Skoči do osrednje vsebine

Zakon o izplačilu neizplačanega dodatka za nego otroka

Zakon o izplačilu neizplačanega dodatka za nego otroka je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravilo s ciljem upravičencem omogočiti uveljavitev neizplačanih dodatkov za nego otroka od leta 2003 dalje in uveljavitev povračila sodnih in izvršilnih stroškov, ki so upravičencem nastali v tožbah zoper državo. Zakon je Državni zbor potrdil dne 22. 11. 2019, dne 4. 12. 2019 pa je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. Veljati prične 15 dni po objavi v Uradnem listu RS, in sicer v četrtek 19. 12. 2019.

Starši slepih in slabovidnih otrok so v obdobju vse od leta 2003 dalje izbirali med dvema dodatkoma, in sicer med dodatkom za pomoč in postrežbo po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje in dodatkom za nego otroka po zakonu, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke. Z namenom iskanja rešitve pomoči staršem slepih in slabovidnih otrok je ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenija Klampfer po novem letu sklicala sestanek z Državnim odvetništvom in Varuhom človekovih pravic, kjer se je iskalo pravno podlago za pripravo posebnega zakona. V mesecu februarju je bila problematika staršev slepih in slabovidnih otrok obravnavana tudi na seji Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti v Državnem zboru, kjer se je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zavezalo, da bo pripravilo predlog zakona. Zaustavljeni so bili tudi postopki izvršb, ki so potekali proti nekaterim staršem slepih in slabovidnih otrok. Pri pripravi zakona so sodelovali tudi strokovnjaki iz Ministrstva za pravosodje, državni odvetniki iz Generalnega državnega odvetništva ter Služba Vlade RS za zakonodajo.

Z zakonom se ureja povračilo neizplačanih dodatkov za nego otroka ter povračilo sodnih in izvršilnih stroškov izkazanih s pravnomočno sodbo. Slepim in slabovidnim otrokom in otrokom z zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju, ki so po polnoletnosti nadaljevali izobraževanje v posebnem programu, zakon omogoča povračilo neizplačanih dodatkov od leta 2003 dalje. Zakon daje tudi pravico do uveljavitve povračila sodnih in izvršilnih stroškov, ki so upravičencem nastali v tožbah zoper državo. Upravičenci do izplačila bodo tako tisti, ki so pravico uveljavljali kot tisti, ki je niso, so pa izpolnjevali siceršnje pogoje. Ministrstvo ocenjuje, da bo do neizplačanega dodatka za nego otroka upravičenih cca 65 staršev slepih otrok v višini 30.000 evrov, kar pomeni 1.950.000 evrov sredstev. Do neizplačanega dodatka za nego otroka zaradi neupoštevanja statusa šolanja pa bo po ocenah ministrstva upravičenih cca 336 staršev otrok v višini 9.600 evrov, kar pomeni 3.225.600 evrov sredstev.

Kdo je upravičenec

Upravičenec ali upravičenka je po tem zakonu eden od staršev otroka, ki mu ni bil izplačan dodatek za nego otroka zaradi prejemanja dodatka za pomoč in postrežbo v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali prejemanja dodatka za tujo nego in pomoč v skladu z zakonom, ki je urejal družbeno varstvo duševno in telesno prizadetih oseb, in je bil otrok v skladu z zakonom, ki ureja osnovno šolo, vključen v posebni program vzgoje in izobraževanja do 26. leta starosti. Upravičenec ali upravičenka po tem zakonu bo torej eden od staršev, ki mu iz zgoraj navedenih razlogov dodatek za nego otroka ni bil izplačan. Upravičencem bo potrebno le izkazati, da je otrok izpolnjeval pogoje za pridobitev dodatka za nego otroka, ves čas, ko bi ga moral prejemati, kar izkažejo z zdravniško dokumentacijo oziroma dokazilom o vključenosti  v posebni program vzgoje in izobraževanja do 26. leta starosti.

Način uveljavitve

Upravičenci bodo na pristojni center za socialno delo vložili vlogo. Posebna vloga ne bo predpisana, dovolj je, da predložijo podatke o otroku, ki mu je dodatek za nego otroka pripadal, priložijo zdravniško dokumentacijo in potrdilo o vključenosti v posebni progam izobraževanja. Zdravniška komisija bo izdala mnenje o upravičenosti do dodatka za nego otroka. Center bo upravičencem izdal odločbo, znesek bo izplačalo MDDSZ. Neizplačane dodatke za nego otroka bomo izplačali po trenutno veljavnih zneskih, ki so 102,40 evrov ali 204,80 evrov, odvisno do katerega zneska bi bil starš v tistem obdobju upravičen, upravičencem bo pripadal dodatek za nego otroka najdlje od leta 2003 do 2016, in sicer v obdobju, za katerega so bili do dodatka upravičeni, a ga niso prejemali.
 

Starši otrok, ki so prejemali dodatek za nego otroka, v zadevnem obdobju pa niso prejemali dodatka za pomoč in postrežbo, naj opis dejanskega stanja pošljejo na e-naslov gp.mddsz@gov.si. Naši sodelavci jih bodo kontaktirali in jim dali nadaljnje napotke.