Skoči do osrednje vsebine

Vlada sprejela poslovni načrt družbe 2TDK za leto 2020

Vlada Republike Slovenije je v vlogi ustanoviteljice in edine družbenice družbe 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o. sprejela Poslovni načrt družbe 2TDK d.o.o. za leto 2020. Poslovni načrt družbe sta predhodno obravnavala Nadzorni svet ter Projektno-finančni svet, ki sta k dokumentu dala svoje predhodno soglasje.

Poslovni načrt je usklajen z Investicijskim programom projekta drugi tir, ki ga je vlada kot edini družbenik sprejela 24. 1. 2019. Družba deluje kot ti. projektno podjetje, katerega edina dejavnost je izvedba projekta, po začetku obratovanja pa gospodarjenje z zgrajenim objektom. V poslovnem načrtu za leto 2020 so zato predvidene naloge, ki jih mora družba izvršiti v letošnjem letu, zlasti dela na projektu (izbira izvajalcev, izvajanje del) in pridobivanje sredstev za financiranje projekta.

Aktivnosti družbe na področju gradnje bodo v letu 2020 usmerjene predvsem v dokončanje gradnje dostopnih cest, dokončanje  PZI projektne dokumentacije, izbiro izvajalca za gradnjo objektov za prečkanje doline Glinščice in začetek del na tem projektu, izvedbo druge faze javnega naročila za glavna gradbena dela (Sklop 1 in Sklop 2), izbiro izvajalcev in začetek del. Predvidena je tudi priprava razpisne dokumentacije za Sklop 3 in objava javnega naročila. Izvajala se bodo javna naročila za izbiro izvajalcev spremljajočih storitev, kot so gradbeni nadzor, zunanja kontrola kakovosti, geološko in geomehansko spremljanje izvedbe del, verifikacija skladnosti železniških podsistemov s TSI in nacionalnimi predpisi, monitoringi, in izdelava potrebnih študij. Z začetkom gradnje bo uveden tudi nadzor procesov izgradnje v BIM okolju s strani BIM nadzornika. Nadaljevale se bodo aktivnosti, povezane z možnostjo odlaganja izkopnega materiala na nadomestne deponije.

V letu 2020 bo družba nadaljevala s pridobivanjem virov financiranja. Pričakuje se, da bo družba sklenila pogodbe s komercialnimi bankami ter nadaljevala aktivnosti v zvezi s pridobivanjem posojila EIB. Izvajale se bodo aktivnosti za uspešno črpanje evropskih sredstev ter ostale aktivnosti za zagotovitev zadostnih virov za izvedbo gradnje drugega tira. Pričakuje se uspešen zaključek pridobitve virov iz kohezijskih sredstev. V letu 2020 je v skladu s proračunom predvidena dokapitalizacija družbe v višini 60,8 mio EUR (kar vključuje tudi prva sredstva iz naslova pribitka k cestnini). 1. januarja 2020 bo družba začela prejemati lastne prihodke iz naslova povečanja uporabnine na železniški infrastrukturi, iz tega vira se v letu 2020 pričakuje 0,5 mio EUR.