Skoči do osrednje vsebine

Odločitve Vlade RS z 61. seje s področja MKGP

Vlada je na današnji seji obravnavala in sprejela štiri točke s področja MKGP

Program porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2020

Vlada je sprejela Program porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2020.

V skladu s petim odstavkom 33. člena Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS (ZGGLRS) s sredstvi proračunskega sklada za gozdove (v nadaljnjem besedilu: Gozdni sklad) upravlja in z njimi razpolaga ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, na podlagi letnega programa porabe sredstev, ki ga na predlog ministrstva, pristojnega za gozdarstvo, sprejme Vlada .

V Programu porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2020 se načrtuje višina prihodkov iz naslova razpolaganja z državnimi gozdovi, naslova letnega nadomestila za upravljanje državnih gozdov in naslova prihodkov iz koncesijske dajatve po 3. točki prvega odstavka 42. člena ZGGLRS.

Prav tako se s Programom porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2020 načrtuje poraba za financiranje nalog, ki so opredeljene v četrtem odstavku 33. člena in tretjem odstavku 36. člena ZGGLRS, in sicer za financiranje pridobivanja gozdov, nalog v zvezi z razpolaganjem z državnimi gozdovi, obveznosti Republike Slovenije iz pridobitve lastninske pravice na gozdovih na podlagi zakona, ki ureja dedovanje, ukrepov na območju Natura 2000 v zasebnih gozdovih, obveznosti do občin iz 35. člena ZGGLRS, obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev, ki izvirajo iz lastninske pravice na državnih gozdovih, promocijo rabe lesa in lesnih proizvodov ter gozdno-lesnih verig in nalog v zvezi s prevozom, hrambo in prodajo zaseženih in odvzetih gozdnih lesnih sortimentov, ki jih izvaja družba SiDG, d. o. o., na podlagi zakona, ki ureja gozdove.

Uredba o spremembah uredbe o izvajanju uredb (ES) in (EU) o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet

Vlada je izdala Uredbo o spremembah uredbe o izvajanju uredb (ES) in (EU) o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet.

Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih, v petem odstavku 5. člena določa, da Vlada za izvajanje Uredbe 1107/2009/ES predpiše podrobnejše pogoje za dajanje FFS v promet in uporabo.

Gospodarsko interesno združenje fitofarmacije je opozorilo na vrzel pri določanju prehodnega obdobja, kar se je izkazalo za strokovno utemeljeno in nujno, zato se sprememba uredbe obravnava v okviru opravljanja tekočih poslov Vlade v skladu s 115. členom Ustave RS.

Uredba o obveznem prispevku za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance sektorja mesa za obdobje 2020–2022

Vlada je izdala Uredbo o obveznem prispevku za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance sektorja mesa za obdobje 2020–2022

Uredba o obveznem prispevku za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance sektorja mesa za obdobje 2020–2022 določa višino prispevka, programsko obdobje obračunavanja prispevka in začetek obračunavanja prispevka za zavezance iz sektorja mesa za goveje in perutninsko meso, ki so določeni v Zakonu o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov ZPKŽP.

Na podlagi sklepa sektorskega odbora za meso o višini prispevka za obdobje od 2020 do 2022 je MKGP dolžno izdati Uredbo o obveznem prispevku za sektor mesa. Višina prispevka za sektor mesa za govedo do prvega leta starosti je 0,70 eura na glavo živine, za govedo nad prvim letom starosti znaša 2,40 eura na glavo živine in za perutnino znaša 0,003 eura na glavo živali (prispevek se ne plačuje za purane).

Obveznost obračunavanja prispevka za zavezance po tej uredbi nastane  prvi dan naslednjega meseca po objavi naznanila o pridobitvi sklepa EK o priglašeni shemi državne pomoči in traja do 31. 12. 2022. Zbrana sredstva iz prispevkov bodo porabljena za izvajanje promocije tega sektorja po programu promocije od 2020 do 2022.

 Obravnava Uredbe predstavlja tekoči posel skladno s 115. členom Ustave RS. Ministrstvo je po 9. členu Zakona o promociji dolžno sprejeti Uredbo, ki določa višino in začetek obračunavanja prispevka za sektor, ki vstopa v sektorsko promocijo. Višino prispevka s sklepom predlaga sektorski odbor po 26. členu ZPKŽP, katerega potrdi in predlaga Svet za promocijo na podlagi 24. člena ZPKŽP. Na predlog Sveta za promocijo (24. člena ZPKŽP) je ministrstvo dolžno izdati Uredbo po 9. členu ZPKŽP. Nesprejetje Uredbe bi ogrozilo izvajanje sektorske promocije za sektor mesa v letih od 2020 do 2022.

Uredba o obveznem prispevku za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance sektorja mleka za obdobje 2020–2022

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o obveznem prispevku za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance sektorja mleka za obdobje 2020–2022.

Uredba o obveznem prispevku za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance sektorja mleka za obdobje 2020–2022 določa višino prispevka, programsko obdobje obračunavanja prispevka in začetek obračunavanja prispevka za zavezance iz sektorja mleka, ki so določeni v Zakonu o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov (ZPKŽP).

Višina prispevka za sektor mleka je 0,5 eura na 1000 l mleka, ki se obračuna do polovice za kupca in nosilca kmetijskega gospodarstva. Obveznost obračunavanja prispevka za zavezance po tej uredbi nastane prvi dan naslednjega meseca po objavi naznanila o pridobitvi sklepa o priglašeni shemi državne pomoči in traja do 31. 12. 2022. Zbrana sredstva iz prispevkov bodo porabljena za izvajanje promocije tega sektorja po programu promocije od 2020 do 2022.

Ministrstvo je po 9. členu Zakona o promociji dolžno sprejeti Uredbo, ki določa višino in začetek obračunavanja prispevka za sektor, ki vstopa v sektorsko promocijo. Višino prispevka s sklepom predlaga sektorski odbor po 26. členu ZPKŽP, katerega potrdi in predlaga Svet za promocijo na podlagi 24. člena ZPKŽP. Na predlog Sveta za promocijo (24. člena ZPKŽP) je ministrstvo dolžno izdati Uredbo po 9. členu ZPKŽP. Nesprejetje Uredbe bi ogrozilo izvajanje sektorske promocije za sektor mleka v letih od 2020 do 2022.