Skoči do osrednje vsebine

Pošteno delo, pošteno ravnanje – varnost in zdravje pri delu

Urejen delovnopravni status delavcev, ki se pri delodajalcih vključujejo v njihove delovne procese, vsekakor predstavlja pomemben dejavnik, ki močno vpliva na položaj teh delavcev. Pri tem ne smemo pozabiti tudi drugih vidikov urejenega razmerja z delavci, še zlasti zagotavljanja njihove varnosti in zdravja pri delu. Delavcem z urejenim statusom zakonodaja zagotavlja pravice, ki so povezane z njihovo varnostjo in zdravjem pri delu, istočasno pa delodajalcem obveznosti s tega področja.

Pošteno delo, prednost za vse.

Delodajalec mora zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu. V ta namen mora izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev, vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi. Prav tako mora delodajalec upoštevati spreminjajoče se okoliščine ter izvajati take preventivne ukrepe in izbirati take delovne in proizvajalne metode, ki bodo zagotavljale izboljševanje stanja in višjo raven varnosti in zdravja pri delu, ter bodo vključene v vse aktivnosti delodajalca in na vseh organizacijskih ravneh. Delodajalec mora pri načrtovanju delovnega okolja, delovnih prostorov, delovnih in tehnoloških postopkov, uporabe delovne in osebne varovalne opreme in uporabe nevarnih kemičnih snovi zagotoviti, da so bili upoštevani vsi vplivi na varno in zdravo delo delavcev ter da so okolje, postopki, prostori, oprema in snovi primerni in v skladu z namenom uporabe. Delodajalec mora pri načrtovanju dela ravno tako upoštevati duševne in telesne zmožnosti delavcev ter zmanjševati tveganja zaradi delovnih obremenitev, ki lahko vplivajo na varnost in zdravje delavcev pri delu.


V zvezi s tem je pomembno opozoriti, da je delodajalec zakonsko dolžan zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu delavcem, ki so kot takšni opredeljeni v zakonodaji s področja varnosti in zdravja pri delu. Tako je delavec vsaka oseba, ki pri delodajalcu opravlja delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ter tudi oseba, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi (npr. študentska napotnica) opravlja delo za delodajalca ali oseba, ki pri delodajalcu opravlja delo zaradi usposabljanja.


Vse dolžnosti delodajalca po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu in predpisih, izdanih na njegovi podlagi, so hkrati tudi pravice delavcev v zvezi z zagotavljanjem njihove varnosti in zdravja pri delu. Delavci pa imajo pravico in dolžnost, da so seznanjen z varnostnimi ukrepi in ukrepi zdravstvenega varstva ter usposobljeni za njihovo izvajanje. Izvajanje pravic in dolžnosti delodajalcev in delavcev v okviru delovnega procesa nadzira Inšpektorat za delo.