Skoči do osrednje vsebine

Državni zbor sprejel novelo Zakona o trgu finančnih instrumentov

Državni zbor je danes sprejel novelo Zakona o trgu finančnih instrumentov. Z njo slovenski pravni red usklajujemo z določili uredbe EU o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu. Ta uredba predstavlja korak naprej k vzpostavitvi kapitalske unije, namen katere je med drugim omogočiti dostop do bolj raznolikih virov kapitala kjerkoli v EU in zagotoviti učinkovitejše delovanje trgov.

Stenska napisna tabla Ministrstva za finance | Avtor: Ministrstvo za finance

Uredba EU 2017/1129 o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu, je začela veljati 21. julija 2019. Z njo se razveljavlja direktiva EU 2003/71, ki je določala usklajena načela in pravila o pripravi, potrditvi in objavi prospekta ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu.

Sprejem evropske uredbe je bil nujen zaradi sprememb, do katerih je od začetka veljavnosti direktive prišlo na zakonodajnem področju in na trgu. Različni pristopi so namreč povzročali razdrobljenost notranjega trga, saj so za izdajatelje, ponudnike in osebe, ki so prosili za uvrstitev v trgovanje na reguliranem trgu, v različnih državah članicah veljala različna pravila, prospektov, potrjenih v eni državi članici, pa ni bilo mogoče uporabljati tudi v vseh drugih državah članicah.

Brez harmoniziranega okvira, ki bi zagotavljal enotno razkritje v EU, so razlike v zakonodajah držav članic ovirale nemoteno delovanje notranjega trga vrednostnih papirjev.

Določila omenjene uredbe predstavljajo korak naprej k vzpostavitvi kapitalske unije, namen katere je omogočiti dostop do bolj raznolikih virov kapitala kjerkoli v Evropski uniji, zagotoviti učinkovitejše delovanje trgov ter vlagateljem in varčevalcem ponuditi dodatne priložnosti za učinkovito vlaganje denarja. Vse to bo po ocenah EU prispevalo h krepitvi rasti in ustvarjanju delovnih mest.

Z novelo želimo odpraviti tudi nekatere pomanjkljivosti in nedoslednosti, ki so bile ugotovljene tekom izvajanja Zakona o trgu finančnih instrumentov.