Skoči do osrednje vsebine

#IRMD2020: "Vzdrževanje cest varuje okolje."

Svetovna pobuda za zaščito cest in okolja (IRMD) je vsak prvi četrtek v aprilu razglasila za mednarodni dan vzdrževanja cest. V to pobudo, ki vzdrževanje cest razume kot ključni ukrep za varovanje okolja, so vključena podjetja, različne ustanove, posamezniki in mediji, ki aktivnosti rednega vzdrževanja podpirajo tudi zaradi pomena in doprinosa vzdrževanja cest k družbeno ekonomskem razvoju.

Letos mednarodni dan vzdrževanja cest praznujemo 2. aprila. Na ta dan bo organizirana tudi spletna tehnična konferenca na temo ohranjanja cest. Konferenca bo od 8.00 ure naprej potekala preko naslova https://t.co/4MkbgTVD6o (twitter @asefma_es). Program konference je dostopen na naslovu: https://www.itafec.com/event/programpdf/309

Čeprav na prvi pogled ceste predstavljajo zgolj vir onesnaževanja okolja, je v resnici prav z ukrepi v sklopu rednega vzdrževanja cest možno pomembno vplivati na pretočnost in s tem na zmanjšanje negativnih emisij iz naslova prometa. Vzdrževanje cest ob tem, da spodbuja teritorialno kohezijo zagotavlja tudi dostop do osnovnih dobrin in storitev. Ceste so javno dobro. Z vzdrževanjem cest se to premoženje ščiti, ohranja življenjsko dobo in s tem skrbi, da se vlaganja v cestno omrežje lahko izvaja postopoma in finančno vzdržno.

V okviru rednega vzdrževanja se skrbi tako za vozne površine kot za prometno signalizacijo, ureditev bankin, odvodnjavanje. V zimskem času se v okviru rednega vzdrževanja izvaja zimsko službo, tekom celega leta pa zagotavlja intervencije v primeru prometnih nesreč ali naravnih izrednih dogodkov kot so plazovi ali poplave.

Za redno vzdrževanje glavnih in regionalnih cest v Sloveniji ob upravljalcu Direkciji RS za infrastrukturo skrbijo tako imenovani koncesionarji, ki izvajajo gospodarsko javno službo rednega vzdrževanja in varstva cest ter ekipa nadzornikov. Vsem izvajalcem gospodarske javne službe in nadzornikom, še posebej tistim, ki v teh dneh skrbijo za nemoteno odvijanje prometa in nudijo pomoč pri vzpostavljanju zapor ali nadzornih točk na mejnih prehodih ter skrbijo za ustrezno prometno signalizacija se ob mednarodnem dnevu vzdrževanja cest še posebej zahvaljujemo za odzivnost in skrbno opravljeno delo.