Skoči do osrednje vsebine

Javna obravnava osnutka predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

Na Državnem portalu Republike Slovenije e-uprava, v rubriki e-demokracija je bil dne 7.11.2019 objavljen osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (EVA 2019-1611-0031).

Spremembe Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma so potrebne zaradi sprejema Direktive (EU) 2018/843 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma ter o spremembi direktiv 2009/138/ES in 2013/36/EU (UL L št. 156 z dne 19.6.2018, str. 43). Spreminjajo se pravila na področju dejanskega lastništva, pregleda stranke, omejitev pri zneskih elektronskega denarja, elektronskega sporočanja podatkov uradu, preverjanja strank iz tretjih držav z visokim tveganjem, sodelovanja med pristojnimi organi na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. Prav tako se določa obveznost vzpostavitve registra ponudnikov s področja kripto imetja pri Banki Slovenije.

Nadalje se s tem zakonom usklajujejo določbe, ki urejajo obveznost obveščanja o vnosih in iznosih gotovine med Finančno upravo RS in Uradom RS za preprečevanje pranja denarja, z določbami Uredbe (EU) 2018/1672 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o kontroli gotovine, ki se vnaša v Unijo ali iznaša iz nje, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1889/2005 (UL L št. 284 z dne 12. 11. 2018, str. 6).«.

Vabimo vas, da z vidika vaših pristojnosti podate pripombe in predloge nanj najkasneje do vključno 9.12.2019 na elektronski naslov mf.uppd@gov.si ali na naslov Urad RS za preprečevanje pranja denarja, Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana.