Skoči do osrednje vsebine

Ukrepi za obvladovanje posledic epidemije na področju agroživilske verige in ribištva v pripravi – čas je za predloge sektorja

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v težkih časih epidemije in kopičenja težav v sektorjih kmetijstva, živilske industrije, gozdarstva in ribištva, pristopilo k pripravi vrste ukrepov za preprečitev oz. omilitev posledic, ki jih je že in jih še bo pustila epidemija. Predlagani ukrepi MKGP so pripravljeni s ciljem, da se učinkovito obvladuje posledice epidemiološke situacije v državi. Slovenija išče rešitve tako na nacionalnem nivoju, kot na nivoju EU z namenom olajšanja sprejemanja nacionalnih ukrepov. Slovenija je tudi ena prvih držav članic EU, ki že ima pripravljene nacionalne predloge ukrepov. Državni zbor RS je minuli teden sprejel Zakon o interventnih ukrepih na trgu kmetijskih pridelkov, živil, živali in gozdno lesnih sortimentov. V pripravi pa je tudi paket ukrepov v Zakonu za blažitev posledic bolezni COVID-19, katerega namen je zaščita in spodbude za domače pridelovalce in predelovalno industrijo oziroma dobavitelje hrane in živil. Ob tem pozviamo vse sektorje h konstruktivnemu sodelovanju in podpori pri pripravi ukrepov in k razumevanju, da ministrstvo deluje maksimalno v podporo vsem, kolikor je mogoče v tem kratkem času.

MKGP v teh dneh prejema veliko pobud in predlogov za reševanje stanja v posameznih sektorjih, predloge na predlagane ukrepe, kar je koristno in dobrodošlo, da lahko zakon celovito pokrije odprta vprašanja oz. težave. Ministrica dr. Aleksandra Pivec poudarja, da bodo vse prejete pripombe in predlogi skrbno obravnavani, saj je cilj vseh trenutnih aktivnosti na MKGP ustvariti pogoje za pomoč prav vsem deležnikom v agroživilski verigi: kmetom, ribčem, živilskopredelovalni industriji, trgovcem, distributerjem in potrošnikom. Izpostavila je, da smo »pripravili čisto prve predloge ukrepov, ki jih želimo umestiti v interventni zakon, s katerim bomo odpravljali vse posledice, ki bodo nastale zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja virusa covid-19. Ukrepi so  pripravljeni tudi za tiste dele kmetijskega sektorja, kjer bo prišlo do izpada delovanja ali prihodkov. Glede na to, da je bil kmetijski sektor izvzet iz večine odredb, s katerimi se prepoveduje opravljanje prodaje blaga, pa so ukrepi nekoliko prilagojeni temu, da sektor vendar deluje.« 

Po mnenju ministrice je ključno, da ukrepi v zvezi z zaposlenimi in drugi ukrepi ostalih ministrstev učinkujejo za deležnike v agroživilski verigi in ribištvu. Ministrica zato izrecno poudarja, da je zakon, h kateremu so bili deležniki tudi pozvani k predlogom,  še v pripravi in da bo do jutri možno še sprejeti in pretehtati posredovane predloge in, ki bi jih lahko še pravočasno vključili v besedilo zakona. Predlogi, ki so do sedaj vključeni v predlog zakona, v katerega je ministrstvo vložilo zelo veliko naporov:

 • finančno pomoč zaradi COVID-19,
 • mesečno finančno pomoč zaradi izpada dohodka,
 • odpis prispevkov zaradi bolezni COVID-19,
 • odpis prispevkov zaradi izpada dohodka,
 • pravico do odloga plačila prispevkov,
 • nov vstop v pokojninsko in invalidsko zavarovanje kmetov,
 • finančno nadomestilo nosilcem KMG zaradi izpada dohodka,
 • podporo za povečanje pridelave zelenjave,
 • jamstva za terjatve,
 • oprostitev plačila dohodnine za podpore, ki se izplačajo kot plačilo lastnega dela upravičencev iz naslova ukrepov kmetijske politike,
 • oprostitev plačila akontacije dohodnine,
 • nabavo kmetijskih pridelkov in živil v javnih zavodih,
 • sezonsko delo v kmetijstvu,
 • nadomestila imetnikom veljavnega dovoljenja za gospodarski ribolov in gojiteljem morskih organizmov, ki imajo podeljeno ustrezno vodno pravico, zaradi nezmožnosti prodaje na tujih trgih,
 • nadomestilo plačila priveza v ribiških pristaniščih in
 • oprostitev vodnega povračila gojiteljem sladkovodnih in morskih organizmov.

