Skoči do osrednje vsebine

Objavljen javni razpis za sofinanciranje dnevnih oblik varstva in začasnih namestitev za starejše

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov, s katerimi se bodo vzpostavile enote za zagotavljanje dnevnih oblik varstva in/ali za zagotavljanje začasnih namestitev, za osebe starejše od 65 let. Predvideva se sofinanciranje 30 projektov v višini dobrih 21 milijonov evrov, od tega je 80% sredstev EU in 20% nacionalnega prispevka iz državnega proračuna.

Republika Slovenija si je v Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva zadala cilj izboljšati razpoložljivost in pestrost ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti storitev in programov. Skladno s tem je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravilo Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva / začasnih namestitev za starejše (JR), ki je bil objavljen 6.3.2020 v Uradnem listu RS.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov za gradnjo ali pridobitev objektov oz. objektov z zemljiščem za namen vzpostavitve enot za zagotavljanje dnevnih oblik varstva in/ali za zagotavljanje začasnih namestitev, za osebe starejše od 65 let.

Predvideva se sofinanciranje 30 projektov in sicer predvidoma 16 projektov v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (v nadaljevanju KRVS) in predvidoma 14 projektov v kohezijski regiji Zahodna Slovenija (v nadaljevanju KRZS). V skladu s terminskim načrtom operacije bodo pri merilih za ocenjevanje bolje ocenjeni projekti, s pridobljenim pravnomočnim gradbenim dovoljenjem za investicijo, ki je predmet vloge.

Skupna višina razpoložljivih (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za obdobje od 2020 do 2023 znaša 21.521.490,00 evrov, od tega 17.217.192,00 evrov (80%) sredstev evrov in 4.304.298,00 EUR (20%) nacionalni prispevek iz državnega proračuna. 11.621.604,60 evrov namenjenih za sofinanciranje projektov v KRVS in 9.899.885,40 EUR za sofinanciranje projektov v KRZS.

Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so naslednji:

- investicije: nakup nepremičnin, nakup zemljišč, gradnja, oprema in druga opredmetena osnovna sredstva ter nakup prevoznega sredstva;

- stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom;

- stroški storitev zunanjih izvajalcev;

- davek na dodano vrednost (DDV) v skladu z Navodili posredniškega organa MDDSZ upravičencem o izvajanju operacij in upravičenih stroških v okviru OP za izvajanje EKP 2014–2020 ter izdanim potrdilom Finančne uprave RS.

Predvideno je sofinanciranje upravičenih stroškov, ki bodo pri prijavitelju nastali v obdobju od objave javnega razpisa v Uradnem listu do konca izvajanja sofinanciranih aktivnosti projekta.

Na javnem razpisu bodo lahko kandidirali prijavitelji, ki so organizirani kot pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ustanovljena s strani Republike Slovenije, kot javni socialnovarstveni zavod, ki v  skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti opravlja dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb (SKD-87.300).

Več informacij je objavljenih na spletni strani GOV.si,  pod zbirko javnih objav Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.