Skoči do osrednje vsebine

Namen sprejetih (in načrtovanih) ukrepov je zajeziti širjenje virusne okužbe, s tem pa zavarovati zdravje in življenje ljudi

Ministrstvo za pravosodje, v skladu s svojimi pristojnostmi, nadaljuje s proaktivnim delovanjem za zajezitev in preprečitev morebitnih okužb s koronavirusom.

Na Vrhovno sodišče Republike Slovenije smo podali predlog, da sodišča trenutne okoliščine upoštevajo pri določanju rokov za izdelavo izvedenskih mnenj, cenitev in prevodov ter da morebitne zamude pri prevzemanju spisov in izdelavi izvedenskih mnenj, cenitev in prevodov v zadevah, ki niso nujne, sprejemajo z razumevanjem. Za izdelavo izvedenskih mnenj in cenitev je namreč pogosto potrebno, da sodni izvedenci in sodni cenilci vzpostavijo stike s strankami, kar pa v dani situaciji iz objektivnih razlogov ni vedno mogoče, glede na oblastno zapovedane omejitve pa tudi ni priporočljivo. S predmetnim dopisom smo seznanili tudi Strokovni svet za sodno izvedenstvo, sodno cenilstvo in sodno tolmačenje, pri čemer smo opozorili na določilo drugega odstavka 2. člena Pravilnika o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih, v skladu s katerim je sodni izvedenec, sodni cenilec in sodni tolmač, če ugotovi, da svojega dela ne more opraviti v določenem roku, dolžan to v 15 dneh po prejemu sklepa ali odredbe, s katero je bil imenovan za izdelavo izvida in mnenja oziroma cenitve ali prevoda, o tem obvestiti sodišče ali drug državni organ.

Na Ministrstvo za pravosodje se je v tem tednu obrnilo več staršev in njihovih odvetnikov z vprašanjem, ali so zaradi epidemije bolezni COVID-19 dolžni drugemu staršu omogočiti izvajanje sodno določenih stikov z otrokom oziroma ali je treba izvesti ti. stike pod nadzorom, ki se izvajajo v prostorih centrov za socialno delo. Čeprav tudi v teh izrednih okoliščinah velja, da mora po 2. členu Zakona o sodiščih pravnomočno odločbo sodne oblasti spoštovati vsaka fizična in pravna oseba v Republiki Sloveniji, menimo, da je treba pri izvrševanju pravnomočnih sodnih odločb, ki urejajo stike otroka s tistim od staršev, ki mu otrok ni dodeljen v varstvo in vzgojo, upoštevati tudi z namenom preprečitve širjenja virusne okužbe, varovanja zdravja in življenja ljudi odrejene in priporočene ukrepe in pri tem izhajati predvsem iz načela varstva koristi otrok. V tem izjemno kriznem obdobju se moramo vsi obnašati razumsko, upoštevati odrejene in priporočene ukrepe za preprečevanje širjenja virusne okužbe, varovanja zdravja in življenja ljudi in imeti pri tem pred očmi prvenstveno varstvo koristi svojih otrok, ki jih ne smemo izpostavljati možnosti okužbe in s tem resni grožnji za njihovo zdravje in zdravje tistih, ki so s takim otrokom v stiku (npr. sorojenci, stari starši). 

Apeliramo na starše, da so v svojih postopanjih razumni in odgovorni, da ne ogrožajo koristi svojih otrok iz takšnih in drugačnih razlogov. V kolikor ni mogoče zagotavljati oziroma izvajati stikov zaradi nevarnosti širjenja koronavirusa predlagamo, da se za zagotovitev stika, ki je namenjen ohranjanju odnosa z drugim staršem, poslužujejo tehnologije, telefonov, morebitnih videokonferenc. Na Ministrstvu za pravosodje smo bili v preteklih dneh seznanjeni tudi z odzivom Vrhovnega sodišča, s katerim Višja in Okrožna sodišča seznanja, da je pri odločanju o stikih v teh težkih časih treba pretehtati, kar je otroku najbolj v korist, pri čemer se upošteva tudi trenutno stanje. Pozivamo torej k razumnosti, saj ste starši tisti, ki ste prvi zadolženi za zaščito koristi vaših otrok.

Na Ministrstvu za pravosodje še naprej poteka usklajevanje potreb pravosodnih deležnikov po zaščitni opremi in intenzivno sodelovanje z Upravo za zaščito in reševanje za zagotavljanje le-te.

Da bi zaposlenim v zaporskem sistemu zagotovili varno opravljanje dela in zmanjšali možnost okužbe zaposlenih, zaprtih in priprtih, je Ministrstvo za pravosodje v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve pristopilo k pripravi protokola privedb oseb v zavode za prestajanje kazni zapora in prevzgojni dom.

Posebna skrb je namenjena zaposlenim v zavodih za prestajanje kazni zapora. Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, v okviru danih zmogljivosti, preučuje možnosti namestitve posebnih zaščitnih steklenih pregrad, s katerimi bi se preprečila neposredna izpostavljenost možni okužbi. Preverja se tudi možnost zagotovitve testiranja na prisotnost virusa SARS-CoV-2 zaposlenih v zaporskem sistemu.

Iskalnik