Skoči do osrednje vsebine

Priporočila Veterinarske zbornice Slovenije za delovanje veterinarskih organizacij v času epidemije s Covid-19

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano poudarja pomen priporočil, pripravljenih s strani veterinarske stroke za vse veterinarske organizacije (VO), v času epidemije s COVID-19. Veterinarska zbornica Slovenije (VZbSi), ki je 15. marca izdala ta priporočila, med drugim priporoča tudi odlog osemenjevanja plemenic za obdobje treh tednov. MKGP rejce seznanja s smernicami in priporočili VZbSi in jih poziva, da spoštujejo pravila veterinarske stroke.

Krave na paši, foto: Boštjan Tovornik

Po dveh tednih je epidemiološka situacija, predstavljena s strani pristojnih, še vedno zelo resna, še več, kažejo se trendi zaostrovanja. Upoštevanje priporočil, ob zmanjšanem obsegu del, omogoča VO, da imajo del zaposlenih oseb na rezervi, ko so ti potrebni bodisi za nadomeščanje okuženih in bolnih kolegov, bodisi ob izbruhu hudih epizootij kot je afriška prašičja kuga. VO v veliki meri upoštevajo priporočila VZbSi in razmeram navkljub opravljajo svoje delo in poslanstvo. Število obolelih veterinarjev je po do sedaj dostopnih podatkih zaenkrat obvladljivo.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je poleg rejcev živali in živinorejske stroke podalo pobudo na VZbSi in veterinarsko stroko, da se pripravijo nova priporočila in smernice, ki bi omogočale izvajanje osemenjevanja na način, ki bi kolikor se da zmanjšal možnosti za prenos okužb z virusom SARS-CoV-2 med rejci in izvajalci osemenjevanja. 

VZbSi je zato izdala naslednje smernice in priporočila:

Osemenjevanje plemenic se v času razglasitve epidemije izvaja pod posebnimi pogoji:

  • Odločitev o pričetku osemenjevanja je odgovornost vsakega direktorja VO, ki na osnovi dostopnih epidemioloških podatkov v svoji regiji ter na osnovi razpoložljivosti in zdravstvenega stanja svojih zaposlenih, oceni kdaj in kako je to mogoče izvajati.
  • Rejci so dolžni naročilo storitve osemenjevanja javiti pravočasno, tako kot je to opredeljeno v delovnem času posameznih veterinarskih organizacij.
  • Naročajo se samo osemenitve za živali, ki kažejo jasne znake gonitve!
  • Rejec in izvajalec se dogovorita za okviren čas prihoda na gospodarstvo.
  • Rejec naj, v kolikor izvajalec presodi, da je to potrebno, ob naročilu za osemenitev posreduje telefonsko številko, na kateri bo dosegljiv za vsa dodatna pojasnila in dogovore.
  • Živali morajo biti ob prihodu na gospodarstvo ustrezno fiksirane in označene, dokumentacija pa pripravljena na dostopnem mestu.
  • Kontakti med rejci in izvajalci morajo biti omejeni na minimum in če že, na ustrezni varnostni razdalji.
  • Izvajalec ustrezno fiksirano žival osemeni, izpolni dokumentacijo in zapusti gospodarstvo ob upoštevanju ustreznih biovarnostnih ukrepov.
  • V primeru, da zgoraj našteti pogoji niso izpolnjeni, izvajalec osemenjevanja ni dolžan osemeniti žival!
  • Za vse živali v posamezni čredi, ki ne kažejo jasnih znakov gonitve oz. kažejo kakršne koli motnje v reprodukciji, se po dogovoru z veterinarjem določi dan, ko se izvedejo vsi ustrezni diagnostični postopki in zdravstveni protokoli.

Vse ostale smernice in priporočila, ki jih je VZbSi do sedaj poslala VO, ostajajo v veljavi do nadaljnjega. 

V primeru dodatnega poslabšanja epidemioloških razmer v državi, bo VZbSi, glede delovanja VO, izdala nove smernice in priporočila.