V nadaljevanju so ukrepi podrobneje pojasnjeni:

1. Finančna pomoč zaradi COVID-19: Nosilec in član kmetije, v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, ali druga fizična oseba, ki je na dan, ko mu je bila potrjena bolezen COVID-19 pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet, je upravičen do finančne pomoči za čas trajanja nezmožnosti za delo. Višina finančne pomoči znaša 80 odstotkov minimalne plače za delo s polnim delovnim časom v skladu s predpisom, ki določa minimalno plačo.

2. Mesečna finančna pomoč zaradi izpada dohodka: Nosilec in član kmetije, v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, ki se ukvarja s predelavo lastnega grozdja v vino oziroma opravlja dopolnilno dejavnost na kmetiji in je pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet, ki zaradi posledic epidemije začasno ne more prodajati svojih pridelkov ali proizvodov oziroma nuditi storitev ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu, je upravičen do mesečne finančne pomoči. Višina mesečne finančne pomoči iz prejšnjega odstavka znaša 80 odstotkov minimalne plače za delo s polnim delovnim časom v skladu s predpisom, ki določa minimalno plačo. Za dodelitev finančne pomoči so upravičene naslednje vrste dopolnilnih dejavnosti iz Uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

 • turistična kmetija z nastanitvijo (SKD 55.202 Turistične kmetije s sobami);
 • izletniška kmetija (SKD 56.105 Turistične kmetije brez sob);
 • vinotoč (SKD 56.105 Turistične kmetije brez sob);
 • osmica (SKD 56.105 Turistične kmetije brez sob),
 • prevoz potnikov z vprežnimi vozili in traktorji (SKD 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet),
 • muzeji in tematske zbirke (SKD 91.020 Dejavnost muzejev);
 • tematski parki (SKD 93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov);
 • apiturizem (SKD 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin),
 • nega telesa in sproščanje s panjskim zrakom (SKD 96.040 Dejavnosti za nego telesa)
 • organiziranje delavnic ali tečajev (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje),
 • usposabljanje na kmetiji (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje);
 • prikaz del iz kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje).

3. Odpis prispevkov zaradi bolezni COVID-19: Zmanjšanje ali odpis prispevkov zaradi bolezni COVID-19 za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za kmete ali nosilce dopolnilnih dejavnos

4. Odpis prispevkov zaradi izpada dohodka: Kmetu, ki se ukvarja s predelavo lastnega grozdja v vino oziroma opravlja dopolnilne dejavnosti iz točke 2 tega dopisa, ki zaradi posledic epidemije začasno ne more prodajati svojih pridelkov ali proizvodov oziroma nuditi storitev ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu, se lahko odpiše plačilo prispevkov za socialno varnost. Odpisani prispevki štejejo za plačane. Odpisane prispevke Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije poravna Republika Slovenija iz državnega proračuna. 

5. Pravica do odloga plačila prispevkov: Do odloga plačila prispevkov je upravičen nosilec ali član kmetijskega gospodarstva, ki opravlja osnovno kmetijsko oziroma osnovno gozdarsko dejavnost, dopolnilno dejavnost na kmetiji ali drugo kmetijsko dejavnost in je iz tega naslova vključen v sistem socialnih zavarovanj ter vloži vlogo. 

6. Pokojninsko in invalidsko zavarovanje kmetov: Pri novem vstopu v sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja kmetov v času razglašene epidemije je pogoj glede zdravstvene sposobnosti za opravljanje kmetijske dejavnosti izpolnjen, če oseba, ki se zavaruje kot kmet, predloži potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje kmetijske dejavnosti v roku 60 dni od razglasitve konca epidemije.  

7. Finančno nadomestilo nosilcem KMG zaradi izpada dohodka: Če zaradi posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 pride do izpada dohodka, še zlasti kot posledica padca cen kmetijskih pridelkov ali živil, nezmožnosti prodaje zalog kmetijskih pridelkov ali živil, ki jih nosilec kmetijskega gospodarstva ali nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ni sposoben plačati sam, se mu zagotovi nadomestilo za nastalo škodo. Izpad dohodka ugotovi agencija za kmetijske trge, če je padec cen kmetijskih pridelkov ali živil 20 odstotkov ali več glede na predhodno obdobje, na podlagi spremljanja tržno – informacijskega sistema, v skladu z zakonom o kmetijstvu. Nadomestilo za nastalo škodo se dodeli v obliki pavšala glede na hektar zemljišča oziroma glave velike živine, pri dopolnilnih dejavnostih na kmetiji pa glede na povprečje dohodkov mesecev december 2019, januar 2020 in februar 2020.

