečah, da bi zadovoljile svoje potrebe v obdobju, ko zagotavljajo pomoč pri elementarnih nesrečah osebam, ki jih prizadel izbruh COVID-19, ki so temu izbruhu izpostavljene ali se z njim spopadajo.

Sklep Evropske komisije je objavljen v Uradnem listu EU št. L 103I/1, z dne 3. aprila 2020.