Skoči do osrednje vsebine

Sprejeta je Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz PRP 2014-2020

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 in jo objavi v Uradnem listu RS.

Z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 se črta možnost dokazovanja delovnih izkušenj na kmetijskem gospodarstvu z izjavo o vključenosti v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje, saj omenjeni podatek pridobi Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) po uradni dolžnosti.

Med obveznostmi je določba, s katero se ureja možnost razlastitve, odtujitve ali omejitve lastninske pravice v javno korist, v spremembi Uredbe zapisana na nedvoumen in razumljivejši način.

V spremembi Uredbe se nadalje črtajo obvezna dokazila k vlogi na javni razpis, brez katerih se vloga na javni razpis zavrne brez pozivanja na dopolnitev.

V finančnih določbah se spreminja znesek finančnih sredstev, namenjenih za izvedbo predmetnega podukrepa, saj je bilo s spremembo Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, ki je bila potrjena 18. septembra 2019, na podukrep dodanih 2.400.000 evrov iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in 600.000 evrov iz proračuna Republike Slovenije.

Zaradi prehoda na izključno elektronski zahtevek za izplačilo se črta določilo, v katerem je navedeno, da se po vnosu v elektronski sistem zahtevek za izplačilo natisne in pošlje po pošti na ARSKTRP oziroma vloži v vložišču ARSKTRP. Izključno elektronski način vložitve zahtevka za izplačilo velja za upravičence vseh javnih razpisov, ki bodo zahtevke vlagali od 1. julija 2020 naprej.

V prilogi 3 (Seznam mejnikov in ciljev) se črta cilj 9.3. (Pridobitev zaščitnega znaka ekološki proizvod - odločba MKGP), ker je že zajet v cilju 9.2. (Vključitev v sheme kakovosti hrane).