Skoči do osrednje vsebine

Odločitve Vlade RS s 1. redne seje s področja MKGP

Vlada je na 1. seji obravnavala in sprejela dve točki s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Zagotavljanje nujne oskrbe prebivalstva s povečanjem blagovnih rezerv

Vlada RS je sprejela sklep, da se za zagotavljanje nujne oskrbe prebivalstva poveča blagovne rezerve.

Živilsko pridelovalna industrija v Sloveniji se zaradi izbruha koronavirusa Covid-19 v letu 2020 na območju Evropske unije in Republike Slovenije, sooča z motnjami in nestabilnostjo na trgu zaradi ovir pri prostem pretoku blaga in storitev, kapitala in oseb na enotnem notranjem trgu Evropske unije in tretjih držav.

Ne glede na visoko stopnjo samooskrbe na področjih mleka, mlečnih izdelkov, mesa in mesnih izdelkov, se predlaga dodatne količine v blagovnih rezerv za nemoteno oskrbo prebivalcev RS s temi izdelki. Na podlagi Zakona o blagovnih rezervah, ki pravi, da se blagovne rezerve oblikujejo za zagotavljanje potreb osnovne preskrbe med drugim tudi pri večjih motnjah in nestabilnostih na trgih, je zato vlada sprejela sklep, da se omogoči povečanje blagovnih rezerv, in sicer za mleko UHT, mlečni prah, sir, piščančje meso in mlado pitano govedo.

Za povečanje blagovnih rezerv se zadolži Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve. Povečanje blagovnih rezerv se izvaja sukcesivno v roku treh mesecev od dne sprejema sklepa. Za povečanje blagovnih rezerv vseh navedenih kategorij živil se zagotovi sredstva iz proračunske rezerve.

Predlog  Zakona o interventnih ukrepih na trgu kmetijskih pridelkov, živil, živali in gozdno lesnih sortimentov

Vlada RS je sprejela Predlog Zakona o interventnih ukrepih na trgu kmetijskih pridelkov, živil, živali in gozdno lesnih sortimentov ter ga poslala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku.

S predlogom zakona se ureja možnost omejitve prometa kmetijskih pridelkov, živil in živali za namen hrane ljudi, z namenom zagotavljanja zadostne oskrbe s hrano na območju ozemlja Republike Slovenije.

Na področju trga s kmetijskimi pridelki, živili in živali, lahko minister, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v soglasju z ministrom, pristojnim za gospodarstvo, odredi naslednje ukrepe:

  • omejitev ali prepoved dajanja na trg posamezne skupine, posameznega kmetijskega pridelka, živila ali živali za hrano ljudi, na ozemlje druge države članice Evropske unije ali izvoz v tretje države;
  • omejitev ali prepoved dajanja na trg posamezne skupine, posameznega kmetijskega pridelka, živila ali živali za hrano ljudi, na ozemlje Republike Slovenije iz območja druge države članice Evropske unije ali uvoz iz tretje države;
  • omejitev višine cene posameznega kmetijskega pridelka, živila ali živali za hrano ljudi, ki se določi na enoto kmetijskega pridelka, živila ali živali.

Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano lahko z odločbo v upravnem postopku določi začasnega upravljavca kmetijskemu gospodarstvu, če nosilec kmetijskega gospodarstva, člani kmetije ali zaposleni na kmetiji zaradi posledic virusa niso zmožni opravljati pridelave kmetijskih pridelkov ali izvajati reje živali. Začasni upravljavec ima enake pravice in dolžnosti kot nosilec kmetijskega gospodarstva, ima pa tudi pravico do mesečnega denarnega nadomestila od začetka začasnega upravljanja kmetijskega gospodarstva.

Predlog zakona predvideva tudi ukrep začasne postavitve, uporabe oziroma vzdrževanja objekta za namen skladiščenja kmetijskih pridelkov ali živil.

Na področju trga gozdno lesnih sortimentov se predlaga:

  • omejitev ali prepoved dajanja na trg gozdno lesnih sortimentov, sekancev in lesnih peletov iz območja drugih držav članic Evropske unije ali uvoz iz tretje države;
  • kot dodaten ukrep se predlaga postavitev, uporaba in vzdrževanje skladiščnega mesta za skladiščenje gozdno lesnih sortimentov, posekanih na podlagi zakona, ki ureja gozdove in v skladu z odločbami Zavoda za gozdove o sanitarni sečnji.

Cilj ukrepov na področju trga gozdno lesnih sortimentov je preprečevanje vnosa virusa na območje Republike Slovenije.