Skoči do osrednje vsebine

Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Poročilom o izvedbi Akcijskega načrta po misiji EPREV

V novembru 2017 je v Sloveniji potekala misija Mednarodne agencije za atomsko energijo - EPREV, na podlagi poročila o rezultatih dela misije pa je Vlada Republike Slovenije v aprilu 2018 sprejela Akcijski načrt za izvedbo priporočil in predlogov misije.

Vlada se je seznanila s Poročilom o izvedbi Akcijskega načrta po misiji EPREV - pripravljenosti na jedrske in radiološke nesreče (»Emergency Preparedness Review«). Vlada je ob tem naložila ministrstvom, organom v sestavi in vladnim službam, ki svojih nalog iz Akcijskega načrta po misiji EPREV še niso izvedli v določenih rokih, da preostale naloge izvedejo najkasneje do konca leta 2020, kar bi omogočilo, da se Mednarodni agenciji za atomsko energijo v letu 2021 posreduje vabilo za ponovno pregledovalno misijo EPREV (»follow-up mission«), ki bi bila izvedena predvidoma leta 2022.

Akcijski načrt po misiji EPREV vsebuje skupaj 31 akcij, med katerimi so bile do sredine januarja 2020 v celoti izvedene 4 od 5-ih kratkoročnih akcij (rok do junija 2018), 3 od 9 srednjeročnih akcij (rok do konca leta 2018) in 8 od 14 dolgoročnih akcij (rok do konca leta 2019). Tri akcije, pri katerih so roki določeni s predpisi, so še v izvajanju . Med akcijami, pri katerih roki niso določeni s predpisi, je tako bilo po poročanju nosilcev in sodelujočih do januarja 2020 več kot polovica (54 %) akcij izvedenih v zastavljenih rokih, kar je glede na kompleksnost mnogih nalog uspeh. Ostale akcije  (46 %) so vse še v izvajanju in so vsaj deloma že izvedene, njihovo izvajanje pa spremlja Medresorska komisija za spremljanje izvajanja državnega načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči. Na samo eni akciji, in sicer pripravi postopkov za izvajanje dolgoročnega zdravstvenega nadzora in ukrepov za rizične skupine prebivalstva po jedrski in radiološki nesreči (akcija 14) zaenkrat še ni bilo aktivnosti.