Skoči do osrednje vsebine

Policisti so ustrezno cepljeni in zaščiteni proti nalezljivim boleznim

V Ministrstvu za notranje zadeve načrtujemo in zagotavljamo cepljenje v skladu s predpisanimi obveznostmi in priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje oziroma Ministrstva za zdravje. Presojo, katere nalezljive bolezni predstavljajo nevarnost za zdravje posameznikov, in opredelitev priporočenih cepljenj opravi medicinska oziroma epidemiološka stroka. Priporočila za cepljenje se oblikujejo na podlagi ocene tveganja za nastanek in širjenje nalezljivih bolezni, ki jo v skladu s 5. členom Zakona o nalezljivih boleznih presoja pristojna inštitucija, v Ministrstvu za notranje zadeve pa smo jih kot delodajalec dolžni upoštevati. Predstavnik medicinske oziroma epidemiološke stroke tako opredeli potrebno cepljenje posameznika glede na vrsto dela, ki ga posameznik opravlja, oceno glede možnosti izpostavljenosti tveganju za okužbo in glede na zdravstveno stanje posameznika ter predhodna cepljenja.

Program cepljenja

V ministrstvu načrtujemo in zagotavljamo cepljenje ob upoštevanju 22. in 25. člena Zakona o nalezljivih boleznih v skladu s programom cepljenja in zaščite z zdravili, ki ga letno na predlog Nacionalnega inštituta za javno zdravje določi minister za zdravje, in z upoštevanjem predpisanih obveznosti za zaposlene, ki so pri opravljanju svojega dela izpostavljeni možnostim okužbe in ki pri delu lahko prenesejo okužbo na druge osebe. 

Za zaposlene, ki so pri opravljanju svojega dela izpostavljeni možnostim okužbe (kot so pripadniki posebne policijske enote in specialne enote, policisti nadzorniki državne meje, vsi drugi operativni policisti, kandidati za policiste, strokovno tehnični delavci in drugi, ki opravljajo delo, pri katerem obstaja večja verjetnost okužbe), se redno izvaja cepljenje proti hepatitisu B in klopnemu meningoencefalitisu, v določenem obsegu pa tudi cepljenje proti hepatitisu A, in sicer za zaposlene, ki lahko prihajajo v stik s človeškimi iztrebki oziroma delajo z odpadki, v spremenjenih razmerah pa tudi druga cepljenja glede na priporočila. Navedeno cepljenje je za te javne uslužbence obvezno v skladu Pravilnikom o določitvi letnega Programa cepljenja in zaščite z zdravili. Za letos je bilo cepljenje predpisano s Pravilnikom o določitvi Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2019.

Ostala cepljenja po letnem programu cepljenja in zaščite z zdravili, predvsem ob napotitvah na delo v tujino, za ministrstvo na podlagi pogodbe izvaja Nacionalni inštitut za javno zdravje. Pred napotitvijo policistov na delo v tujino se preverijo že izvedena cepljenja teh policistov proti nalezljivim boleznim in opravijo morebitna dodatna cepljenja po predpisani shemi cepljenja za določena cepiva, s katerimi se cepljenje izvaja v ministrstvu (hepatitis B, klopni meningoencefalitis in v določenem obsegu hepatitis A) oziroma cepljenja glede na priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Ta se izvajajo v skladu z nacionalnimi smernicami, ki upoštevajo zbrane informacije o pojavljanju določenih bolezni, proti katerim obstaja cepljenje, tveganju na različnih destinacijah ter smiselnosti cepljenja z vidika varnosti in učinkovitosti dosegljivih cepiv. Glede na ocenjena območja z večjim tveganjem za nalezljive bolezni pri ljudeh oziroma živalih ter prisotnost prenašalcev teh bolezni se poleg obveznih in priporočenih cepljenj tako upošteva zdravstveno stanje zaposlenega, dolžina potovanja oziroma dela v tujini, predel potovanja in poklicna izpostavljenost.

Med dejavniki tveganja je upoštevana tudi ocena tveganja za pojav nalezljivih bolezni med migranti in ocena tveganja prenosa teh bolezni na policiste in zaposlene, ki prihajajo v intenzivnejši stik z migranti.

