Skoči do osrednje vsebine

Objava mandata za organizacijo nove izdaje 3-letne EUR referenčne obveznice RS83 in dodatne izdaje obveznice RS81

Republika Slovenija z bonitetno oceno Baa1 (pozitivni obeti) (Moody’s) / AA- (stabilni obeti) (S&P) / A (stabilni obeti) (Fitch) je bankam Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs International Bank in HSBC podelila mandat za organizacijo izdaje nove 3-letne EUR obveznice z zapadlostjo marca 2023 in za dodatno izdajo obstoječe obveznice s kuponsko obrestno mero 1.1875% in zapadlostjo 14. marca 2029 (ISIN: SI0002103842) v nematerializirani imenski obliki. Ta izdaja, skladna izjemam iz Predpisa S (Regulation S), se pričakuje v bližnji prihodnosti, v odvisnosti od razmer na finančnih trgih.

Napisna tabla ministrstva | Avtor: Ministrstvo za finance

NI ZA POSREDOVANJE, OBJAVO ALI DISTRIBUCIJO, NEPOSREDNO ALI POSREDNO, V ZDA ALI KATERIKOLI OSEBI, REZIDENTU ZDA, NA PODROČJIH ALI POSESTI ZDA, V KATERIKOLI  ZVEZNI DRŽAVI ZDA ALI  V ZVEZNEM OKROŽJU COLUMBIA (SKUPAJ: »ZDRUŽENE DRŽAVE«) AVSTRALIJI, KANADI ALI NA JAPONSKEM.

Uporabljeni bodo ustrezni predpisi za stabilizacijo.

MIFID II opredeljeni ciljni trg za neprofesionalne stranke, profesionalne stranke in primerne nasprotne stranke. Ciljni trg pripravljavca produkta (MiFID II upravljanje produktov) so primerne nasprotne stranke, profesionalne stranke (vse prodajne poti)  in tudi neprofesionalne stranke (vse prodajne poti).

Tega obvestila ali njegovih kopij, v celoti ali delno, ni dovoljeno vnašati ali prenašati, neposredno ali posredno, v ZDA, Avstralijo, Kanado ali na Japonsko ali v katerokoli drugo jurisdikcijo, na območju katere bi bilo takšno ravnanje nezakonito. To obvestilo ni ponudba ali vabilo k prodaji, niti del takšne ponudbe ali vabila, kakor tudi ni ponudba ali nagovarjanje k nakupu ali vpisu vrednostnih papirjev osebam v katerikoli jurisdikciji. Niti to obvestilo, niti kakšen njegov del, niti dejstvo, da je bilo to obvestilo posredovano, ne predstavlja podlage za sklenitev kakšne pogodbe niti se nanj ni dopustno opirati v povezavi s kakšno pogodbo. V določenih jurisdikcijah lahko ponudba in posredovanje tega obvestila ali drugih podatkov v zvezi s ponudbo omejujejo predpisi. Osebe, ki prejmejo takšne listine ali podatke so se dožne seznaniti s takšnimi omejitvami in jih upoštevati. Neupoštevanje takšnih omejitev lahko predstavlja  kršitev predpisov o vrednostnih papirjih katere od takšnih jurisdikcij. To obvestilo ni ponudba za prodajo ali nagovarjanje k nakupu ali vpisu vrednostnih papirjev  v ZDA. Vrednostni papirji niso in ne bodo registrirani skladno Zakonu o vrednostnih papirjih Združenih držav iz leta 1933 s spremembami in teh  vrednostnih papirjev ni dovoljeno ponujati ali prodajati v ZDA, razen če so  registrirani v skladu z Zakonom o vrednostnih papirjih ZDA iz 1933 s spremembami ali če velja izjema od obveznosti takšne registracije.  Izdajatelj ni registriral in ne namerava registrirati nobenih ponujenih vrednostnih papirjev v ZDA, niti ne namerava izvesti nobene takšne ponudbe javnosti v ZDA oziroma to lahko stori samo s ponudbenim dokumentov izdajatelja, ki vsebuje podrobne informacije o Republiki Sloveniji. Karšnakoli investicijska dejavnost (vključno z, vendar ne omejeno na kakršnokoli povabilo, ponudbo ali dogovor o vpisu, nakupu ali drug način pridobitve vrednostnih papirjev) vezana na to sporočilo, bo na razpolago samo osebam in bo uporabljena samo za osebe, ki so ciljni trg pripravljavca produkta. To obvestilo ne vsebuje in ne predstavlja vabila ali nagovarjanja k investiranju. To obvestilo je naslovljeno samo osebam in se posreduje samo osebam, ki so (i) izven Združenega kraljestva, (ii) ki  štejejo za "profesionalne vlagatelje" v skladu s členom 19(5)  Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, s spremembami ('Uredba'') ali (iii) so osebe, ki se v skladu s členom 49(2)(a) do (d) Uredbe štejejo za ''high net worth companies, unincorporated associations etc'' ali (iv) drugim osebam, na katere je dopustno nasloviti povabilo ali nagovarjanje k investicijski dejavnosti (kot opredljeno z Financial Services and Markets Act 2000) v zvezi z izdajo ali prodajo vrednostnih papirjev, s katerimi je po predpisih dovoljeno neposredno ali posredno komunicirati (osebe,omenjene v (i), (ii), (iii) in (iv) skupaj v nadaljevanju ''relevantne osebe''). To obvestilo je namenjeno samo »relevantnim osebam«. Kdor ni »relevantna oseba« naj ne stori ničesar na podlagi tega obvestila in naj se ne zanaša na vsebino tega obvestila. Kakršnakoli investicija ali investicijska dejavnost na katero se nanaša to obvestilo je namenjena samo »relevantnim osebam« in se bo izvajala samo z »relevantnimi osebami«.

Kreditna ocena vrednostnih papirjev ne predstavlja priporočila, naj se vrednostne papirje kupi, proda ali obdrži in jo lahko bonitetna organizacija, ki je oceno podelila, lahko kadarkoli spremeni, začasno prekliče ali umakne. Podobne ocene za različne vrste vrednostnih papirjev  ali za različne vrste izdajateljev nimajo nujno enakega pomena. Pomen posamezne kreditne ocene je potrebno proučiti neodvisno od katerekoli druge kreditne ocene.