Skoči do osrednje vsebine

Zapornica pri Pikoludu

Suhi zadrževalnik Pikolud na potoku Koren je objekt vodne infrastrukture v lasti RS in v upravljanju Direkcije RS za vode. Objekt je bil zgrajen v osemdesetih letih prejšnjega stoletja (po hudih poplavah, ki so prizadele Novo Gorico in Gorico) z namenom zadrževanja poplavnega vala potoka Koren in s tem varovanja južnega dela Nove Gorice in dela Gorice pred poplavami. Občina je te dni postavila zapornico in s tem sprostila manipulativni plato za nemoteno vzdrževanje objekta vodne infrastrukture, ki je namenjen varovanju pred poplavami.

Zadrževalnik Pikolud

Za nemoteno delovanje in vzdrževanje zadrževalnika Pikolud je nujno potreben manipulativni plato, ki omogoča dostop z mehanizacijo in transportnimi sredstvi za zagotavljanje nemotenega delovanja zadrževalnika. Ker so nanj parkirali vozila uporabniki vadbene jase v Panovcu, je Direkcija v dokumentaciji za pridobitev vodnega soglasja s strani Mestne občine Nova Gorica predvidela postavitev ograje med cesto in manipulativni plato. Ker ta v času postavitve jase ni bila izvedena, je imel koncesionar težave pri izvajanju strojne in ročne košnje pregrade, zadrževalnega prostora in struge Korena. Težave so se pojavile tudi pri čiščenju plavja z rešetke pred zapornico, ko zaradi parkiranih avtomobilov na manipulativnem platoju potrebna gradbena mehanizacija ni mogla dostopati. Zato je Direkcija ponovno poudarila potrebo po dostopu, ki je bistvenega pomena za vzdrževanje in obratovanje pregrade Pikolud ter vodnih in priobalnih zemljišč na tem območju.

Občina Nova Gorica je te dni postavila zapornico in s tem sprostila manipulativni plato za nemoteno vzdrževanje objekta vodne infrastrukture, ki je namenjen varovanju pred poplavami.