Skoči do osrednje vsebine

Pričetek javne razprave o osnutku Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Minister za okolje in prostor Simon Zajc je predstavil osnutek Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050, ki je od danes v javni razpravi. Pripombe in predloge lahko posredujete na e-naslov gp.mop@gov.si, do 15. 3. 2020.

Minister Zajc je poudaril, da je nacionalni prostor osnova za razvoj države in družbe. »Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2050, katerega osnutek dajemo danes v javno razpravo, je temeljni strateški nacionalni dokument, ki opredeljuje smer prostorskega razvoja naše države do leta 2050. Podaja vizijo, cilje in koncept prostorskega razvoja ter usmeritve za druge ravni načrtovanja, na regionalni in lokalni ravni ter izvajanje ključnih nacionalnih projektov. Je ključna podlaga za usklajevanje sektorskih politik s prostorskimi učinki. V njej smo opredelili, kako bomo v Ustavi RS opredeljene pravice in vrednote uveljavljali na različnih ravneh upravljanja s prostorom. Dokument spremlja tudi okoljsko poročilo, ki naslavlja vidike potencialnih vplivov dokumenta oz. plana na naravne vire, krajino, naravo in zdravje«.

S strategijo krepimo uveljavljanje načela trajnostnega prostorskega razvoja. Razvojne zahteve po doseganju konkurenčnosti postavljamo v razmerje do racionalne rabe prostora, virov in energije. Z njo stremimo zlasti k: doseganju prostorske kohezije; celovitemu reševanju prostorsko razvojnih izzivov; trajnostnemu razvoju urbanih območij in podeželja; upoštevanju zahtev in potreb specifičnih območij; medsebojni usklajenosti ciljev in ukrepov javnih politik z učinki na prostorski razvoj; doseganju gospodarskih, okoljskih in družbenih ciljev, ki so osnovani na prostorskih potencialih območij in z njimi skladni; učinkoviti, trajnostni in inovativni rabi virov ter postopnem prehodu iz normativnega na participativen model upravljanja prostora.

V nadaljevanju je podrobnejše informacije o strategiji podala vodja Sektorja za strateški prostorski razvoj mag. Lenča Humerca Šolar. Slovenski prostor je izjemno raznolik, pester in razmeroma dobro ohranjen. Zaradi kakovosti okolja, naravnih in kulturnih vrednot, bližine evropskih gospodarskih in kulturnih središč ter dobre infrastrukturne povezanosti z evropskimi prometnimi omrežji svojim prebivalcem omogoča relativno visoko kakovost bivanja. Strategija se z zastavljenimi cilji, konceptom in usmeritvami prostorskega razvoja celovito odziva na spremenjene mednarodne okoliščine, družbene in gospodarske trende, ki imajo raznolike prostorske in regionalne učinke, to so: demografske spremembe; podnebne spremembe; zmanjševanje energetske odvisnosti Slovenije od fosilnih goriv in prehod v nizkoogljično družbo; globalizacija gospodarstva; nova vloga mest za doseganje prostorske kohezije in razreševanje ključnih razvojnih vprašanj družbe; zmanjševanje naravne ohranjenosti in krajinske pestrosti; povezovanje v čezmejnem in širšem makroregionalnem prostoru.

Priprava osnutka Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 že od samega začetka poteka kot posvetovalni proces, v katerem je doslej sodelovalo okrog 850 deležnikov z vseh ravni načrtovanja in upravljanja s prostorom, nevladne organizacije in splošna javnost.

V okviru  javne razprave bodo organizirani javni posveti, na katerih bo potekala javna obravnava osnutka dokumenta in pripadajočega Okoljskega poročila, in sicer v:

  • Mariboru, 21. januarja 2020, s pričetkom ob 10. uri v predavalnici Auditorium Maximum Pravne fakultete Maribor, Mladinska 9, Maribor,
  • Velenju, 22. januarja 2020, s pričetkom ob 10. uri v dvorani občinskega sveta Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje,
  • Novem mestu, 23. januarja 2020, s pričetkom ob 10. uri v Podjetniškem inkubatorju Podbreznik, Podbreznik 15, Novo mesto,
  • Ljubljani, 24. januarja 2020, s pričetkom ob 10. uri v Hiši Evropske unije, Dunajska cesta 20, Ljubljana, v veliki dvorani v prvem nadstropju,
  • Novi Gorici, 28. januarja 2020, s pričetkom ob 10. uri v veliki dvorani stavbe Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica,
  • Kopru, 29. januarja 2020, s pričetkom ob 10. uri v veliki dvorani Pretorske palače v Kopru, Titov trg 3, Koper/Capodistria.

MOP vljudno vabi vse zainteresirane, da svojo udeležbo na javnih posvetih najavite z izpolnjeno prijavo preko spletnega obrazca.

Objavljen osnutek Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 skupaj z Okoljskim poročilom in ostalimi gradivi

Predstavitev iz novinarske konference (.pdf)

Tonski posnetki z novinarske konference:

- minister Simon Zajc (mp3);

- vodja sektorja Lenča Humerca Šolar (mp3).