Skoči do osrednje vsebine

Odločitve Vlade RS z 49. seje s področja MKGP

Vlada je na današnji seji obravnavala in sprejela pet točk s področja MKGP

Odgovor na poslanska vprašanja Lidije Ivanuša v zvezi z mučenjem in zanemarjanjem psov

Vlada je sprejela odgovor na poslanska vprašanje Lidije Ivanuša v zvezi z mučenjem in zanemarjanjem psov.

Poslanka Lidija Ivanšua je navedla, da jo je k zastavljanju vprašanj napeljal članek v enem izmed medijev, ki je opisoval slabo ravnanje s psi. V svojih vprašanjih, ki jih je naslovila na vlado, se poslanka sprašuje, zakaj veterinarska inšpekcija ni opravila dela kot bi morala in ali bo v primeru nedejavnosti sankcionirana. Poslanko je zanimalo še, če vlada morda zaradi zatrjevane neaktivnosti veterinarskih inšpektorjev razmišlja, da bi podelila večje pristojnosti članom društva Srce za bulle. V nadaljevanju jo je zanimalo še, ali si je slabe bivalne razmere družine iz prispevka ogledala tudi zdravstvena inšpekcija ter če pristojni Center za socialno delo morda razmišlja o odvzemu otrok.     

Vlada Republike Slovenije je na poizvedbe poslanke Ivanuše odgovorila, da morajo dobrobit živali zagotoviti skrbniki živali. Inšpekcija Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je v skladu s svojimi pristojnostmi izvedla vse dokaze, da je ugotovila odgovornost skrbnikov živali. Glede na dejstva, ki jih je ugotovila inšpekcija, pa bo podana prijava suma mučenja živali za lastnika in skrbnico argentinske doge ter uveden prekrškovni postopek glede na neurejeno lastništvo psice.

V zvezi z vprašanjem o povečanju pristojnosti društev, pa je vlada poudarila, da društva nedvomno igrajo veliko vlogo v preventivnem delovanju, če delujejo v dobrobit živali, vendar pa je vlada pobudo poslanke, da bi društvo v javnem interesu izvajalo inšpekcijske pristojnosti, označila za zakonsko povsem nesprejemljivega.

Kar se tiče namigov o arogantnem odnosu inšpektorjev oziroma njihovi neaktivnosti, pa je vlada pojasnila, da so inšpektorji v skladu z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru dolžni obravnavati prijave, pritožbe, sporočila in druge vloge v zadevah iz svoje pristojnosti ter da inšpekcija UVHVVR na letni ravni prejme okoli 4000 različnih prijav, ki jih tudi vse in v celoti obravnava.

Glede bivalnih razmer družine iz članka, ki ga omenja poslanka, si Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije tega resda ni ogledal, saj za primer niso vedeli in niso prejeli nobene prijave. Po prejetju poslanskega vprašanja pa so le začeli z aktivnostmi za uvedbo inšpekcijskega postopka, kjer je bilo med drugim ugotovljeno, da družina ne živi več na tem naslovu.

V zvezi s povpraševanjem, ki se nanaša na delo centra za socialno delo, pa z Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve odgovarjajo, da so o primeru obvestili pristojni center za socialno delo ter ga pozvali k ukrepanju skladno s pristojnostmi. Vendar pa vlada poudarja, da konkretnega primera ne more komentirati.

Predlog stališča RS do Predloga sklepa Sveta o podpisu in začasni uporabi Sporazuma o podaljšanju protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka

Vlada je sprejela stališče Republike Slovenije k Predlogu stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu v imenu Evropske unije in začasni uporabi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Islamsko republiko Mavretanijo o podaljšanju protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Islamsko republiko Mavretanijo o partnerstvu v ribiškem sektorju. Vlada RS podpira Predlog sklepa.

S tem sklepom Svet EU pooblašča Evropsko komisijo (EK) za podpis v imenu Evropske unije.

Svet je julija 2019 sprejel mandat, s katerim je EK pooblastil, da začne pogajanja za obnovitev Sporazuma med EU in Islamsko republiko Mavretanijo o partnerstvu v ribiškem sektorju ter  protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma, ki preneha veljati 15. novembra 2019.

Navedeni mandat določa, da bi Komisija, če bi pogajanja o novem sporazumu o partnerstvu o trajnostnem ribištvu in protokolu med Evropsko unijo in Islamsko republiko Mavretanijo trajala dlje, kot je bilo predvideno, ter da se prepreči predolgo obdobje prekinitve ribolovnih dejavnosti, morala imeti možnost, da se z Islamsko republiko Mavretanijo dogovori o največ enoletnem podaljšanju sedanjega sporazuma in protokola.

Ker so se pogajalci Unije in Islamske republike Mavretanije septembra 2019 dogovorili, da bo potrebnih več krogov pogajanj, sta se pogodbenici sporazumeli, da se sedanji protokol v skladu z možnostjo iz mandata Sveta podaljša za eno leto.

