Skoči do osrednje vsebine

Odločitve Vlade RS z 59. seje s področja MKGP

Vlada je na današnji seji obravnavala in sprejela sedem točk s področja MKGP

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 ter jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, 51/16, 84/16, 15/17, 63/17, 68/17, 5/18, 65/18, 81/18, 10/19 in 76/19) se sprejema zaradi:

 • popravka sklica na Sklep Evropske komisije o odobritvi 7. spremembe Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020) in sklicev na spremembe EU predpisov, ki urejajo ukrepe razvoja podeželja;
 • spremembe višine razpoložljivih sredstev za ukrepe kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (v nadaljnjem besedilu: ukrep KOPOP), ekološko kmetovanje (v nadaljnjem besedilu: ukrep EK) in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (v nadaljnjem besedilu: ukrep OMD) v skladu s 7. spremembo PRP 2014–2020;
 • ureditve postopka v primeru podaljšanja zaključenih petletnih obveznosti za izvajanje ukrepov KOPOP in EK;
 • določitve izjeme glede obveznega vodenja evidenc pri operacijah ukrepa KOPOP Posebni traviščni habitati, Traviščni habitati metuljev, Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov, Steljniki, Reja domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri in Planinska paša;
 • določitve preverjanja ustreznosti petletnega kolobarja v okviru operacije Poljedelstvo in zelenjadarstvo ukrepa KOPOP;
 • določitve, kdaj se pri ukrepih KOPOP in EK zelenjadnica, za katero se uveljavlja podpora iz naslova Uredbe o shemah neposrednih plačil, upošteva kot kmetijska rastlina za namen izpolnjevanja obveznosti oziroma za plačilo za ukrepa KOPOP in EK;
 • uskladitve priloge 12 s Šifrantom vrst oziroma skupin kmetijskih rastlin ter pomoči iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike;
 • dopolnitve priloge 16 za primer podaljšanja zaključenih petletnih obveznosti ukrepov KOPOP in EK.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o shemah neposrednih plačil

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o shemah neposrednih plačil.

Uredba o shemah neposrednih plačil se spreminja in dopolnjuje zaradi:

 • popravka sklicev na spremembe predpisov EU, ki urejajo sheme za neposredna plačila;
 • določitve, kdaj se pri diverzifikaciji kmetijskih rastlin zelenjadnica, za katero se uveljavlja proizvodno vezana podpora za zelenjadnice in ni glavni posevek, upošteva kot kmetijska rastlina za namen izpolnjevanja obveznosti diverzifikacije;
 • poenostavitve postopkov, za katero določamo, da se »Izjava o odgovornosti in upravljanju kmetije« od leta 2020 naprej pošilja le, ko upravičenec prvič kot nosilec vzpostavi KMG ali če je prišlo do spremembe članov kmetije od lanske do letošnje oddaje zbirne vloge (priselitev, odselitev, polnoletnost …).
 • spremembe pri ukrepu podpora za zelenjadnice: po spremembi pogojev za leto ukrepa 2019 sta bila zaznana povečana pridelava določenih zelenjadnic in povečanje števila kmetijskih gospodarstev s skupno prijavljeno površino zelenjadnic več kot 5 ha, ki pa precej odstopa od slovenskega tržnega povprečja, ki je 1,5 ha na kmetijsko gospodarstvo; zato za leto 2020 uvajamo dodatno tehnično dokazilo, račune o pridelavi zelenjadnic, za KMG, ki prijavijo skupaj več kot 5 ha zelenjadnic.

Predlog uredbe Sveta o dodelitvi ribolovnih možnosti na podlagi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Sejšeli

Vlada je sprejela stališče Republike Slovenije k zadevi Predlog uredbe Sveta o dodelitvi ribolovnih možnosti na podlagi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Sejšeli. Vlada podpira predlog uredbe.

S tem predlogom uredbe se določi razdelitev ribolovnih možnosti, ki izhajajo iz novega sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu in njegovega protokola o izvajanju.

Ta postopek se začenja vzporedno s postopkoma v zvezi s sklepom Sveta o podpisu, v imenu Unije, in začasni uporabi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Republiko Sejšeli ter njegovega protokola o izvajanju ter sklepom Sveta o njuni sklenitvi.

