Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za pravosodje išče rešitve za ureditev problematike ŠCNR

ŠCNR naj bi opravljal pretežno raziskovalne in znanstvene naloge, ki pa, skladno z Zakonom o državni upravi, ne sodijo v delokrog oz. se ne pokrivajo z nalogami Ministrstva za pravosodje. Zato je ministrstvo, tudi v luči racionalizacije stroškov, v prvi polovici prvega leta mandata predlagalo Vladi Republike Slovenije razpravo o statusu in nadaljnjem delovanju omenjenega zavoda, saj je ustanovitelj ŠCNR vlada. Zavod je, skladno z zakonom, pri svojem delu samostojen.

Ministrica Katič se zaveda, da gre pri spremembah statusa zavoda za pomembno vprašanje, ki mora biti medresorsko usklajeno, saj je ustanovitelj zavoda vlada, in ne ministrstvo za pravosodje. Kabinetu predsednika vlade in Ministrstvu za finance je podala predlog, da bi se ŠCNR priključil kateremu izmed po vsebini dela primerljivih institucij. Na predlog ministrstva so se pozitivno odzvali iz Kabineta predsednika vlade in dali zeleno luč, da se postopek združitve prične. Zato je ministrica Katič sklicala sestanek s pristojnimi ministrstvi v okviru katerih delujejo institucije, katerih vsebina dela je primerljiva s ŠCNR.

Na omenjenem medresorskem sestanku do dogovora ni prišlo. V vmesnem času je dr. Andreji Valič Zver potekel mandat v. d. direktorice javnega zavoda ŠCNR, zato je Svet Zavoda objavil razpis in na seji 30.5.2019 ugotovil, da edina prijavljena kandidatka izpolnjuje postavljene kriterije in jo imenoval za direktorico javnega zavoda ŠCNR. Sklep o imenovanju direktorice je, kot to določa zakon, Svet ŠCNR predložil v soglasje ustanovitelju, tj. Vladi Republike Slovenije. Vladno gradivo, ki ga je na podlagi pobude ŠCNR pripravilo ministrstvo, na vladi ni bilo obravnavano.

V začetku septembra je na Ministrstvu za pravosodje potekal sestanek s predsednikom ter članom Sveta Zavoda, na katerem sta predstavnika ŠCNR ministrici predstavila pravno naziranje zavoda, in sicer, da ima dr. Valič Zver polni mandat, saj vlada v zakonsko določenem roku ni posredovala svoje odločitve. Dogovor je bil, da bodo ministrstvu posredovali mnenja pravnih strokovnjakov, saj se ministrstvo s stališči zavoda ni strinjalo. Ministrstvo vse do danes gradiva ni prejelo.

Za zagotovitev izplačila plač zaposlenim in veljavno pravno zastopanje zavoda, je ministrstvo v luči iskanja rešitev, na prošnjo ŠCNR Vladi RS predlagalo, da se na naslednjo sejo vlade uvrsti točka, ki bo vsebovala soglasje k imenovanju dr. Andreje Valič Zver za v. d. direktorice ŠCNR do imenovanja direktorja, vendar najdlje za eno leto. Hkrati je Ministrstvo za pravosodje v vladni postopek podalo predlog imenovanja dveh predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda, da bi s tem izpolnilo 11. člen Statuta.

Vlada omenjenih točk ni obravnavala. ŠCNR tako deluje pod vodstvom vršilke dolžnosti, ki pa za svoje delo nima soglasja ustanovitelja, kot to določa 32. člen Zakona o zavodih.

Ker gre za pomembno medresorsko vprašanje, pri katerem mora odločitev sprejeti ustanovitelj, tj. Vlada Republike Slovenije, je ministrica za pravosodje na eni izmed prejšnjih sej vlade pod točko razno ponovno predlagala razpravo o ureditvi statusa ŠCNR.

Sprejeta je bila odločitev, da se začnejo voditi postopki za dokončno rešitev navedene problematike ŠCNR. Ministrstvo za pravosodje bo v sodelovanju s Službo Vlade RS za zakonodajo v najkrajšem možnem času pripravilo gradivo in ga posredovalo ustanovitelju, tj. vladi, v obravnavo.

Ministrica Katič se zaveda, da bo kakršnakoli sprememba sprožila številne polemike v javnosti, vendar pričakuje, da bo odločitev ustanovitelja podprta tudi s strani koalicijskih strank.