Skoči do osrednje vsebine

Uredba o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih (UV3)

Vlada je izdala Uredbo o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih, ki bo bo začela veljati 3. 1. 2020.

Vlada je izdala Uredbo o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih. Cilj uredbe je zagotoviti njeno usklajenost z drugo zakonodajo na področju gradenj in posegov v prostor ter hkrati zagotoviti izvajanje ukrepov sevalne in jedrske varnosti, ki omejujejo rabo prostora v bližini jedrskega objekta. Z omejeno rabo prostora se zmanjša možnost nastanka industrijske ali druge nesreče zunaj jedrskega objekta, ki bi lahko imela vpliv na jedrsko varnost. Hkrati se določajo  tudi omejitve v zvezi z gostoto poselitve in zahteve v zvezi z objekti lokalne infrastrukture zaradi zmanjšanja možnosti nastanka škode za zdravje ljudi, če bi v jedrskem objektu nastal izredni dogodek. Določbe uredbe tako temeljijo na načelu celovitosti, da država pri izdajanju predpisov, mnenj in dovoljenj ter pri odločanju v drugih upravnih zadevah, izvajanju nadzora in drugih nalog iz svoje pristojnosti zagotovi vse mogoče primerne in razumne ukrepe za preprečitev škode za zdravje ljudi ter radioaktivne kontaminacije življenjskega okolja.

Za obstoječe jedrske objekte, in sicer  jedrsko elektrarno v Krškem, raziskovalni reaktor TRIGA MARK II in Centralno skladišče radioaktivnih odpadkov v občini Dol pri Ljubljani, so območja omejene rabe ostala nespremenjena. Pogoji za gradnjo posameznih objektov so usklajeni z novo uredbo o razvrščanju objektov. Posodobljen je tudi seznam parcel okoli jedrske elektrarne Krško, na katerih je kljub splošni prepovedi gradnje stanovanjskih objektov na širšem območju nadzorovane rabe gradnja dovoljena.

Uredba je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 78/19, veljati pa bo začela 3. 1. 2020.

Z dnem uveljavitve nove uredbe bo prenehala veljati Uredba o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih (Uradni list RS, št. 36/04, 103/06, 92/14 in 76/17 – ZVISJV-1).