Skoči do osrednje vsebine

Objava javnega naročila - Izdelava primerjalne študije

Objavili smo javno naročilo za izdelavo primerjalne študije variant v okviru projekta »Zagotovitev vodnih virov slovenske Istre in zaledja«. Glavni cilji obravnavanega projekta je zagotoviti vodne vire za dolgoročno in stabilno oskrbo prebivalstva s pitno vodo za širšo regijo slovenske Istre in zaledja, tako glede potrebnih količin vode kot tudi ustrezne kakovosti vode tudi v primerih, če pride do izpada katerega koli izmed obstoječih vodnih virov.

V okviru projekta gre za opredelitev načina zagotavljanja zadostnih kapacitet, zanesljivosti in varnosti vodooskrbnih sistemov in sicer Rižanskega vodovoda, Kraškega vodovoda, Komunale Ilirska Bistrica in Kovod Postojna.

V okviru študije bodo predvidoma obravnavane naslednje variante vodnih virov:

  • izraba že obstoječih vodnih virov z dvema variantama:
    • samo vodni viri na območju treh upravljavcev (glavni vodni vir in zadostne količine vode predvsem iz vodnega vira Klariči),
    • vodni viri na območju treh upravljavcev in izven njega (vodni vir Malni kot dodatni vodni vir v kombinaciji s Klariči);
  • zagotavljanje dodatnih količin vode iz že zgrajenih akumulacij in sicer Mola in Klivnik (direktno ali preko reke Reke),
  • zagotovitev novega vodnega vira z izvedbo nove akumulacije Padež/Suhorica.

Če bi izdelovalec študije ugotovil, da katera izmed zgoraj navedenih variant ni primerna ali smiselna za nadaljnjo analizo, lahko naročniku poda strokovno argumentiran predlog za njeno izločitev iz nabora možnih variant. Če bi se med izvajanjem naloge pokazala še kakšna smiselna in izvedljiva varianta (npr. kombinacija variant), bo lahko tudi ta vključena v primerjavo.

Rezultat študije bo argumentiran predlog tehnične rešitve z opredeljeno ekonomsko (stroškovno), finančno, družbeno sprejemljivo časovno in postopkovno komponento.

Cilj in rezultat študije je tako opredelitev variante, ki zajema vse potrebne posege, ukrepe in aktivnosti na vodnih virih in primarnih transportnih cevovodih, s katerim bo mogoče doseči cilje projekta in bodo hkrati zadostili v naprej uteženim kriterijem za izbiro.

Razpisna dokumentacija je na razpolago na teh povezavah:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/izdelava-primerjalne-studije-variant-v-okviru-projekta-zagotovitev-vodnih-virov-slovenske-istre-in-zaledja-191203161005/

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=334129