Komisija je na podlagi pogajalskih smernic, sprejetih 15. julija 2019 na zasedanju Sveta za kmetijstvo in ribištvo, opravila pogajanja z Republiko Sejšeli, da bi v imenu EU sklenila nov sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu in njegov protokol o izvajanju. Po zaključku pogajanj so pogajalci 22. oktobra 2019 parafirali Sporazum in Protokol (2020–2026).

Novi sporazum razveljavlja in nadomešča obstoječega. Zajema obdobje šestih let od datuma začetka začasne uporabe, ki je določen v členu 15, tj. od datuma, ko sporazum podpišeta pogodbenici, sporazum pa se podaljšuje s tihim soglasjem.

Novi protokol določa ribolovne možnosti za naslednje kategorije :

– 40 plovil za ribolov tuna z zaporno plavarico,

– 8 plovil s površinskim parangalom,

– pomožna plovila v skladu z ustreznimi resolucijami Komisije za tune v Indijskem oceanu (IOTC). 

Določi se tudi način dodelitve teh ribolovnih možnosti med države članice.

Ta uredba se začne uporabljati takoj, ko so na podlagi Sporazuma možne ribolovne dejavnosti, tj. od datuma začetka začasne uporabe Protokola.

Predlog ne zadeva slovenskega ribištva, saj slovenski morski gospodarski ribiči izvajajo ribolov le v severnem Jadranu.

Predlog sklepa Sveta o podpisu, v imenu Unije, in začasni uporabi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu in njegovega protokola o izvajanju (2020–2026) med Evropsko unijo in Republiko Sejšeli

Vlada je sprejela predlog stališča RS k zadevi Predlog sklepa Sveta o podpisu, v imenu Unije, in začasni uporabi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu in njegovega protokola o izvajanju (2020–2026) med Evropsko unijo in Republiko Sejšeli. Vlada podpira predlog sklepa.

Predlog ne zadeva slovenskega ribištva, saj slovenski morski gospodarski ribiči izvajajo ribolov le v severnem Jadranu.

Cilj novega sporazuma je posodobiti okvir ob upoštevanju prednostnih nalog prenovljene skupne ribiške politike in njene zunanje razsežnosti, da bi se strateško partnerstvo med EU in Republiko Sejšeli na področju ribištva nadaljevalo in okrepilo. Plovilom EU bodo tako zagotovljene ribolovne možnosti na ribolovnem območju Sejšelov v skladu z najboljšim razpoložljivim znanstvenim mnenjem ter resolucijami in priporočili Komisije za tune v Indijskem oceanu (IOTC) v okviru omejitev razpoložljivega presežka.

Slovenija pozdravlja določilo, da bosta pogodbenici izvajali protokol v skladu z določilom Sporazuma o partnerstvu iz Cotonouja glede bistvenih elementov v zvezi s človekovimi pravicami, demokratičnimi načeli in pravno državo ter temeljnih elemenov v zvezi z dobrim upravljanjem.

Predlog odgovora na pobudi Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ob obravnavi Poročila o delu in zaključnega računa Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za leto 2018

Vlada je sprejela odgovor na pobudi Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ob obravnavi Poročila o delu in zaključnega računa Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2018 in ga pošlje Državnemu svetu Republike Slovenije.

Državni svet, Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je 6. 9. 2019 podala pobudi številka 412-01-2/2019/5 Vladi in Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano glede spremembe zakonodaje, in sicer:

 1. Komisija poziva Vlado, da pristopi k spremembi zakonskega določila, po katerem se zagotavlja prenos 10 % sredstev Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije na račun Slovenskega državnega holdinga, d. d.;
 2. Komisija podpira prizadevanja za pospešeno sprejemanje zakonodaje, ki bo omogočila prenos zemljišč, ki so bila v lasti družbenih podjetij in so šla v stečaj, na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.

Vlada ne podpira pobude Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Državnega sveta Republike Slovenije k spremembi zakonskega določila, po katerem se zagotavlja prenos 10 % sredstev Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS na račun Slovenskega državnega holdinga. Mnenje Vlade je, da bi se s tem poseglo v sposobnost Slovenskega državnega holdinga za poravnavo obveznosti, ki jih ima po 2. členu Zakona o Slovenskem odškodninskem skladu.

Na podlagi navedenega člena mora Slovenski državni holding skrbeti za poravnavo obveznosti upravičencem po zakonu o denacionalizaciji, zakonu o zadrugah in drugih predpisih, ki urejajo denacionalizacijo premoženja. Z zmanjšanjem sredstev bi bile možnosti izvajanja predpisanih nalog omejene.

Vlada podpira pobudo Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Državnega sveta RS za pospešeno sprejemanje zakonodaje, ki bo omogočila prenos zemljišč, ki so bila v lasti družbenih podjetij in so šla v stečaj, na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Zadevni predlog bo preučil MKGP v okviru priprave predloga sprememb Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov

Vlada je določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov in ga poslala v Državni zbor v obravnavo po skrajšanem postopku.

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami Zakona o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov se zagotavlja hitrejše in učinkovitejše izvajanje sanitarne sečnje in drugih varstvenih del za preprečevanje širjenja podlubnikov po naravnih nesrečah v gozdovih ter ohranitev in krepitev biotskega ravnovesja v gozdovih.

S tem se omogoča lastnikom gozdov, da na Zavod za gozdove Slovenije pred iztekom roka, določenega v odločbi o določitvi varstvenih del, vložijo zahtevo za podaljšanje roka iz odločbe, če so za to podani utemeljeni razlogi. Gre zlasti za primere težje dostopnosti do poškodovanega gozda zaradi neugodnih vremenskih razmer (večja količina zapadlega snega, razmočenost tal zaradi obilnega deževja,..), nezmožnosti pridobitve vseh zahtevanih soglasij (dovoljenj) za izgradnjo gozdne prometnice, katere gradnja je nujno potrebna za izvedbo sanitarnih del (tj. soglasje (so)lastnikov, naravovarstveno soglasje, vodovarstveno dovoljenje idr.), zapore lokalnih cest.

Lastnik lahko zahteva tudi, da Zavod v odločbi spremeni obseg sanitarne sečnje in po potrebi podaljša rok za njeno izvedbo. O lastnikovi zahtevi odloči Zavod z odločbo, s katero lastniku ugodi ali njegovo zahtevo zavrne. Zavod lahko pred iztekom roka, določenega v odločbi za izvršitev del, začne postopek za izdajo odločbe o spremenjenem obsegu sanitarne sečnje in posledično novem roku tudi po uradni dolžnosti, če sam ugotovi obstoj objektivno utemeljenih okoliščin. 

Prav tako predlog zakona omogoča, da se, če posek zaradi sanitarne sečnje kot posledica naravne nesreče v gozdovih na ravni gozdnogospodarske enote preseže 25 % možnega poseka, spremembe gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote sprejmejo po skrajšanem postopku. Zavod pripravi predlog sprememb in dopolnitev načrta in na ministrstvo, pristojno za okolje, vloži vlogo za odločitev glede obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje. Nato Zavod predloži ministrstvu, pristojnemu za gozdarstvo, v sprejem predlog sprememb in dopolnitev gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote brez predhodnih postopkov, določenih v zakonu, ki ureja gozdove, in ne glede na leto ureditvenega obdobja. Predlog sprememb in dopolnitev predhodno določi svet območne enote Zavoda. Spremembe in dopolnitve načrta se lahko nanašajo samo na odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov. V delih enote, kjer škoda zaradi prenamnožitve populacij podlubnikov ni ugotovljena, se ukrepi v gozdovih izvedejo v skladu s prvotno sprejetim načrtom, ki se je sprejel po postopkih, določenih s predpisi o gozdovih.

Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju članov Sveta za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov 

Vlada z mesta članice Sveta za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov razrešuje dr. Karmen Rodman, predstavnico Gospodarske zbornice Slovenije, Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij in namesto nje imenuje Petro Skok, predstavnico Gospodarske zbornice Slovenije, Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij.

Vlada sprejme Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju članov Sveta za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov.