Skoči do osrednje vsebine

Informacija o objavi javnega naročila za izbiro izvajalca raziskave »Mladina 2020«

Na Uradu RS za mladino bomo z izvedbo raziskave Mladina 2020 zagotovili sledenje načelom oblikovanja javnih politik, ki temeljijo na dejstvih. Rezultati izvedene raziskave bodo nudili vpogled v spremembe družbenega profila slovenske mladine, saj bo raziskava zasnovana tako, da bo mogoče njene rezultate primerjati z rezultati izvedenih raziskav v preteklem obdobju (Mladina 2000, Mladina 2010).

Dne 12.2.2020 je bilo v informacijskem sistemu e-JN objavljeno javno naročilo, ki je dostopno na povezavi.

Predmet javnega naročila je izbira izvajalca raziskave »Mladina 2020«.

Osnovni namen raziskave je izdelava profila mladih v Sloveniji na naslednjih tematskih sklopih in na naslednjih področjih:

A. Splošni podatki
1. Demografija, omrežja socialnih opor in medgeneracijsko sodelovanje
B. Žljenjski potek in prehodi
2. Izobraževanje, usposabljanje in vseživljenjsko učenje
3. Zaposlovanje in podjetništvo
4. Bivanjske in stanovanjske razmere, bivanjsko okolje
5. Zdravje in dobro počutje
C. Socialni kapital in socialna vključenost
6. Participacija in družbena angažiranost
7. Ustvarjalnost in kultura
8. Mobilnost mladih
9. Uporaba IKT in spletnih okolij
D. Trajnostni način družbenega delovanja
10. Potrošnja in nakupovalni vzorci
11. Trajnostno vedenje in vrednote
E. Vrednote in stališča glede:
migracij,
begunstva,
radikalizacije mladih,
družine,
spolnih identitet,
etničnih in drugih manjšin,
sovražnega govora.


Višina zagotovljenih sredstev naročnika za predmet naročila: 158.600,00 EUR z DDV

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu.

Rok za predložitev ponudb je do 13. 3. 2020 do 10:00.