Skoči do osrednje vsebine

Delovanje Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v času epidemije

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) tudi v času epidemije Korona-virusa izvaja naloge iz svoje pristojnosti v obsegu, ki zagotavlja obvladovanje vseh odkritih tveganj za zdravje ljudi, živali, dobrobit živali, zdravje rastlin in kar se tiče GSO in fitofarmacevtskih sredstev tveganj za okolje. UVHVVR nemoteno izvaja tudi naloge povezane preskrbo prebivalstva s hrano in naloge zaradi ohranjanja izvoznih kapacitet gospodarstva.

Inšpekcija

Na Inšpekciji za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin uradni veterinarji in inšpektorji izvajajo naloge nadzora na desetih izpostavah - Območnih uradih in dveh Mejnih kontrolnih točah tako, da je:

  • zagotovljen ves predpisan nadzor pri uvozu blaga, to je živil živalskega in rastlinskega izvora, krme, rastlin in drugih predmetov, rastlinskega semenskega materiala, fitofarmacevtskih sredstev, tako na mejnih kontrolnih točkah v Luki Koper in Letališču Brnik kot v notranjosti države na odobrenih mestih sprostitve blaga v prosti promet;
  • zagotovljen ves izvoz, živil živalskega in rastlinskega izvora, krme, rastlin in drugih predmetov, rastlinskega semenskega materiala, fitofarmacevtskih sredstev, za katerega je potreben nadzor vsake pošiljke in podajanje jamstev z izdajo potrebnih spričeval - certifikatov ali potrdil;
  • zagotovljen nadzor nad dobrobitjo živali v okviru izstopne točke za žive živali in obravnava vseh primerov suma mučenja živali;
  • zagotovljen ves nadzor, ki je predpisan za proizvodnjo živil živalskega izvora, to je izvajanje ante in post mortem pregledov;
  • zagotovljena obravnava vseh informacij, vključno s prijavami, ki kažejo na to, da živila ali krma niso varni ali da gre za ogrožanje zdravja ljudi;
  • zagotovljeno končanje postopkov odobritve novih obratov;
  • zagotovljeno obravnavanje popolnih vlog za osemenjevanje lastnih živali;
  • zagotovljeno izvajanje ukrepov za obvladovanje žarišč bolezni živali, da se ukrepi, kot je prepoved premikov, ne podaljšujejo;
  • zagotovljen nadzor za preprečitev širjenja rastlinskih škodljivcev, tam, kjer so nadzori del večletnih programov (vidroidna zakrnelost hmelja, zlata trsna rumenica in drugih)
  • zagotovljena obravnava vseh odkritih tveganj za zdravje ljudi, živali, dobrobit živali, zdravje rastlin in kar se tiče GSO in fitofarmacevtskih sredstev tveganj za okolje. 

 

Upravni del

Na Sektorju za živila, krmo in veterinarska zdravila fizičnim in pravnim osebam zagotavljamo vse informacije iz področij našega dela. Nemoteno poteka tudi sprejem vlog za poimenovanje naravnih mineralnih vod. 

Na Sektorju za mednarodne zadeve zagotavljamo distribucijo veterinarskih spričeval za izvoz. Zagotavljamo podporo uporabnikom sistemov Evropske unije za prijavo, nadzor in potrjevanje uvoznih pošiljk živalskega in rastlinskega izvora, TRACES classic in TRACES NT. Strankam v okviru pristojnosti nudimo tudi druge potrebne informacije iz področij trgovanja, uvoza in izvoza živil, živali, ter proizvodov živalskega izvora.

Na Sektorju za zdravje in dobrobit živali zagotavljamo odgovore na vprašanja povezana z delom sektorja. Zagotavljamo delovanje sistema za spremljanje, poročanje in obveščanje o boleznih živali – EPI. Nemoteno poteka tudi obveščanje prevoznikov živali o aktualnih razmerah.

Na Sektorju za zdravje rastlin sprejemamo in obravnavamo vloge za izdajo odločb in potrdil s področja zdravja rastlin in rastlinskega semenskega materiala. Prioritetne vloge so rešene v načrtovanih rokih, obravnava ostalih je upočasnjena zaradi spremenjenih pogojev dela. Strankam še vedno nudimo informacije, pojasnila in odgovore, še zlasti v zvezi s fitosanitarnimi in drugimi pogoji za uvoz, izvoz in trgovanje z rastlinami in rastlinskimi proizvodi, vključno s semenskim materialom rastlin, na običajnih telefonskih številkah in e-naslovih.

Tudi prognostična služba še naprej zagotavlja spremljanje in napovedovanje pojava bolezni in škodljivcev v kmetijstvu ter izdaja prognostična obvestila kmetovalcem, vključno z ukrepi za obvladovanje škodljivih organizmov.

Na Sektorju za fitofarmacevtska sredstva (FFS) zagotavljamo registracije nujnih sredstev za varstvo rastlin in ostalih registracij sredstev ter izdajo dovoljenj po prioritetni listi. Zagotavljamo tudi ocenjevanje aktivnih snovi za potrebe Skupnosti ter ocenjevanje sredstev za potrebe cone v polnem obsegu. Strankam odgovarjamo na vprašanja v zvezi s postopki registracij, izdajo dovoljenj, registrom FFS, prometom s FFS, usposabljanji, napravami za nanašanje in oddajo podatkov v zvezi s FFS.

Sektor za identifikacijo in registracijo živali ter informacijske sisteme zagotavlja operativno delovanje sistemov za identifikacijo in registracijo živali ter sistemov za delo inšpektorjev. Zagotavlja tudi tehnično delovanje informacijske infrastrukture in dostopov zaposlenih do informacijskih sistemov.

Zagotovljeno je delovanje splošnih služb Uprave z glavno pisarno. Nemoteno potekajo finančne transakcije in prekrškovne zadeve.

Iskalnik