Skoči do osrednje vsebine

Pogodba o prevozu potnikov v železniškem prometu

Na podlagi 7. člena Uredbe (ES) št. 1370/2007 o javnih storitvah železniškega in cestnega potniškega prevoza ter o razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 1191/69 in št. 1107/70 objavljamo informacije o neposredni sklenitvi pogodbe o izvajanju obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v železniškem prometu:

a)   Naročnik: Vlada Republike Slovenije, ki jo po pooblastilo zastopa vršilka dolžnosti direktorice Monika Pintar Mesarič, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška ulica 19, 1000 Ljubljana

Lastništvo: Republika Slovenija

Stranka, ki izvaja pravni nadzor: Nadzor nad izvajanjem te pogodbe izvaja Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Sektor za železnice 

b)   trajanje pogodbe o izvajanju javne službe: Pogodba o izvajanju obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu za obdobje od 2017 do 2031 se je sklenila za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2031.

c)   Opis storitev potniškega prevoza, ki jih je treba opraviti: Predmet pogodbe so prevozne storitve v železniškem prometu, ki jih opravlja Izvajalec, tj. SŽ – Potniški promet, d. o. o., v okviru OGJS po potrjeni ponudbi in po potrjenem voznem redu določenega obdobja v notranjem in čezmejnem regijskem  prometu na slovenskem železniškem omrežju v času trajanja pogodbe in ob izpolnjevanju elementov sodobnega potniškega prometa.

č) opis parametrov finančnega nadomestila:

Nadomestilo za opravljanje OGJS =

poslovni odhodki OGJS – transportni prihodki od OGJS – ostali prihodki od OGJS - saldo finančni prihodki/odhodki od OGJS – saldo drugi prihodki/odhodki od OGJS + primeren dobiček

Nadomestilo za OGJS na enoto opravljene storitve (€ na vlakovni kilometer) se izračuna tako, da se bruto nadomestilo deli s številom načrtovanih vlakovnih kilometrov, izračunanih na podlagi potrjenega voznega reda za določeno obdobje, zmanjšanim z vlakovnimi kilometri zaradi del na JŽI.

V nadomestilu je zajeto tudi morebitno vračilo prevoznine potniku v primeru, ko za zamudo ni odgovoren Izvajalec in ko mora Izvajalec ali njegov pooblaščenec organizirati nadomestni prevoz potnikov.

Višina nadomestila za opravljanje storitev Izvajalca za obdobje od 2017 do 2031 za OGJS v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem potniškem prometu se z letnim aneksom iz 12. člena te pogodbe v skladu z devetim odstavkom tega člena določi za vsako nadaljnje leto do izteka veljavnosti te pogodbe, najpozneje do 1. decembra za prihodnje leto.

 

d)   Cilji kakovosti, kakor sta točnost in zanesljivost, ter morebitne nagrade in kazni:

Cilji kakovosti so v pogodbi opredeljeni z metodologijo spremljanja in merjenja elementov sodobnega potniškega prometa, ki jih bo zagotavljal Izvajalec, in sicer:

1.    Storitve, ki jih opravlja Izvajalec v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu, morajo izpolnjevati metodologijo spremljanja in merjenja elementov sodobnega potniškega prometa, ki se merijo z minimalnimi in razvojnimi standardi kakovosti storitev sodobnega potniškega prometa, oceno zadovoljstva potnikov, točnostjo in razpoložljivostjo vozil na določen dan za izvajanje voznega reda.

2.    Stopnja zadovoljstva potnikov se meri letno, z izvajanjem ankete, v kateri se merijo elementi kakovosti prevozne storitve.

3.    Točnost je izražena z zamudami vlakov, ki vozijo v okviru OGJS v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem potniškem prometu, in se meri v minutah na 100 vlakovnih kilometrov, spremlja pa se z elektronskimi evidencami. Zamude, za katere je odgovoren Izvajalec, lahko znašajo največ 2,4 minute na 100 vlakovnih km.

4.    Obstoječa razpoložljivost voznega parka voznih sredstev za izvajanje voznega reda je izdelana v skladu z dnevnimi potrebami prevoza potnikov. Izpad garnitur za izvajanje voznega reda se prvenstveno nadomešča s klasičnimi vagonskimi vlaki.

5. Natančnejša metodologija spremljanja in merjenja elementov sodobnega potniškega prometa je
opredeljena v prilogi 1, ki je sestavni del pogodbe. Izvajalec mora Direkciji poročati letno o doseženi
povprečni oceni zadovoljstva potnikov in mesečno o realizirani točnosti.

Minimalni standardi kakovosti storitev sodobnega potniškega prometa, ki jih mora izpolnjevati Izvajalec, zajemajo:

  • informacije in vozovnice,
  • točnost mednarodnih storitev in splošna načela reševanja napak pri opravljanju storitev,
  • odpovedi mednarodnih storitev,
  • snažnost voznega sredstva,
  • preučevanje zadovoljstva strank,
  • obravnava pritožb, povračila in nadomestila v primeru neizpolnjevanja standardov kakovosti,
  • pomoč invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo.

 

Pogodbene sankcije v primeru nepravilnosti

V primeru nepravilnosti pri izvajanju določil te pogodbe pridobi Direkcija pravico, da zniža zneske nadomestila v višini:
Vrsta vlaka Pogodbena kazen za odstopanje od določene kakovosti storitve nastale po krivdi Izvajalca (evrov na vlakovni kilometer)
ICS (InterCity Slovenija) 175,47
IC (InterCity vlaki) in MV (mednarodni vlak) 120,86
LP (lokalni vlaki) in RG (regionalni vlaki) 66,25

Pogodbena kazen je prikazana v stalnih cenah in se upošteva pri situacijah. Za nadaljnja leta se višina  pogodbene kazni spremeni in določi  v aneksu.

Največja letna pogodbena kazen, vezana na zadovoljstvo potnikov, ne sme preseči:

Povprečna ocena zadovoljstva potnikov Pogodbena kazen
Med vključno 2 in 2,5 0,05% letne pogodbene vrednosti
Manj kot 2 0,1% letne pogodbene vrednosti

Največja letna pogodbena kazen, vezana na razpoložljivost vozil na določen dan, ne sme preseči:

Povprečna ocena zadovoljstva potnikov Pogodbena kazen
Med vključno 2 in 2,5 0,05% letne pogodbene vrednosti
Manj kot 2 0,1% letne pogodbene vrednosti

e)  Pogoji, povezani s potrebnimi sredstvi

(1) Izvajalec mora za opravljanje storitev OGJS v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem potniškem prometu zagotavljati:

–   vozni park;

–   materialne možnosti izvajalca, ki so potrebne za opravljanje prevoza;

–   materialne možnosti, ki so potrebne za opravljanje dodatnih storitev izvajalca, ki so v neposredni zvezi s prevozom (prodajna mesta, informacijski sistem ipd.);

–   strokovno usposobljene kadre.

(2) Izvajalec opravlja prevozne storitve s svojimi prevoznimi sredstvi (vlaki) na slovenskem železniškem omrežju, v skladu z določili ZZelP in ZVZelP, Uredbo in Programom omrežja za posamezno leto po predhodnem soglasju ministrstva, pristojnega za promet, s katerim je določen obseg storitev OGJS za vozno obdobje v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu.

(3) Izvajalec mora prevozne storitve v železniškem prometu opravljati skladno s predpisi, ki urejajo javni prevoz potnikov, vključno z izpolnjevanjem obveznosti, ki jih ima na podlagi Uredbe (ES) št. 1371/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu, kar vključuje tudi obvladovanje tveganj v zvezi z osebno varnostjo potnikov.

(4) Izvajalec se zavezuje opraviti prevladujoči del storitev OGJS prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu sam. Izvajalec mesečno poroča o vrsti in deležu podizvajalskih pogodb pri izvajanju OGJS. Naročnik ima pravico opozoriti Izvajalca na presežen delež podizvajalskih pogodb in ima možnost, da po drugem opozorilu zadrži sorazmeren del nadomestila za izvajanje OGJS.