Skoči do osrednje vsebine

Vlada zadržala izvrševanje proračuna za leto 2020

Vlada je na današnji seji zaradi spremenjenih razmer, nastanka novih obveznosti za državni proračun ter spremenjenih gospodarskih gibanj odločila, da pripravi rebalans proračuna za letošnje leto.

Slovenska zastava | Avtor: Bigstock

Zaradi izredne situacije – razglasitve epidemije in močno poslabšanih kazalnikov gospodarskih gibanj – je vlada za čas priprave rebalansa proračuna z današnjim dnem začasno zadržala izvajanje proračuna za vse neposredne proračunske uporabnike. Po razpoložljivih podatkih imajo trenutno vsi neposredni proračunski uporabniki še proste pravice porabe v višini približno 400 milijonov evrov.

Zato je vlada določila 30 % proporcionalno zmanjšanje pravic porabe pri vseh neposrednih proračunskih uporabnikih na naslednjih namenih: izdatki za blago in storitve, subvencije, transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, drugi tekoči in domači transferi (brez stroškov dela), tekoči transferi v tujino ter investicijski odhodki in investicijski transferi.

Za celoten obseg zmanjšanja pravic porabe se bo povečala postavka splošne proračunske rezervacije z namenom zagotavljanja zadostnih sredstev za izvajanje nujnih nalog za zajezitev in odpravo posledic epidemije koronavirusa.