Skoči do osrednje vsebine

Prepoved pesticidov klorpirifos in klorpirifos-metil

Po dokončni prepovedi klorpirifos in klorpirifos-metil na evropskem trgu bodo v Sloveniji, ki je podprla prepoved pesticidov na evropski ravni, po 16. januarju 2020 s trga umaknjeni trije pripravki.

Za aktivni snovi je na nivoju EU več let potekal postopek ponovne obnovitve. V tem postopku je Evropska Komisija skupaj z EFSA in državami članicami proučila vse zahtevane in razpoložljive podatke. Na podlagi navedenega postopka za aktivni snovi je bil s strani Evropske Komisije pripravljen predlog za neobnovitev odobritve aktivnih snovi klorpirifos in klorpirifos-metil zaradi nesprejemljivih tveganj za ljudi in okolje.

Predloga sta se obravnavala na Stalnem odboru za prehranjevalno verigo in zdravje živali – zakonodaja, kjer sta bila dne 6. decembra 2019 tudi izglasovana. Predloga je podprla večina držav članic EU, tudi Republika Slovenija.

Tako sta bili 13. januarja 2020 v Uradnem listu EU objavljeni dve uredbi, ki urejata to področje:

- IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/17 z dne 10. januarja 2020 o neobnovitvi odobritve aktivne snovi klorpirifos-metil v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011, in

- IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/18 z dne 10. januarja 2020 o neobnovitvi odobritve aktivne snovi klorpirifos v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011.

Navedeni uredbi bosta stopili v veljavo v treh dneh po objavi v Uradnem listu EU, kar pomeni 16. januarja 2020. V skladu z določbami obeh uredb bodo države članice preklicale registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo klorpirifos oziroma klorpirifos-metil kot aktivno snov. Morebitno prehodno obdobje, ki ga države članice odobrijo v skladu s členom 46. Uredbe (ES) št. 1107/2009, pa se izteče 16. aprila 2020.

V Republiki Sloveniji so trenutno registrirana tri fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo aktivno snov klorpirifos-metil, in sicer Redlan 22 EC, Pyrinex M22 in Daskor 440. Omenjene substance imajo ugotovitvah Evropske agencije za varnost hrane negativne genotoksične in nevrološke učinke, pri čemer pa najnižjih vrednosti, ki jim je oseba še lahko varno izpostavljena, ni mogoče določiti.

Pristojni organ bo tako s 16. januarjem preklical registracije omenjenih fitofarmacevtskih sredstev. Promet in uporaba fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo aktivno snov klorpirifos-metil, s tem ukrepom v rasni sezoni 2020, ne bosta več dovoljeni.