Skoči do osrednje vsebine

Dr. Pivec: »Današnji podpis je zapečatil usodo Vogrščka«

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec se je danes udeležila slavnostnega podpisa pogodbe »Sanacija pregrade Vogršček s pripadajočimi objekti« med naročnikom Ministrstvom za okolje in prostor – Direkcijo RS za vode, sofinancerjem Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter vodilnim partnerjem Kolektor CPG d.o.o. Ob podpisu je ministrica izrazila zadovoljstvo, da je zaživela pobuda za sistem namakalnega sistema na severnem kraju in da na ta način pridemo do površin 2000 hektarjev, ki bi po izvedbi bili lahko namakani.

1 / 2
Dr. Aleksandra Pivec na slavnostnem podpisu pogodbe »Sanacija pregrade Vogršček s pripadajočimi objekti«

Slovesni podpis današnje pogodbe obeta končno rešitev vseh dolgoletnih težav. Je tudi dokaz učinkovitega sodelovanje vseh pristojnih – tako državnih organov kot lokalnih skupnosti v uresničevanju skupnih ciljev. Ministrica dr. Aleksandra Pivec je po današnjem podpisu pogodbe v izjavi za medije dejala, da podnebne spremembe narekujejo takšne tehnologije, ki čim bolj izkoriščajo izrabo virov, kamor sodijo namakalni sistemi. »Prihodnja finančna perspektiva je izrazito usmerjena v reševanje podnebnih sistemov in bi lahko preko tega pristopili k sanaciji južnega in severnega dela.« Ob tem je izrazila zadovoljstvo, da so k projektu pristopile še druge občine iz Vipavske doline, ki že resno pripravljajo načrte za širjenje namakalnega sistema tudi v zgornji del Vipavske doline.

Akumulacija Vogršček je v 85 % celotne prostornine namenjena za namakanje kmetijskih zemljišč, 15 % pa je namenjenih za zadrževanje visokovodnega vala (protipoplavna zaščita). Na tak način je bilo opredeljeno tudi financiranje sanacije pregrade na akumulaciji Vogršček. Nosilec projekta sanacije pregrade na akumulaciji Vogršček je Ministrstvo za okolje in prostor (Direkcija RS za vode). Skupna ocenjena pogodbena vrednost z DDV znaša 10 mio EUR, od tega bo MKGP zagotovilo 3,8 EUR, manjkajoči del pa bo zagotovilo Ministrstvo za okolje in prostor.

Trenutno stanje omogoča začasno rešitev in ne omogoča optimalne izrabe akumulacije za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč. Sanacija pregrade na akumulaciji Vogršček je nujna za delovanje namakalnega razvoda Vogršček, z vzporednimi aktivnosti bo dosežen prenos namakalnega razvoda in tudi tehnološka posodobitev namakalnega razvoda. Temu se bodo priključile tudi aktivnosti občin Ajdovščina in Vipava za vzpostavitev severnega kraka namakalnega razvoda Vogršček, kar bo obstoječo namakalno površino močno povečala.

Iskalnik