Skoči do osrednje vsebine

Objavljena dva javna razpisa s področja socialnega vključevanja invalidov

Eden od ključnih ciljev Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na področju invalidskega varstva je zagotavljanje pogojev za vključevanje invalidov v družbo. Prav zato smo v preteklih dneh objavili dva pomembna razpisa, ki uresničujeta cilje politike na tem področju, in sicer razpis, s katerim želimo s programi socialne vključenosti ohranjati in razvijati delovne sposobnosti invalidov ter razpis, s katerim želimo s preizkusiti izvajanje storitev socialnega vključevanja invalidov.

Tako sta trenutno aktualna dva razpisa:

1. Javni razpis za izbor izvajalcev programov socialne vključenosti za obdobje od 2020 do vključno 2024, ki jih bo sofinanciralo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.  Rok za oddajo vlog 11. 11. 2019.

2. Javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov "Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov". Rok za oddajo vlog je 29. 11. 2019.

  
Javni razpis za izbor izvajalcev programov socialne vključenosti

Cilj programov socialne vključenosti je ohranjanje in razvijanje delovnih sposobnosti invalida (delovne vsebine) ter vzpodbujanje socialne vključenosti (socialne vsebine). Pri čemer so delovne vsebine namenjene ohranjanju in razvijanju delovnih sposobnosti, pridobivanju delovne kondicije, delovnih kompetenc, vzdržljivosti, … uporabnikov. Socialne vsebine pa so namenjene razvijanju socialnih spretnosti in veščin ter opolnomočenju uporabnikov. 
V programe socialne vključenosti je bilo samo v zadnjem letu  vključenih čez 700 uporabnikov. Programe doslej izvaja 20 institucij z različnih krajev Slovenije tako, da je zagotovljena regionalna pokritost.

Vrednost izvajanja programov v letu 2020 je 3.741.000 evrov, vrednost razpisa - to je za obdobje izvajanja od 2020 – 2024 pa 19.800.00 evrov. 

Javni razpis a  razvoj in pilotiranje storitev socialnega vključevanja

Drugi razpis predstavlja novost in korak k uresničevanju določil Zakona o socialnem vključevanju invalidov.  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dveh pilotnih projektov, enega v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in enega v kohezijski regiji Zahodna Slovenija, ki bosta namenjena razvoju in pilotnemu preizkušanju storitev socialnega vključevanja invalidov. Storitve socialnega vključevanja invalidov, ki se bodo preizkušale v okviru tega javnega razpisa,  so opredeljene v Zakonu o socialnem vključevanju invalidov  in so namenjene:

  •  usposabljanju za samostojno življenje, 
  •  vseživljenjskemu učenju, 
  •  prebivanju s podporo in 
  •  ohranjanju socialne vključenosti starejših invalidov. 

Ciljna skupina javnega razpisa so osebe s trajnimi prirojenimi ali pridobljenimi okvarami, ki se zaradi invalidnosti ne morejo socialno vključevati v skupnost brez nudenja storitev socialnega vključevanja in ne morejo samostojno opravljati večine ali vseh življenjskih potreb ter si zagotavljati sredstev za preživljanje. V storitve, ki se bodo preizkušale v okviru tega javnega razpisa, se lahko vključujejo polnoletne osebe, ki imajo izdano odločbo o priznanju statusa invalida. Z javnim razpisom želimo pilotirati izvajanje storitev kot tudi prispevati k oblikovanju podpornega okolja (mreže izvajalcev storitev) za opolnomočen vstop invalidov v družbo ter jim s tem omogočiti, da ob ustrezni pomoči in podpori čim dlje ostanejo v svojem lokalnem okolju oziroma skupnosti. 

Izsledki pilotnega izvajanja bodo tako podlaga za oblikovanje nacionalnega sistema zagotavljanja dostopnih, trajnostnih in kakovostnih storitev socialnega vključevanja invalidov.

Ključni cilji javnega razpisa so: razviti  nabor,vsebino in pogoje za izvajanje storitev socialnega vključevanja invalidov,  implementirati in preizkusiti storitve socialnega vključevanja, ki bodo prispevale k opolnomočenju oseb iz ciljne skupine za uspešnejše vključevanje v skupnost, spodbuditi oblikovanje mrež razvijalcev in izvajalcev storitev socialne vključenosti invalidov, vključene osebe iz ciljne skupine opolnomočiti za samostojnejše življenje ter izboljšati njihove možnosti za večjo socialno vključenost,  zagotoviti dostopne in kakovostne storitve (z razvito mrežo izvajalcev) ob upoštevanju individualnih potreb vključenih oseb.


Razpis je sofinanciran iz kohezijskih sredstev. Vrednost razpisa je 2.450 mio evrov za  obdobje 2020 – 2021.