Skoči do osrednje vsebine

Vlada Republike Slovenije sprejela Uredbo o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin

Vlada RS je na seji dne 12.3.2020 sprejela Uredbo o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin, s katero se zaključuje cikel oblikovanja modelov vrednotenja.

Sprejeta Uredba o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin določa končno obliko modelov vrednotenja skladno z zakonskimi merili. Uredba o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin za vsak model vrednotenja določa: pripadajoče klasifikacije namenske in dejanske rabe, območja vrednostnih con in vrednostnih ravni, formule, tabele, točkovnike, faktorje in grafe, način uporabe teh elementov, datum modelov vrednotenja ter podatke za pripis posplošene vrednosti.

Množično vrednotenje nepremičnin je prvenstveno namenjeno izvajanju javnih funkcij države in občin, zato se uporablja za različne statistične namene, za upravljanje javnega premoženja, pa tudi za ugotavljanje premoženja lastnikov v različnih upravnih postopkih (npr. ugotavljanje upravičenosti do socialnih transferov, ipd.). Množično vrednotenje nepremičnin je pomembno tudi za zagotavljanje pravne varnosti prebivalcev, saj daje pomembne informacije, ki pomagajo pri odločanju na trgu nepremičnin, pri zavarovanju hipotekarnih kreditov, pri sodnih in drugih postopkih, itd.

Geodetska uprava kot organ vrednotenja je končni predlog modelov vrednotenja nepremičnin za sprejem na Vladi RS pripravila po opravljenem posvetovanju s strokovno javnostjo, sodelovanju občin pri pripravi predloga modelov vrednotenja, javni razgrnitvi in javni predstavitvi predloga modelov vrednotenja nepremičnin ter poskusnega izračuna posplošene vrednosti.

Modeli vrednotenja so z metodami množičnega vrednotenja ugotovljena pravila, ki opredeljujejo, katere lastnosti nepremičnine vplivajo na njeno vrednost na trgu in velikost njihovega vpliva, ter omogočajo istočasen, sistematičen in enoten pripis posplošene vrednosti večjemu številu nepremičnin. Modeli vrednotenja se oblikujejo za vrednotenje treh skupin enot vrednotenja: za stavbe in dele stavb, za zemljišča in za posebne enote vrednotenja.

Množično vrednotenje nepremičnin je obsežen sklop aktivnosti in je opredeljeno kot sistem ocenjevanja vrednosti nepremičnin na podlagi podatkov o trgu nepremičnin in podatkov o nepremičninah, ki so vpisane v uradnih evidencah, kar omogoča standardizirano ocenjevanje vrednosti večjemu številu nepremičnin naenkrat.

V skladu s časovnico izvajanja aktivnosti množičnega vrednotenja nepremičnin bodo vsi lastniki nepremičnin predvidoma v mesecu aprilu 2020 prejeli zbirno potrdilo o vrednostih vseh nepremičnin. Lastniki nepremičnin lahko še naprej nemoteno urejajo podatke o svojih nepremičninah, saj gre za redne upravne naloge Geodetske uprave.

Podrobnejše informacije o množičnem vrednotenju nepremičnin so dostopne na Portalu množičnega vrednotenja. Za vsebinsko pomoč in vprašanja so vzpostavljene kontaktne točke: klicni center 080 20 09, poštni naslov Geodetska uprava RS – Vrednotenje, p. p. 35, 1001 Ljubljana in elektronski naslov vrednotenje@gov.si.