Skoči do osrednje vsebine

Ukrepi Ministrstva za pravosodje za omejevanje širjenja okužb z novim koronavirusom

Na Ministrstvu za pravosodje s skrbnostjo spremljamo aktualne informacije in navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter Ministrstva za zdravje o preprečevanju širjenja koronavirusa. Ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič je zato takoj po izvedeni primopredaji ustanovila posebno delovno skupino pod vodstvom državnega sekretarja Ministrstva za pravosodje Matica Zupana, ki bo spremljala stanje izvajanja ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa in preučevala ter odrejala morebitne nadaljnje sorazmerne ukrepe.

Osnovna naloga delovne skupine je komunikacija z vsemi pravosodnimi deležniki, dnevno zbiranje njihovih potreb po zaščitni opremi ter sprejemanje odločitev, s katerimi bi najbolj učinkovito preprečili širjenje okužbe s koronavirusom. Zavedamo se, da lahko z nekaterimi odločitvami posežemo v pravice posameznikov, a zagotavljamo, da so vse odločitve sprejete po načelu sorazmernosti in postopnosti ter v dobro tako zaposlenih znotraj pravosodnega sistema kot tudi vseh, ki imajo kakršenkoli neposredni stik s posamezniki znotraj sistema.

Ministrstvo za pravosodje je stranke obvestilo o začasno spremenjenem postopku obravnave vlog za overitev javnih listin in izdalo priporočilo, da se pri oddaji vlog za overitev javnih listin poslužujejo pošiljanja vlog in javnih listin po pošti. Prav tako so bila preklicana in odpovedana vsa izobraževanja, predavanja in izpiti v organizaciji Centra za izobraževanje v pravosodju.

Na predlog ministrice za pravosodje z dne 12. marca 2020 ter na podlagi 83.a člena Zakona o sodiščih je predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije izdal Odredbo o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz omenjenega člena, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 21/2020 z dne 13. marca 2020 (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0539/odredba-o-posebnih-ukrepih-zaradi-nastanka-pogojev-iz-prvega-odstavka-83-a-clena-zakona-o-sodiscih). Predsednik Vrhovnega sodišča si je v odredbi pridržal tudi možnost določitve naknadnih dodatnih ukrepov v zvezi z organizacijo poslovanja sodišč.

Ministrstvo za pravosodje je o izdani odredbi seznanilo tudi Zbornico upraviteljev Slovenije ter Zbornico izvršiteljev Slovenije, v katerem je hkrati podalo mnenje, da je preklic oziroma neizvedba že razpisane javne dražbe nujna, v kolikor izvršitelj ali upravitelj navodila sodišča pravočasno ne more izposlovati.

Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, ki se, kot je znano, že nekaj časa sooča tako s kadrovsko podhranjenostjo kot tudi prostorsko stisko, je že 10. marca 2020 omejila stike na posameznih lokacijah zavodov za prestajanje kazni zapora, s 13. marca pa je bil sprejet sklep, da se do preklica prepovedo vsi obiski v zavodih za prestajanje kazni zapora in prevzgojnem domu.

Ministrstvo za pravosodje je prejelo predlog direktorja Uprave za razbremenitev zavodov za prestajanje kazni zapora s pospešitvijo izvedbe pogojnih odpustov oz. s predlogom sodiščem za odloženo pozivanje na nastop kazni. S predlogom je bila seznanjena predsednica Komisije za pogojne odpuste.

Tudi v Upravi za probacijo so bili sprejeti določeni ukrepi, s katerimi so se, skladno z navodili NIJZ, omejili posamezni neposredni stiki. Med drugim je tako Uprava obvestila sodišča o začasni ustavitvi izvajanja večine del v splošno korist.

O vseh morebitnih nadaljnih sprejetih in izvedenih ukrepih bo Ministrstvo za pravosodje dnevno obveščalo javnost.