Cepljenje proti hepatitisu A in tifusu je priporočljivo tudi za pripadnike posebne policijske enote, ki so lahko nepredvidljivo izpostavljeni večjim varnostnim tveganjem. Do izpostavljenosti bi namreč lahko prišlo pri opravljanju zahtevnejših policijskih nalog, ko je za njihovo učinkovito, hitro in uspešno izvedbo potrebno organizirano in usklajeno delovanje večjega števila policistov s posebno opremo, predvsem pri odvračanju nevarnosti ali preprečevanju hujših in množičnih kršitev javnega reda oziroma velike nevarnosti, ob drugih napovedanih ali nenapovedanih dogodkih z visoko stopnjo ogroženosti tudi na področjih, onesnaženih s fekalijami, pri katerih zaradi vnaprejšnje nepredvidljivosti pripadniki ne bi mogli izvesti priporočenih preventivnih in zaščitnih ukrepov, prav tako bi lahko bila njihova izpostavljenost zaradi nujnosti neprekinjenega izvajanja aktivnosti daljša. Zato ni primerno, da se ogroženost oziroma tveganje za okužbo s hepatitisom A in tifusom ostalih policistov, ki delo opravljajo neposredno z migranti, primerja z opravljanjem nalog posebne policijske enote in njihovo izpostavljenostjo opisanim dejavnikom tveganja in posledično potencialnim okužbam.

Navodila in usposabljanje

Glede presoje dejavnikov tveganja zaradi nevarnosti okužb so bili pripravljeni in medresorsko usklajeni postopki ukrepanja ter opredeljeni preventivni in zaščitni ukrepi za zmanjšanje tveganj pred okužbo z nalezljivimi boleznimi, ki so v celoti zajeti v prenovljenih navodilih iz septembra 2016, ki so objavljeni na intranetu policije z vsemi prilogami in drugimi dokumenti, tudi navodili za ustrezno in pravilno uporabo osebne varovalne opreme, ki je v skladu s priporočili zaposlenim zagotovljena za zmanjšanje navedenih tveganj in ustreza predpisanim standardom. 

Poleg rednih usposabljanj so bila za določene skupine policistov na terenu, kjer prihajajo v stik z migranti, ter za zaposlene v ministrstvu in policiji, ki opravljajo delo v Centru za tujce in azilnem domu, opravljena usposabljanja za poglobitev znanja o preventivnih in zaščitnih ukrepih ter postopkih za zmanjšanje tveganja za nalezljive bolezni ob stiku z migranti, tudi s predstavitvijo stanja o migracijskih tokovih in izkušnjah iz časa izjemnega povečanja prihodov migrantov na ozemlje Slovenije (v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Centrom za nalezljive bolezni in UKC Ljubljana, Službo za preučevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb). Vodje notranjih organizacijskih enot ministrstva in policije, ki opravljajo naloge, pri katerih prihajajo v neposreden stik z migranti, smo tudi večkrat opozorili, da zaposlene ponovno seznanijo z vsemi navedenimi ukrepi in priporočili. Na intranetu policije je objavljena tudi publikacija z naslovom Postopki pripravljenosti in odzivanja za policijo, vojsko in carino ob sumu na nalezljivo bolezen, ki lahko predstavlja tveganje za javno zdravje, Verzija 1, Ljubljana 2018, ki določa osnovne smernice, komunikacijske algoritme in priporočila za vse deležnike (tudi za policijo), ki so vključeni v spremljanje in odzivanje na nenadne javnozdravstvene dogodke s poudarkom na grožnjah zaradi nalezljivih bolezni.

Osebna varovalna oprema

Pri izboru osebne varovalne opreme oziroma zaščitnih sredstev se upošteva stopnja zaščite, ki ustreza dejanskemu tveganju za morebitno okužbo pri opravljanju dela, zato se uporaba v določenem delu razlikuje glede na vrsto dela oziroma nalog, ki jih uslužbenci policije opravljajo oziroma od dejanske izpostavljenosti v določenih okoliščinah, pri čemer mora biti poseben poudarek na pravilni uporabi osebne varovalne opreme. Osebno varovalno opremo (zaščitne maske, rokavice, kombinezoni) stalno nabavljamo glede na potrebe in je uslužbencem ves čas na razpolago. Trenutne zaloge zaščitnih sredstev v centralnem skladišču so zadostne in so v primeru potreb na voljo enotam.