Skoči do osrednje vsebine

Ukrepi ministrstva za izboljšanje oskrbe starejših zadovoljivi

Računsko sodišče je 16. septembra 2019 objavilo revizijsko poročilo o uspešnosti Vlade Republike Slovenije, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) ter Ministrstva za zdravje pri zagotavljanju dostopnosti in dosegljivosti storitev socialnega varstva v obdobju od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2018. MDDSZ je skladno z zahtevo Računskega sodišča v predpisanem roku pripravilo in poslalo odzivno poročilo, v katerem se je opredelilo do vseh pripomb Računskega sodišča, pojasnilo ukrepe, ki jih je pripravilo že v fazi priprave in objave poročila ter pripravilo nabor popravljalnih ukrepov z jasno časovnico. Računsko sodišče je ukrepe ministrstva v odzivnem poročilu, ki sledijo cilju izboljšanja stanja na področju institucionalnega varstva, ocenilo za zadovoljive.

Cilj, ki ga zasleduje ministrstvo v svojih ukrepih, je zagotoviti kvalitetnejše življenje starejših. Ministrstvo bo uporabilo vse možne resurse za zagotovitev dodatnih mest v domovih, sprožene so bile številne aktivnosti, ki se nanašajo na spremembe normativne ureditve, med drugim tudi na prenovo standardov in normativov. Delo komisij za spremembe številnih podzakonskih aktov je v teku. Pomembno nadgradnjo sistema socialnega varstva bo prinesel tudi nov steber socialne varnosti v obliki dolgotrajne oskrbe, ki ga pripravlja Ministrstvo za zdravje. MDDSZ pri pripravi zakona o dolgotrajni oskrbi aktivno sodeluje. 

Nova mesta v domovih 
Ministrstvo podpira gradnjo javnih domov. V naslednjih dveh letih je v proračunu zagotovljenih 10 milijonov evrov, kar je bistveno več kot je bilo v preteklih letih (npr. v letu 2016 – 340.000 evrov, v letu 2017 – 0 ). V letih 2020 in 2021 bo na podlagi preteklega javnega razpisa zagotovljenih oz. zgrajenih predvidoma 574 novih mest. Javno mrežo institucionalnega varstva za starejše bomo v prihodnjem letu razširili še za dodatnih 700 mest, ki jih je pred kratkim že odobrilo Ministrstvo za zdravje. Vsaj še 500 dodatnih mest pa si želimo pridobiti tudi iz t. i. mrtvih koncesij, ki so bile v preteklih desetih letih že podeljene, pa nikoli realizirane.  Cilj ministrstva je, da se ta mesta zagotovi.  

Skupaj z vsemi drugimi širitvami in prenovami domov, bi lahko v naslednjih dveh letih, javno mrežo razširili s cca 2000 mesti, pri čemer to ne pomeni, da bo v dveh letih tudi že na voljo novih 2000 postelj. 

Naj poudarimo še, da je po navedbah domov za starejše med aktualnimi prošnjami približno desetina takih, ki so zainteresirani za takojšen sprejem. Ostale vloge so večinoma poslane na zalogo. 

Projekti za oskrbe starejših v teku
Ministrstvo je pospešeno začelo z realizacijo projektov, kot jih predvideva Operativni program 2014-2020, kar je navedeno tudi v odzivnem poročilu. Med najbolj aktualnimi sta Dom na Krasu, pri katerem je cilj prehod iz institucionalnih na skupnostne storitve, v okviru katerega se bo od 171 stanovalcev zavoda v bivalne enote in stanovanjske skupine v skupnosti preselilo 70 stanovalcev. V začetku leta 2020 je predviden soroden projekt še v Vzhodni Kohezijski regiji. Ministrstvo tudi pripravlja javni razpis za  neposredne investicije, ki bo namenjen za deinstitucionalizacijo oskrbe starejših (dnevni centri, začasne namestitve ipd.). 

Iz integralnih sredstev bodo realizirani naslednji projekti:

  • sofinanciranje gradnje nove enote Doma upokojencev Center ob Regentovi cesti v Ljubljani, v kateri bo 44 mest za stanovalce z demenco 
  • dve gospodinjski skupini za stanovalce z demenco za skupno 24 oseb v Domu upokojencev Postojna
  • vzpostavitev dveh enot za stanovalce z demenco za skupno 24 oseb je v letu 2020 predvidena tudi v Kopru
  • financira se tudi gradnja novega varovanega oddelka v posebnem socialno varstvenem zavodu Dom Lukavci za 12 oseb

Ministrstvo je v odzivnem poročilu zelo podrobno dokazuje, da 72,5 mio (od tega 50 mio MDDSZ, ostalo MZ) še sploh ni bilo porabljenih in da so prav vsi projekti bodisi že v teku ali pa v pripravi in da bodo tudi s temi sredstvi zagotovljena prenekatera nova mesta v institucionalnem varstvu. 

Odzivno poročilo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na revizijsko poročilo Računskega sodišča (revizijsko obdobje od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2018)

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zadovoljivosti skrbi za tiste, ki zaradi starosti, duševne ali telesne prizadetosti potrebujejo pomoč drugih