Skoči do osrednje vsebine

Uveljavitev Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19

Dne 20. 3. 2020 je bil sprejet Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (v nadaljevanju: ZZUSUDJZ). Veljati je začel v nedeljo, 29. 3. 2020.

V skladu z ZZUSUDJZ v postopkih izdaje dovoljenj za prebivanje za državljane tretjih držav, izdaje potrdil o prijavi prebivanja in potrdil o prijavi stalnega prebivanja za državljane držav članic EGP, izdaje dovoljenj za prebivanje in dovoljenj za stalno prebivanje za njihove družinske člane in družinske člane slovenskih državljanov ter izdaje dovoljenj za prebivanje za državljane Švicarske konfederacije in njihove družinske člane, vodenih po Zakonu o tujcih in Sporazumu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Švicarsko konfederacijo na drugi strani o prostem pretoku oseb veljajo oziroma se izvajajo naslednji začasni ukrepi:

1. Dovoljenja za začasno prebivanje, potrdila o prijavi prebivanja za državljane držav članic EGP, dovoljenja za prebivanje za družinske člane državljanov držav članic EGP ali slovenskih državljanov in dovoljenja za začasno prebivanje za državljane Švicarske konfederacije in njihove družinske člane, katerih veljavnost poteče v času po začetku veljavnosti ZZUSUDJZ oziroma v času izvajanja ukrepov po tem zakonu, ostanejo v veljavi najdlje do 9. julija 2020.

Pred tem datumom bodo dovoljenja za (začasno) prebivanje in potrdila o prijavi prebivanja za državljane držav članic EGP prenehala veljati v primeru, da bo Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, ugotovila, da so prenehali razlogi za ukrepe iz ZZUSUDJZ. V primeru izdaje sklepa Vlade Republike Slovenije, s katerim bo ugotovljeno, da ni več razlogov za ukrepe po ZZUSUDJZ, bodo dovoljenja za (začasno) prebivanje in potrdila o prijavi prebivanja za državljane držav članic EGP prenehala veljati osmi dan od dneva prenehanja ukrepov po ZZUSUDJZ.

2. Prošnje za podaljšanje dovoljenj za začasno prebivanje in izdajo nadaljnjih dovoljenj za začasno prebivanje, prošnje za podaljšanje dovoljenj za prebivanje za družinske člane državljanov držav članic EGP ali slovenskih državljanov, prošnje za obnovo potrdil o prijavi prebivanja za državljane držav članic EGP in prošnje za podaljšanje dovoljenj za začasno prebivanje za državljane Švicarske konfederacije in njihove družinske člane, katerih veljavnost je bila z ZZUSUDJZ podaljšana in ki bodo pri pristojnih upravnih enotah vložene v času po začetku veljavnosti ZZUSUDJZ oziroma v času pred iztekom roka, do katerega je bilo dovoljenje za (začasno) prebivanje ali potrdilo o prijavi prebivanja za državljana države članic EGP z ZZUSUDJZ podaljšano, se bodo štele za pravočasno vložene.

3. V postopkih, vodenih po Zakonu o tujcih in Sporazumu, velja v času izvajanja začasnih ukrepov po ZZUSUDJZ prepoved vlaganja pisnih in ustnih vlog ter dajanje ustnih izjav pri organu (to je upravni enoti, Ministrstvu za notranje zadeve in diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini), razen vlog za uveljavitev pravic, ki se obravnavajo v skrajšanem ugotovitvenem postopku.

4. V postopkih, vodenih po Zakonu o tujcih in Sporazumu, se v času izvajanja začasnih ukrepov po ZZUSUDJZ pisne vloge lahko vlagajo po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način, lahko pa tudi navadno ali priporočeno po pošti.

5. V upravnih zadevah po Zakonu o tujcih in Sporazumu, se v času izvajanja začasnih ukrepov po ZZUSUDJZ ne izvajajo ustne obravnave in druga procesna dejanja, kjer so uradna oseba, stranka ali drug udeleženec lahko v neposrednem stiku (tako dejanje predstavlja tudi zajem prstnih odtisov stranke pri organu), razen v nujnih zadevah.

6. V postopkih, vodenih po Zakonu o tujcih in Sporazumu, se v času izvajanja začasnih ukrepov po ZZUSUDJZ osebno vročanje odločb in sklepov in tudi drugih dokumentov, od vročitve katerih začne teči rok na podlagi 87. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, ne opravlja, razen v nujnih zadevah. Prav tako se v času izvajanja začasnih ukrepov po ZZUSUDJZ v prostorih organa ne opravlja vročanje dovoljenj za prebivanje in potrdil o prijavi (stalnega) prebivanja za državljane držav članic EGP, izdanih v obliki izkaznice, razen v nujnih zadevah.

Navedeni začasni ukrepi, kot ji določa ZZUSUDJZ, veljajo in se izvajajo do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, vendar najdlje do 1. julija 2020.