Skoči do osrednje vsebine

Delodajalci danes preko portala eDavki obveščeni o pravicah in obveznostih pri izplačilu plač

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je danes s sodelovanjem Finančne uprave RS preko sistema eDavki vsem subjektom, ki zaposlujejo delavce, posredovalo celovito informacijo o pravicah in obveznostih pri določanju in izplačilu plačila za delo.

V letu 2020 minimalna plača znaša 940,58 evrov (bruto), pri čemer morajo biti iz minimalne plače izločeni vsi dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

Delodajalec je dolžan delavcu do konca plačilnega dne izdati pisni obračun, iz katerega so razvidni podatki o plači (osnovna plača, del plače za delovno uspešnost, dodatki, poslovna uspešnost), nadomestilu plače, povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki, do katerih je delavec upravičen na podlagi zakona, kolektivne pogodbe, splošnega akta delodajalca ali pogodbe o zaposlitvi, obračun in plačilo davkov in prispevkov ter plačilni dan. Iz pisnega obračuna morajo biti razvidni tudi podatki o delavcu in delodajalcu.

Če delodajalec delavcu ne izplača plače v skladu z določbami ZMinP, stori prekršek, ki se kaznuje z globo od 3.000 do 20.000 eurov (za manjšega delodajalca, ki zaposluje deset ali manj delavcev, znaša globa od 1.500 do 8.000 eurov). Z globo od 1.000 do 2.000 eurov se kaznuje odgovorna oseba delodajalca – pravne osebe, ki stori ta prekršek.

  • Dokument je na voljo tudi na spodnji povezavi

    Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti