Skoči do osrednje vsebine

ODLOK O PODALJŠANJU VELJAVNOSTI OVERITEV MERIL

Obveščamo vas, da je bil 30. marca 2020 v Uradnem listu RS št. 39/20 objavljen ODLOK O PODALJŠANJU VELJAVNOSTI OVERITEV MERIL, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije.

ODLOK O PODALJŠANJU VELJAVNOSTI OVERITEV MERIL

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je bil 30. marca 2020 v Uradnem listu RS št. 39/20 objavljen ODLOK O PODALJŠANJU VELJAVNOSTI OVERITEV MERIL, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije.

Na podlagi Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo), morajo biti merila, ki se uporabljajo za merjenje na področjih varovanja zdravja ljudi in živali, varstva okolja in splošne tehnične varnosti, prometa blaga in storitev ter postopkov pred upravnimi in pravosodnimi organi, za to, da se lahko uporabljajo, veljavno overjena.  Za merila z rokom overitve krajšim od 5 let velja overitev do konca meseca, v katerem se izteče rok overitve.

Glede na trenutne razmere v Republiki Sloveniji je zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 potrebno, da se za tista merila, ki se jim v tem obdobju izteče veljavnost overitve, odredi začasno podaljšanje veljavnosti overitve. S tem se da možnost imetnikom meril in izvajalcem overitev, da določenih overitev v danem obdobju ne opravijo. S podaljšanjem veljavnosti overitev meril se zagotavlja nemoteno in zakonito opravljanje gospodarskih in drugih dejavnosti, predvsem pa se zmanjšuje stopnjo stikov med vsemi subjekti, ki so del postopka overitve posameznega merila ter s tem možnost njihove okužbe.  Na ta način se bo doprineslo k varovanju zdravja ljudi, ki so odgovorni za delovanje zakonskih meril v Republiki Sloveniji, imetnikov meril in ostalih oseb, ki so prisotne pri postopku overitve ter zagotovilo zakonito delovanje imetnikov meril.

 

Dodatna pojasnila:

- Odlok ne prepoveduje izvajanja overitev. Overitve se lahko izvaja še naprej,  pri čemer je potrebno upoštevati vse predpise, odloke in smernice glede zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, ki jih morata upoštevati tako izvajalec overitve, kot tudi imetnik merila. Pri tem se lahko za pripravo merila na overitev določi dodatne pogoje, s katerimi se bo zagotavljalo upoštevanje predpisov, odlokov, smernic, načel varstva pri delu... (npr.: da je merilo ustrezno razkuženo,  da v času izvajanja overitev v okolici izvajalca overitve ne bo drugih ljudi, da se pred izvedbo overitve preveri kakšni so varnostni ukrepi in zdravstveno stanje kontaktnih oseb in se v primeru vidnega izkazovanja znakov okužbe prisotnih izvedba overitve tudi zavrne do vzpostavitve ustreznega stanja....).

- Z Odlokom se začasno podaljša veljavnosti overitve za merila, ki jim overitev poteče od 31. marca 2020 do 30. aprila 2020, in so še vedno ustrezno označena in zaščitena.

- Ukrep podaljšanja veljavnosti overitev bo veljal do 30. junija 2020, da se imetnikom meril in izvajalcem overitev meril omogoči dovolj časa za izvedbo overitev meril, ki v času veljavnosti odloka niso bila meroslovno pregledana in overjena.

- V primeru potrebnega daljšega obdobja za  zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19, bo Urad RS za meroslovje skupaj z deležniki spremljal razmere in po potrebi pravočasno predlagal primerno podaljšanje rokov iz odloka.

- Odlok se ne nanaša na merila, ki niso ustrezno zaščitena in označena. Ta merila je potrebno ustrezno overiti, če se želijo uporabljati še naprej. Če se izredna overitev merila ne more izvesti, mora imetnik merilo umakniti iz uporabe.