Skoči do osrednje vsebine

Odločitve Vlade RS z 106. dopisne seje s področja MKGP

Vlada je na današnji seji obravnavala in sprejela dve točki s področja MKGP

Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020

Vlada RS je izdala Uredbo o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020.

Uredba določa natančnejše postopke v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom (IAKS) ter podrobna pravila o navzkrižni skladnosti. Vključuje postopke za izvedbo ukrepov kmetijske politike, vključno s kontrolami in upravnimi ukrepi. Določa postopke oddaje vlog in zahtevkov, upravne preglede in preglede na kraju samem ter upravne ukrepe za neposredna plačila, ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil (KOPOP), ukrep ekološko kmetovanje (EK), ukrep OMD in ukrep dobrobit živali (DŽ).

Obravnava predloga uredbe predstavlja tekoči posel skladno s 115. členom Ustave. Uredba predstavlja pravno podlago za izvedbo ukrepov kmetijske politike in za nemoteno izvedbo subvencijske kampanje s pričetkom 24. 2. 2020 za vlaganje vlog za plačila pomoči iz shem o neposrednih plačilih, ki se sofinancirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada, in zahtevkov za plačila za ukrepe KOPOP, EK, Dobrobit živali in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami, ki se sofinancirajo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EU) 2018/1977 o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere ribiške proizvode v obdobju 2019–2020

Vlada RS je sprejela stališče k zadevi Predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EU) 2018/1977 o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere ribiške proizvode v obdobju 2019–2020. Vlada podpira predlog uredbe.

S tem predlogom Uredbe se spreminja Uredba Sveta št. 2018/1977 o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere ribiške proizvode v obdobju 2019–2020, ki je bila sprejeta 14. decembra 2018. Cilj Uredbe Sveta je zagotoviti konkurenčnost predelovalne industrije Unije in preprečiti ogrožanje proizvodnje ribiških proizvodov Unije z zagotavljanjem ustrezne dobave ribiških proizvodov za to industrijo v obliki določitve ustreznega obsega za vsako tarifno kvoto. To pa ustvarja dodano vrednost in nova delovna mesta.

S tem predlogom Uredbe se retroaktivno odpravi tudi nejasnost za industrijo zaradi spremembe oznake KN za  oznake kaviarjev nadomestek. Oznaka KN 1604 32 00 (kaviarjev nadomestek) je bila namreč v Uredbi za obdobje 2016–2018 črtana, kar je povzročilo povečanje dajatev z 0 % na 20 % za te proizvode. V Uredbi za obdobje 2019-2020 pa je bila nadomeščena z oznako KN 0305 20 00 (jetra, ikre in mlečje rib, sušeni, dimljeni, nasoljeni ali v slanici).