Skoči do osrednje vsebine

Podpora za projekt Ureditev informacijskega središča Nature 2000 na Krasu

Veseli nas, da je Služba vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko izdala odločitev o podpori za projekt Ureditev informacijskega središča Nature 2000 na Krasu.

Pogled na grad

Grad Štanjel | Avtor Ministrstvo za kulturo

Informacijsko središče bo na Krasu urejeno v štanjelskem gradu, kjer bo prikazan Kras skozi zgodovino (tudi arheologija, gradišča, etnologija), prav tako pa bodo prikazane bistvene spremembe v poraščenosti krasa skozi zgodovino človekove poselitve in vpliv človekovega delovanja na biodiverziteto. Muzej bo obsegal tudi izobraževalno-vzgojni del s povabilom v naravo, s prikazom pomena ohranjanja habitatov in pomena kmetijske rabe na Krasu ter tudi nevarnosti, ki ogrožajo podobo Krasa. Projekt bo v štanjelskem gradu pomembno prispeval k popularizaciji kulturne dediščine in narave.

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 6 ''Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti'', prednostne naložbe 6.2 ''Varovanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami'', specifični cilj ''Izboljšanje stanja evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov, prednostno tistih s slabim stanjem ohranjenosti in endemičnih vrst''.

Prispevek na programskem območju kohezijska regija Zahodna Slovenija znaša 860.000 EUR. Evropska unija bo prispevala 688.000 evrov, 172.000 evrov pa Ministrstvo za kulturo.