Skoči do osrednje vsebine

Izvajanje prijavno-odjavne obveznosti in zamenjava identifikacijskih dokumentov v času obvladovanje širjenja COVID-19

Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je začel veljati v nedeljo, 29. 3. 2020, predvideva začasne ukrepe, ki posegajo tudi v pravice in obveznosti državljanov na področju prijave prebivališča in vlaganja vlog za izdajo potnih listov ter osebnih izkaznic na upravnih enotah in diplomatskih in konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini.

Zakon o prijavi prebivališča posameznikom nalaga obveznost ter roke za prijavo stalnega in začasnega prebivališča na območju Republike Slovenije ter stalnega in začasnega naslova v tujini in prijavno obveznost začasnih prebivališč stanodajalcev.

Ker roki v upravnih zadevah za opravljanje procesnih dejanj strank za izpolnitev njihovih materialnih obveznosti ter roki za opravljanje procesnih dejanj upravnih organov ne tečejo, posameznikom, ki se bodo preselili na drug stalni ali začasni naslov, tega med izvajanjem zakona o začasnih ukrepih ni treba prijaviti. 7. člen Zakona o interventnih ukrepih določa tudi, da se v upravnih zadevah ne omogoča vlaganja pisnih in ustnih vlog pri organu, razen vloge za uveljavitev pravic, ki se obravnavajo v skrajšanem upravnem postopku. Pisne vloge se lahko vlagajo tudi po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način.

Posamezniki, ki bi morali urediti prijavno obveznost, saj jim to omogoča gibanje na območju občine stalnega ali začasnega prebivališča, lahko vlogo vložijo elektronsko na dva načina:

Lahko pa pošljejo poštno pošiljko na naslov upravne enote.

Vloge za prijavo prebivališč, ki se oddajajo po elektronski poti, morajo vsebovati:

  • osebne podatke tistega, ki se prijavlja,
  • podatek o naslovu, na katerega se posameznik prijavlja, in vrsto prebivališča (stalno ali začasno prebivališče),
  • dokazilo o pravici do prebivanja na naslovu, kamor se prijavlja (skenirano dokazilo ali izjava o lastništvu oziroma najemna ali podnajemna pogodba oziroma soglasje lastnika oziroma solastnika),
  • če se prebivališče prijavlja za drugo osebo, je potrebno lastnoročno pooblastilo te osebe za izvedbo prijave,
  • če se prebivališče prijavlja otroku, je potrebno lastnoročno podpisano soglasje drugega od staršev, razen v primerih, ko na podlagi petega odstavka 5. člena Zakona o prijavi prebivališča to ni potrebno.

Če posameznik prijavlja začasno prebivališče, se mora v vlogi opredeliti tudi, ali bo začasno prebivališče hkrati naslov za vročanje. Vloga mora biti lastnoročno ali enakovredno elektronsko podpisana.

Priporočamo tudi navedbo kontaktnih podatkov (elektronske pošte ali telefonske številke) za komunikacijo s pristojnim organom za primere, če bi bila vloga pomanjkljiva ali nejasna.

Državljanom, ki jim v tem obdobju poteče veljavnost potnega lista ali osebne izkaznice, teh ni treba  predložiti v uničenje. Vloga za izdajo novega dokumenta ali naznanitev pogrešitve, kraje ali izgube dokumenta praviloma ni mogoča, saj zakon o začasnih ukrepih določa, da se v upravnih zadevah procesna dejanja, kjer so uradna oseba, stranka ali drug udeleženec lahko v neposrednem stiku, ne izvajajo, razen v nujnih zadevah.

Posameznike prosimo, da zaradi urejanja prijavno-odjavne obveznosti ali urejanja identifikacijskih dokumentov ne obiskujejo upravnih enot, razen če je to nujno. Kot nujno šteje urejanje zadev, če obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi, za javni red in mir, za javno varnost, za premoženje večje vrednosti, če je od odločitve v zadevi odvisno preživljanje stranke, če je od odločitve odvisno uveljavljanje drugih pravic ali če je to nujno za učinkovito izvajanje oblasti za doseg namena zakona.

Prek portala e-Uprava oziroma na elektronski predal posamezne upravne enote je mogoče naznaniti tudi pogrešitev, krajo ali izgubo identifikacijskega dokumenta.   

Navedeni ukrepi, kot jih določa nov zakon, so začasne narave in bodo veljali ter se izvajali do preklica, vendar najdlje do 1. julija 2020. Posamezniki bodo morali svoje obveznosti, ki so začasno ustavljene, izvesti v osmih dneh od dneva prenehanja izvajanja ukrepov. Prijava prebivališča se bo lahko ob tem izvedla tudi za nazaj.