Skoči do osrednje vsebine

Podaljšanja javnih povabil za subvencijske programe

V letošnjem letu so se izvajali ukrepi na trgu dela, katerih namen je bil spodbujati zaposlovanje brezposelnih oseb. V programe za spodbujanje usposabljanja in zaposlovanja brezposelnih je bilo v letu 2019 vključenih več kot 25.000 oseb. Z namenom kontinuiranega izvajanja programov subvencioniranja zaposlitev bo Zavod RS za zaposlovanje danes, dne 20. 12. 2019 na svoji spletni strani www.ess.gov.si objavil podaljšanje Javnih povabil za izvajanje programov Zaposli.me, Spodbude za trajno zaposlovanje mladih in Spodbude za zaposlovanje oseb iz progama Učne delavnice.

Javno povabilo Spodbujanje zaposlovanja – Zaposli.me 2017/2019

Namen javnega povabila je spodbuditi zaposlovanje brezposelnih oseb starejših od 50 let kot tudi tistih, ki imajo najmanj 30 let in so vsaj leto dni prijavljene v evidenci brezposelnih oz. imajo nedokončano ali končano največ osnovnošolsko izobrazbo ali so po vključitvi v programe socialne aktivacije znova postali dejavni na trgu dela ali so prejemniki denarne socialne pomoči. Po novem se bodo lahko vključevale tudi brezposelne osebe, ki imajo najmanj 30 let in pri katerih od zaključka zaposlitve v okviru programov Javnih del še ni poteklo 12 mesecev. Višina subvencije za zaposlitev za najmanj 12 mesecev je odvisna od števila kriterijev, ki so določeni v ciljni skupini brezposelnih in jih izpolnjuje posamezni kandidat za zaposlitev in znaša:
• 5.000 EUR, če ustreza 1 kriteriju iz ciljne skupine;• 6.000 EUR, če ustreza 2 kriterijema;• 7.000 EUR, če ustreza 3 ali več kriterijem.

Javno povabilo Spodbude za trajno zaposlovanje mladih
Namen programa je spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju brezposelnih mladih iz ciljne skupine za nedoločen čas, s čimer se prispeva k njihovi delovni in socialni aktivaciji, s tem pa tudi k zmanjševanju neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela.
V okviru javnega povabila Spodbude za trajno zaposlovanje mladih lahko delodajalci pridobijo subvencijo za zaposlitev mlajših od 30 let iz Zahodne Slovenije za nedoločen čas v višini 5.000 EUR. 

Javno povabilo Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice
Namen javnega povabila Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice je spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju brezposelnih oseb iz ciljne skupine s čimer se prispeva k njihovi hitrejši delovni in socialni integraciji. Cilj javnega povabila je omogočiti zaposlitev okvirno 480 brezposelnim osebam iz ciljne skupine za neprekinjeno obdobje najmanj 6 mesecev.
Za udeležence, ki so bili predhodno vključeni v praktično usposabljanje v Učnih delavnicah bodo lahko delodajalci kandidirali za spodbude za zaposlitev do konca marca 2020. Subvencija za 6-mesečno zaposlitev osebe za polni delovni čas znaša 4.000 EUR. Kadar delodajalec podaljša delovno razmerje za nadaljnjih 6-mesecev neprekinjeno, prejme drugo subvencijo v enakem znesku, skupaj torej 8.000 EUR.
Delodajalci oddajo ponudbe elektronsko na Portalu za delodajalce ZRSZ. Javno povabilo bo odprto do porabe razpoložljivih sredstev za posamezno leto/regijo oz. najdlje do 31. 03. 2020. 

Program Zaposli.me se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, v okviru 8. prednostne osi: Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile, prednostne naložbe, 8.1. Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe, vključno z dolgotrajno brezposelnimi in osebami, ki so oddaljene od trga dela, tudi prek lokalnih pobud za zaposlovanje in spodbujanjem mobilnosti delavcev in specifičnega cilja 8.1.1. Povečanje zaposlenosti brezposelnih, še posebej starejših od 50 let, dolgotrajno brezposelnih in tistih z izobrazbo pod ISCED 3.
Program Trajno zaposlovanje mladih se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, v okviru: 8. prednostne osi: Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile, 8.2. prednostne naložbe: Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade in specifičnega cilja 8.2.1.: Znižanje brezposelnosti mladih
Program Učne delavnice se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, v okviru 9. prednostne osi: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, 9.4. prednostne naložbe: Spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v socialna podjetja ter socialnega in solidarnega gospodarstva, da bi vsem olajšali dostop do zaposlitve in specifičnega cilja 9.4.1.: Povečati obseg dejavnosti in zaposlitve v sektorj