8. Podpora za povečanje pridelave zelenjave: Z namenom povečanje pridelave zelenjave in za zagotavljanje večje samooskrbe z zelenjavo v Republiki Sloveniji, imajo nosilci kmetijskih gospodarstev možnost za pridobitev podpore za izgradnjo rastlinjakov. Pogoje in višino podpore za izgradnjo rastlinjakov, ki se postavijo do septembra 2020, določi Vlada Republike Slovenije.

9. Jamstva za terjatve: Če zaradi posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 pride do nezmožnosti plačila terjatev, ki izhajajo iz naslova kmetijske dejavnosti in jih nosilec kmetijskega gospodarstva ali nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ni sposoben plačati sam, se mu zagotovi jamstvo države za te terjatve. Upnik terjatve lahko terja povračilo terjatve od države po preteku treh mesecev od razglasitve konca epidemije.

10. Oprostitev plačila dohodnine za podpore, ki se izplačajo kot plačilo lastnega dela upravičencev iz naslova ukrepov kmetijske politike: Do oprostitve plačila dohodnine za podpore so upravičeni sledeči prihodki: podpore iz naslova ukrepov kmetijske politike za financiranje del, ki se upravičencu iz naslova ukrepov skupne kmetijske politike izplačajo kot plačilo njegovega lastnega dela in denarno nadomestilo za začasno upravljanje kmetijskega gospodarstva in denarno nadomestilo lastnikom zemljišč in objektov za začasno uporabo zemljišč ali objektov v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane.

11. Oprostitev plačila akontacije dohodnine: Plačilo akontacije dohodnine za dohodke iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti se davčnim zavezancem, ki zaradi posledic epidemije začasno ne morejo prodajati svojih pridelkov ali proizvodov oziroma nuditi storitev ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu, odloži plačilo akontacije dohodnine do odmere dohodnine za leto 2020.

12. Nabava kmetijskih pridelkov in živil v javnih zavodih: Javni zavod mora ne glede na predpise, ki urejajo zeleno javno naročanje, nabaviti vsaj 50 odstotkov pridelanih kmetijskih pridelkov oziroma živil iz območja Republike Slovenije glede na celotno nabavo kmetijskih pridelkov in živil, pri čemer morajo biti vse faze pridelave in predelave opravljene v Republiki Sloveniji.

13. Sezonsko delo v kmetijstvu: Izvajalec začasnega ali občasnega dela v kmetijstvu opravlja delo prekinjeno ali neprekinjeno ves čas do konca leta 2020.

14. Nadomestila imetnikom veljavnega dovoljenja za gospodarski ribolov in gojiteljem morskih organizmov, ki imajo podeljeno ustrezno vodno pravico, zaradi nezmožnosti prodaje na tujih trgih: Imetnik dovoljenja za gospodarski ribolov in gojitelj morskih organizmov, ki ima izdano vodno pravico (dovoljenje) za gojenje morskih organizmov, je upravičen do nadomestila zaradi izpada prihodka kot posledice nezmožnosti prodaje iztovorjenih rib in prodaje morskih organizmov zaradi COVID-19.

15. Nadomestilo plačila priveza v ribiških pristaniščih: Imetniki dovoljenj za gospodarski ribolov so za ribiška plovila, navedena v dovoljenjih za gospodarski ribolov, za leto 2020 upravičeni do nadomestila plačila priveza v ribiških pristaniščih v višini 40 odstotkov celotnega nadomestila.

16. Oprostitev vodnega povračila gojiteljem sladkovodnih in morskih organizmov: Imetnike vodne pravice za posebno rabo vode za gojenje sladkovodnih in morskih organizmov, ki imajo zaradi posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 zmanjšanje možnosti izvajanja te vodne pravice in s tem zmanjšane možnosti pridobivanja prihodkov, se oprosti plačila vodnega povračila za obdobje od 16. 3. 2020 do preklica epidemije COVID-19.