Da bi se preprečila prekinitev ribolovnih dejavnosti evropske flote v mavretanskih vodah, je nujno, da se pravočasno sprejme sklep Sveta o potrditvi tega sporazuma v obliki izmenjave pisem, da bi ga lahko pogodbenici podpisali pred 15. novembrom 2019, ko preneha veljati sedanji protokol.

Predlog sklepa Sveta ne zadeva slovenskega ribištva, saj slovenski morski gospodarski ribiči izvajajo ribolov le v severnem Jadranu.

Stališče vlade do predloga uredbe Sveta o dodelitvi ribolovnih možnosti

Vlada je sprejela stališče RS k zadevi Predlog uredbe Sveta o dodelitvi ribolovnih možnosti na podlagi protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Islamsko republiko Mavretanijo o partnerstvu v ribiškem sektorju za obdobje največ enega leta. Vlada RS podpira Predlog sklepa.

Z navedeno uredbo se ribolovne možnosti na podlagi protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Islamsko republiko Mavretanijo o partnerstvu v ribiškem sektorju razdeli med države članice EU.

Predlog akta slovenskega ribištva ne zadeva neposredno, saj slovenski morski gospodarski ribiči izvajajo ribolov v severnem Jadranu.

Stališče Vlade do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu EU zastopa na seji upravnega organa Mednarodne pogodbe o rastlinskih genskih virih za prehrano in kmetijstvo

Vlada je sprejela stališče Republike Slovenije k predlogu sklepa Sveta o stališču, ki naj se v imenu Evropske unije zastopa na osmi seji upravnega organa Mednarodne pogodbe o rastlinskih genskih virih za prehrano in kmetijstvo, ki bo potekala od 11. do 16. novembra 2019. Republika Slovenija podpira Predlog sklepa Sveta o stališču.

Predlog se nanaša na sklep o stališču, ki naj se v imenu EU zastopa na omenjeni seji v zvezi z resolucijo o reviziji tipskega sporazuma o prenosu materiala in spremembo Priloge I k navedeni pogodbi.

Predlagana revizija tipskega sporazuma o prenosu materiala vsebuje zahtevo, da se prejemnikom rastlinskega genskega vira za prehrano in kmetijstvo v okviru večstranskega sistema določi obveznost plačila, da bi se razvile nove sorte, s čimer bi se zagotovil trajen prihodek v sklad za delitev koristi.

Obvezna plačila se izvajajo prek sistema članstva na podlagi odstotka letnega prometa od rastlinskih genskih virov za prehrano in kmetijstvo. Ta sistem je treba dopolniti z možnostjo enotnega dostopa za občasne uporabnike večstranskega sistema dostopa in delitve koristi.

S tem sklepom se predlaga podpora resoluciji o reviziji tipskega sporazuma o prenosu materiala in spremembo Priloge I k navedeni pogodbi, saj zajema vsebinsko razširitev te priloge, pri tem pa omogoča širši dostop do rastlinskih genskih virov za prehrano in kmetijstvo.

Vladna izhodišča za pogajanja glede Kolektivne pogodbe za gozdarsko dejavnost

Vlada je sprejela dopolnjena Izhodišča za pogajanja za sklenitev Kolektivne pogodbe za gozdarsko dejavnost.

Vlada je v začetku letošnjega leta v zvezi s pogajanji o normativnih delih kolektivnih pogodb dejavnosti, ki normativnega dela ne vsebujejo, naložila pristojnim ministrstvom, da po prejemu predloga, s strani reprezentativnih sindikatov javnega sektorja pripravijo predlog izhodišč za pogajanja in jih posredujejo v sprejem.

Glede na navedeno MKGP predlaga vladi spremenjena izhodišča za pogajanja, in sicer v primeru dodatkov za delo v težjih delovnih pogojih, kjer vlada ugotavlja, da Kolektivna pogodba za javni sektor vse s sindikalne strani predlagani dodatke že vključuje. Zato imajo javni uslužbenci, ki so izpostavljeni težjim delovnim pogojem, pravico, da so jim ustrezni dodatki pod predpisanimi pogoji tudi izplačani.

Vlada predlaga še spremembe pri zagotavljanju pogojev za delo sindikata, in sicer z zamenjavo besedila 20. in 21. člena predloga, ki opredeljujeta pogoje za delo sindikata ter opravljanje funkcije sindikalnega zaupnika. Vlada se v nadaljevanju strinja s sindikalnim predlogom, da se javnim uslužbencem, starejšim od 55 let, ki opravljajo delo na terenu, terensko delo zmanjša za dve uri tedensko. S tem, da se javnemu uslužbencu, ki je dopolnil 50 let starosti, letni dopust poveča za pet dni.